Bölge Müdürlüğü-8.Bölge Erzurum DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Devlet Su İşleri 8Bölge Müdürlüğü ERZURUM ve Bağlı Bulunan 82Şube Müdürlüğü ERZİNCAN ile 85 Şube Müdürlüğü AĞRI için 12 Ay ve 7 Ay süreli Şoförlü ve Şoförsüz Taşıt Kiralama İhalesi

İhalenin AdıBölge Müdürlüğü-8.Bölge Erzurum DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Devlet Su İşleri 8Bölge Müdürlüğü ERZURUM ve Bağlı Bulunan 82Şube Müdürlüğü ERZİNCAN ile 85 Şube Müdürlüğü AĞRI için 12 Ay ve 7 Ay süreli Şoförlü ve Şoförsüz Taşıt Kiralama İhalesi
İhale Kanunu4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
İhale TürüHizmet Alımı
İhalenin Yapılacağı İlErzurum
İhalenin Tarihi07 Mart 2023
İhale Saati10:00
İhale iKN2023/99902
İhaleyi Yapan İdareBölge Müdürlüğü-8.Bölge Erzurum DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Benzer İhalelerBenzer İhaleler İçin Tıklayınız
İhalenin İlanı :
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIRBÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-8.BÖLGE ERZURUM DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Devlet Su İşleri 8Bölge Müdürlüğü ERZURUM ve Bağlı Bulunan 82Şube Müdürlüğü ERZİNCAN ile 85 Şube Müdürlüğü AĞRI için 12 Ay ve 7 Ay süreli Şoförlü ve Şoförsüz Taşıt Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2023/99902
1-İdarenin
a) Adı :BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-8.BÖLGE ERZURUM DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi :K.Karabekir Mah. Org.Demircioğlu Cad. 25100 YAKUTİYE/ERZURUM
c) Telefon ve faks numarası :4422331505 - 4422336422
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı :Devlet Su İşleri 8Bölge Müdürlüğü ERZURUM ve Bağlı Bulunan 82Şube Müdürlüğü ERZİNCAN ile 85 Şube Müdürlüğü AĞRI için 12 Ay ve 7 Ay süreli Şoförlü ve Şoförsüz Taşıt Kiralama
b) Niteliği, türü ve miktarı :
Toplam 62 araç (yakıt hariç) ve 65 adet Şoför ile Taşıt Kiralama Hizmet Alımı olup; Araçların kısımları, cinsleri, adetleri, çalışacağı süreleri, çalışacağı yerleri ve şoförlü/şoförsüz kiralama bilgileri bu şartnamede ve Teknik Şartnamede belirtilmiştir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :1.Kısım: Erzurum, 2. Kısım: Erzincan, 3. Kısım: Ağrı olup ayrıntılı bilgi Teknik Şartnamede belirtilmiştir.
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.06.2023, işin bitiş tarihi 31.05.2024
d) İşe başlama tarihi :01.06.2023

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :07.03.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :DSİ 8. Bölge Müdürlüğü, Makine İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü İhale Salonu- K.Karabekir Mah. Org.Demircioğlu Cad. 25100 Yakutiye/ERZURUM

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İhaleye katılacak olan istekliler; İhale konusu hizmetin yerine getirilmesinde, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükmü gereğince;

1) İsteklinin, kendi adına kayıtlı olan, yurt içinde ticari amaçla eşya taşımacılığı yapabileceğini gösteren K türü ve/veya muadil yetki belgesini sunması zorunludur.

2) İsteklinin, kendi adına kayıtlı olan, yurt içinde ticari ve tarifesiz olarak yolcu taşımacılığı yapabileceğini gösteren D2 ve/veya B2 ve/veya muadil yetki belgesini sunması zorunludur.(1.Kısım için geçerlidir)

Yukarıda belirtilen belgelerle ilgili olarak yeterlik bilgileri tablosunda istenilen bilgiler yeterlik bilgileri tablosunda eksiksiz olarak beyan edilecektir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere
sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosuna ilişkin bilgileri belirtmeyenler, iki önceki yıla ait belgelerdeki bilgileri sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgelerine ilişkin bilgileri ile üç önceki yıla ilişkin belgelerindeki bilgileri sunabilirler.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
table.tbl {width:100%;} table.tbl tr td, table.tbl tr th {padding:4px 8px;border: 1px solid black;border-collapse: collapse;word-wrap: break-word;word-break: break-all;}1.Kısım (Makine İmalat ve Donatım Şube Müd.-81.Şube Müd.-7.Sondaj Şube Müd.)-ERZURUM
Belge Adı Açıklama
EK-6:İsteklinin Teklif Ettiği Taşıtlara Ait Özellikler Tablosu EK-6: İsteklinin Teklif Ettiği Taşıtlara Ait Özellikler Tablosunda gösterilen taşıtlarla ilgili bilgileri Yeterlilik Bilgileri tablosunun ilgili kısmında beyan etmeyen veya eksik beyan eden isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

2.Kısım(82.Şube Müd.)-ERZİNCAN
Belge Adı Açıklama
EK-6:İsteklinin Teklif Ettiği Taşıtlara Ait Özellikler Tablosu EK-6: İsteklinin Teklif Ettiği Taşıtlara Ait Özellikler Tablosunda gösterilen taşıtlarla ilgili bilgileri Yeterlilik Bilgileri tablosunun ilgili kısmında beyan etmeyen veya eksik beyan eden isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.


İhale Bilgileri

İhale TürüHizmet Alımı