Araştırma ve Uygulama Hastanesi YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HARRAN ÜNİVERSİTESİ 159 KALEM TIBBİ AMAÇLI SARF MALZEME ALIMI İhalesi

İhalenin AdıAraştırma ve Uygulama Hastanesi YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HARRAN ÜNİVERSİTESİ 159 KALEM TIBBİ AMAÇLI SARF MALZEME ALIMI İhalesi
İhale Kanunu4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
İhale TürüMal Alımı
İhalenin Yapılacağı İlŞanlıurfa
İhalenin Tarihi04 Temmuz 2024
İhale Saati10:30
İhale iKN2024/691076
İhaleyi Yapan İdareAraştırma ve Uygulama Hastanesi YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HARRAN ÜNİVERSİTESİ
İhalenin İlanı :
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIRARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HARRAN ÜNİVERSİTESİ

159 KALEM TIBBİ AMAÇLI SARF MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2024/691076
1-İdarenin
a) Adı :ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HARRAN ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi :ŞANLIURFA HARRAN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ - OSMANBEY YERLEŞKESİ MARDİN YOLU ÜZERİ 63100 GÜLVEREN MAHALLESİ HALİLİYE/ŞANLIURFA
c) Telefon ve faks numarası :4143183000-1908 - 4143444000
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :159 KALEM TIBBİ AMAÇLI SARF MALZEME ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı :
159 KALEM TIBBİ AMAÇLI SARF MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :ŞANLIURFA HARRAN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ AYNİYAT- MARDİN YOLU 20. Km OSMANBEY KAMPÜSÜ HALİLİYE/ ŞANLIURFA
ç) Süresi/teslim tarihi :Yapılacak sözleşmeden itibaren idarenin istem ve talepleri doğrultusunda Peyderpey teslim yapılacaktır. Sözleşme süresi 180 gündür
d) İşe başlama tarihi :Sözleşme imzalandıktan sonra 5 gün içinde işe başlanır

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :04.07.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ SATINALMA BİRİMİ OSMANBEY KAMPÜSÜ/ŞANLIURFA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan
etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
TIBBİ CİHAZ SATIŞ YETKİ BELGESİ

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
UBB veya ÜTS KODLARI/YETKİ BELGESİ
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Katalog

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhale Bilgileri

İhale TürüMal Alımı