Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 11 Kalem Laboratuvar Cihazı Alımı İhalesi

İhalenin AdıDestek Hizmetleri Daire Başkanlığı DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 11 Kalem Laboratuvar Cihazı Alımı İhalesi
İhale Kanunu4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
İhale TürüMal Alımı
İhalenin Yapılacağı İlİstanbul
İhalenin Tarihi28 Aralık 2022
İhale Saati14:00
İhale iKN2022/1289800
İhaleyi Yapan İdareDestek Hizmetleri Daire Başkanlığı DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Benzer İhalelerBenzer İhaleler İçin Tıklayınız
İhalenin İlanı :
TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIRDESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

11 Kalem Laboratuvar Cihazı Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2022/1289800
1-İdarenin
a) Adı :DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : KEMANKES CADDESI. KARAMUSTAFA PASA SOKAK 21 34425 KARAKÖY BEYOĞLU/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası :2122933674 - 2122933683
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :11 Kalem Laboratuvar Cihazı Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı :
Toplam 11 adet Laboratuvar Cihazı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :İhale konusu cihazlar Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu bünyesinde bulunan laboratuvarlara kurulacak ve şartnamede belirtilen tüm fonksiyonları ile beraber çalışır vaziyette teslim edilecektir. Adres: Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No:5 P.K. 06520 Çankaya/ANKARA
ç) Süresi/teslim tarihi :Teklife konu konu cihazların tamamı en geç 120 (yüzyirmi) takvim günü içinde teslim yerleri belirtilen Laboratuvarlara çalışır halde teslim edilecek ve muayene kabul işlemleri tamamlanacaktır. Ancak kurulum yapılacak laboratuvardan kaynaklı sebepler ile teslimat yapılamadığı, cihazın çalışır hale getirilmediği, eğitimin verilemediği vb. durumlar yazılı olarak idareye ispatlandığı taktirde bu süreler ilave teslim süresi olarak firmaya tanınacak, bu durumda gecikme süresinden yüklenici firma sorumlu tutulmayacaktır.
d) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalanmasına müteakip

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :28.12.2022 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Ömer Halisdemir Toplantı Salonu Kemankeş Caddesi Karamustafa Paşa Sokak 21 34425 Karaköy - Beyoğlu /İstanbul

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İhaleye teklif sunan istekliler Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği  gereği düzenlenmiş  Satış Merkezi Yetki Belgesini ihale teklif / ihale dosyasında sunmak zorundadır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

• İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

• İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

• İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi,

• İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

• Tıbbi cihaz üreticisi OEM (Original equipment Manafacturer - Original Malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme,

• Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

İhaleye teklif sunan istekli adına düzenlenmiş teklif edilecek sistemlerin satış sonrası teknik servis hizmetine ilişkin "TS 12426 Yetkili Servisler - Tıbbi Cihazlar İçin Kurallar" standardına veya "TS 13703- Özel Servisler - Tıbbi cihazlar için Kurallar" standardına göre  teklif edilcek  sistem için Hizmet Yeterlilik Belgesinin aslı veya noter onaylı sureti veya bu belgelerin İdarece ' aslı görülmüştür' onaylı hallerini teklif / ihale dosyası içerisinde sunulacaktır. 

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İstekli firmalar teklifi ile birlikte tekliflerine konu cihazın tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği orijinal teknik dokümanları vermelidir.

Firmalar, teklif ettikleri cihazın hangi marka, model ve tip olduğunu belirterek, teknik şartnamenin tüm maddelerine, şartname maddelerinin sırasına göre tek tek Türkçe olarak cevap veren "Şartnameye Uygunluk Belgelerini" mutlaka vereceklerdir. Bu uygunluk belgesi, isteklinin yetkilisi tarafından imzalanmış olmalıdır. Şartname uygunluk belgesinde verilen cevaplar, firmanın vermiş olduğu orijinal doküman, prospektüs veya katalogların hangi sayfada olduğu açıklanarak işaretle belirtilecektir.

Teknik şartnamede talep edilip kataloglarda belirtilemeyen maddelerin gösterilememe gerekçesi ve ayrıntılı açıklamaları teklif zarfı içerisinde ayrıca bir belge ile idareye sunulacaktır.

Orijinalleri Türkçe olmayan teknik doküman ve katalogların belge orijinalinin yanında Türkiye’de bir Yeminli Tercüman tarafından tercüme edilip onaylanması durumunda ayrıca herhangi bir noter veya apostil onayı aranmayacaktır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhale Bilgileri

İhale TürüMal Alımı