Bingöl İl özel İdaresi Hurda karşılığı bina yıkım işi yaptırılacaktır

İhalenin AdıBingöl İl özel İdaresi Hurda karşılığı bina yıkım işi yaptırılacaktır
İhale Kanunu2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
İhale TürüSatış ve Trampa
İhalenin Yapılacağı İlBingöl
İhalenin Tarihi
İhale Saati02:00
İhale iKNILN01539021
İhaleyi Yapan İdareBingöl İl özel İdaresi
Benzer İhalelerBenzer İhaleler İçin Tıklayınız
İhalenin İlanı :

table { border:1px solid #B96F00; margin-top:10px; margin-bottom:10px; background-color:white; }
td { border:1px solid #B96F00; font-size: 12pt; padding:1 3 1 5; }

T.C.
BİNGÖL VALİLİĞİ
İL ÖZEL İDARESİ

 
İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN
HÜKÜMET KONAĞI VE ESKİ ADLİYE BİNASININ HURDA KARŞILIĞINDA YIKILMASI VE MOLOZLARIN ATILMASI İŞİNE AİT
İHALE İLANI

        İlimiz merkez Yenişehir Mah. Hükümet mevkiinde 348 ada 1 parsel üzerinde bulunan Hükümet Konağı ve Eski Adliye Binasının hurda karşılığında yıkılması ve molozların atılması işi KDV Hariç 2.382.054,73 TL Muhammen Bedel üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine göre “Açık Teklif Usulü (teklifler KDV hariç verilecektir.)” ile ihale edilecektir.

1-İdarenin
a)Adı                                         :Bingöl İl Özel İdaresi
b)Adresi                                   :Saray Mah. Elâzığ Muş Karayolu Üzeri Düzağaç     mevkii No:16 Merkez/BİNGÖL
c)Tel, Faks No                           :0(426) 213 12 27-213 12 65
ç)İhale dokümanın görülebileceği
   Ve satın alınabileceği yer      :Bingöl İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme  Müdürlüğü

2-İhale konusu işin

a)Adı                                 :Hükümet Konağı ve Eski Adliye Binasının hurda  karşılığında yıkılması işi

b)Niteliği ve miktarı            :Hükümet Konağı ve Eski Adliye binasının yıkımından çıkacak hurda malzemeler yükleniciye ait olmak üzere yüklenici tarafından yıkımının yapılması, enkazın kaldırılması, moloz ve inşaat atıklarının resmi döküm alanına dökülmesi, zeminin tesviye edilmesi.
c)Yapılacağı yer                 :Bingöl İl Özel İdaresi İl Encümeni Toplantı Salonunda
ç)Süresi /teslim tarihi          :Yer tesliminden itibaren 60(altmış) takvim günüdür.
d)İşe başlama tarihi     :Hükümet Konağı ve Eski Adliye Binasının tahliye edilmesine müteakip,10 (on) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin
a)İhale tarih ve saati                      :09/02/2022 –  14:00
b)İhale komisyonun toplantı yeri :Bingöl İl Özel İdaresi İl Encümeni  Toplantı Salonunda
c)İhalenin türü                                :2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.  Maddesi (Açık Teklif Usulü)

4-Muhammen Bedel ve Teminat Tutarları
a)Muhammen bedel (KDV Hariç)   :2.382.054,73 TL
b)Geçici teminat tutarı                   :71.462,00 TL (muhammen bedelin % 3’üdür.)
c)Kesin teminat tutarı             :İhale üzerinde bırakılan istekliden; sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelin %6’sı oranında kesin teminat alınacaktır.
d)Güvence bedeli                   :238.205,00 TL (İhale üzerinde bırakılan istekliden; sözleşme imzalanmadan önce alınacaktır.)

5-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler;
İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki belgeler ile ihale gün ve saatinde ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunmaları gerekir.

a)Gerçek Kişiler:
•Nüfus cüzdan fotokopisi (aslı ile beraber),
•Noter tasdikli imza beyannamesi,
•Tebliğe esas ikametgâh belgesi
•Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
•Geçici teminatın, İl Özel İdaresinin T.C. Halk Bankası Bingöl Merkez Şubesi’nde bulunan TR 29 0001 2009 6350 0007 0000-04 no’lu hesabına yatırıldığına dair banka makbuzu veya bankaların vereceği süresiz teminat mektubu
•İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

b)Tüzel Kişiler:
•Şirketin tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri,
•Vekil eden kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname,
•İhale yılı içinde alınmış Ticaret Sicil Gazetesi veya tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
•Tebliğe esas adres beyanı,
•Geçici teminatın, İl Özel İdaresinin T.C. Halk Bankası Bingöl Merkez Şubesi’nde bulunan TR 29 0001 2009 6350 0007 0000-04 no’lu hesabına yatırıldığına dair banka makbuzu veya bankaların vereceği süresiz teminat mektubu
•İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

c)Ortak Girişimler: Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre temin edecekleri belgeler,

6-2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 6.maddesinde belirtilen kimseler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerinde ihale yapılmış bulunursa ihale bozulacak, sözleşme imzalanmış ise sözleşme feshedilerek varsa teminatı gelir kaydolur.
7-Katılıma ilişkin evraklar, ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyonuna elden verilecek.  
8-İdareye verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır.
9-Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
10İhale Komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
11-Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
12-İhaleye ait Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Bingöl Valiliği İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilecek veya 2.500,00 TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedeli İl Özel İdarenin T.C. Halk Bankası Bingöl Şubesinde bulunan TR 83 0001 2009 6350 0007 0000-02 no’lu hesabına yatırılacaktır.

İlan olunur.

 
.ilan-baslik {
text-align:center;
font-size:16pt !important;
column-span:all;
font-weight:bold;
}

İhale Bilgileri

İhale TürüSatış ve Trampa