Cezaevi Müdürlüğü-Suluca Açık ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI 3 KISIMLI MUHTELİF GIDA İhalesi

İhalenin AdıCezaevi Müdürlüğü-Suluca Açık ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI 3 KISIMLI MUHTELİF GIDA İhalesi
İhale Kanunu4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
İhale TürüMal Alımı
İhalenin Yapılacağı İlAdana
İhalenin Tarihi25 Nisan 2023
İhale Saati10:30
İhale iKN2023/295278
İhaleyi Yapan İdareCezaevi Müdürlüğü-Suluca Açık ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Benzer İhalelerBenzer İhaleler İçin Tıklayınız
İhalenin İlanı :
GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIRADANA SULUCA AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ

3 KISIMLI MUHTELİF GIDA mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2023/295278
1-İdarenin
a) Adı:ADANA SULUCA AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:DAĞCI MAH. 5950 SK. 20 01400 KÜRKÇÜLER SARIÇAM/ADANA
c) Telefon ve faks numarası:03225045550 - 3225045552
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı:3 KISIMLI MUHTELİF GIDA
b) Niteliği, türü ve miktarı:
3 KISIMLI MUHTELİF GIDA ALIMI (41 KALEM MUHTELİF GIDA, 31 KALEM SEBZE VE MEYVE, 4 KALEM TAVUK ETİ)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Adana Suluca Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü/ Dağcı Mah.5950 Sk. No:20/A Sarıçam/ADANA
ç) Süresi/teslim tarihi:15.05.2023 ile 31.12.2023 tarihleri arasında idarenin ihtiyacına göre peyder pey alım yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi:15.05.2023

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:25.04.2023 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Adana Suluca Açık Ceza İnfaz Kurumu Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat
bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

1.Kısım olan 41 Kalem muhtelif gıda alımı için     :  Her türlü muhtelif kuru gıda veya muhtelif kahvaltılık gıda satışı benzer iş olarak kabul edilecektir. 

2.Kısım olan 34 Kalem sebze ve meyve alımı için:  Her türlü sebze veya meyve satışı benzer iş olarak kabul edilecektir. 

3.Kısım olan 4 Kalem tavuk eti alımı için               :  Her türlü tavuk eti ve tavuk eti ürünleri satışı benzer iş olarak kabul edilecektir. 


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhale Bilgileri

İhale TürüMal Alımı