ANTAKYA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2023 yılında Belediyemiz iç hizmetlerinde kullanılmak üzere Nakliye dahil Parke Taşı satın alınması işi İhalesi

İhalenin AdıANTAKYA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2023 yılında Belediyemiz iç hizmetlerinde kullanılmak üzere Nakliye dahil Parke Taşı satın alınması işi İhalesi
İhale Kanunu4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
İhale TürüMal Alımı
İhalenin Yapılacağı İlHatay
İhalenin Tarihi28 Aralık 2022
İhale Saati10:30
İhale iKN2022/1280004
İhaleyi Yapan İdareANTAKYA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Benzer İhalelerBenzer İhaleler İçin Tıklayınız
İhalenin İlanı :
PARKE TAŞI SATIN ALINACAKTIRANTAKYA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2023 yılında Belediyemiz iç hizmetlerinde kullanılmak üzere Nakliye dahil Parke Taşı satın alınması işi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2022/1280004
1-İdarenin
a) Adı :ANTAKYA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi :Küçükdalyan Mah. Atatürk Caddesi No:50 ANTAKYA/HATAY
c) Telefon ve faks numarası :3262219333 - 3262219555
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :2023 yılında Belediyemiz iç hizmetlerinde kullanılmak üzere Nakliye dahil Parke Taşı satın alınması işi
b) Niteliği, türü ve miktarı :
120.000 m2 8 Cm. Parke , (Nakliye Dahil) Satın Alınması işi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Antakya Belediye sınırlarında Makine İkmal Tesisinden 16 km mesafeye kadar döşenecek caddeye veya Makine İkmal Tesisine Nakliye dahil teslim edilecektir
ç) Süresi/teslim tarihi :Sözleşmenin imzalanmasına müteakip ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 31.12.2023 tarihine kadar peyder pey teslim alınacaktır
d) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :28.12.2022 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :Küçükdalyan Mah. Atatürk Cad. No:50 (Antakya Belediyesi Ek Hizmet Binası)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

Aday veya istekli imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edebilir.

4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARTLARINA UYGUNLUK BELGESİ (İlgili Türk Standardı: TS 2824 EN 1338)

4.3.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
İsteklilerin Üretim Tesisinin Antakya Belediyesi Makine İkmal Tesisine Azami Uzaklığı 20 Km'yi Aşmadığını Gösterir Kilometreleri Üzerine İşlenmiş Uydu Görüntüsü Veya Karayolları Haritasını İhale Teklif Zarfında Sunması Zorunludur.(mesafenin mevcut karayolu uzaklığı olmak zorundadır)
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu veya Özel Sektöre Gerçekleştirilen Parke Alımı İle İlgili Belgeler


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhale Bilgileri

İhale TürüMal Alımı