AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SÜS BİTKİSİ ALIM İŞİ İhalesi

İhalenin AdıAFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SÜS BİTKİSİ ALIM İŞİ İhalesi
İhale Kanunu4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
İhale TürüMal Alımı
İhalenin Yapılacağı İlAfyonkarahisar
İhalenin Tarihi04 Temmuz 2024
İhale Saati10:00
İhale iKN2024/757235
İhaleyi Yapan İdareAFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İhalenin İlanı :
BİTKİ SATIN ALINACAKTIRAFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SÜS BİTKİSİ ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2024/757235
1-İdarenin
a) Adı :AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi :YENICE KÜLTÜR PARK VE FUAR ALANI 03200 YENİCE AFYONKARAHİSAR MERKEZ/AFYONKARAHİSAR
c) Telefon ve faks numarası :2722234264 - 2722234264
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :SÜS BİTKİSİ ALIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı :
37 KALEM SÜS BİTKİSİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FUAR ALANINA TESLİM EDİLECEKTİR.
ç) Süresi/teslim tarihi :Sözleşme tarihinden itibaren malzemeler tekniğine uygun şekilde temin edilip en geç 15 (Onbeş) gün içinde Belediyemiz Park-Bahçeler Müdürlüğü Fuar alanına teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi :SÖZLEŞME İMZALANDIĞI TARİHTE İŞE BAŞLANACAKTIR

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :04.07.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : class="idareBilgi">AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ İHALE SALONU - KARAMAN MAHALLESİ ALBAY REŞAT ÇİĞİLTEPE CAD. NO: 11 KAT :4 402 No'lu SALON AFYONKARAHİSAR

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhale Bilgileri

İhale TürüMal Alımı