Devlet Hastanesi -Adana Çukurova SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI 36 Aylık BT(Bilgisayarlı Tomografİ) Görünteleme Tetkik Çekim Hizmeti, MR(Manyetik Rezonans) Görüntüleme Tetkik Çekim Hizmeti Alımı ve MR(Manyetik Rezonans) Tetkik Raporlama Hizmeti Alımı İhalesi

İhalenin AdıDevlet Hastanesi -Adana Çukurova SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI 36 Aylık BT(Bilgisayarlı Tomografİ) Görünteleme Tetkik Çekim Hizmeti, MR(Manyetik Rezonans) Görüntüleme Tetkik Çekim Hizmeti Alımı ve MR(Manyetik Rezonans) Tetkik Raporlama Hizmeti Alımı İhalesi
İhale Kanunu4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
İhale TürüHizmet Alımı
İhalenin Yapılacağı İlAdana
İhalenin Tarihi24 Nisan 2023
İhale Saati11:00
İhale iKN2023/189161
İhaleyi Yapan İdareDevlet Hastanesi -Adana Çukurova SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
İhalenin İlanı :
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME HİZMETİ ALINACAKTIRADANA ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ

36 Aylık BT(Bilgisayarlı Tomografİ) Görünteleme Tetkik Çekim Hizmeti, MR(Manyetik Rezonans) Görüntüleme Tetkik Çekim Hizmeti Alımı ve MR(Manyetik Rezonans) Tetkik Raporlama Hizmeti Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2023/189161
1-İdarenin
a) Adı :ADANA ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ
b) Adresi :Kurttepe Mah. Süleyman Demirel Bulv.83027 Sk. ÇUKUROVA/ADANA
c) Telefon ve faks numarası :3224604350 - 3224604353
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı :36 Aylık BT(Bilgisayarlı Tomografİ) Görünteleme Tetkik Çekim Hizmeti, MR(Manyetik Rezonans) Görüntüleme Tetkik Çekim Hizmeti Alımı ve MR(Manyetik Rezonans) Tetkik Raporlama Hizmeti Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı :
36 Aylık BT(Bilgisayarlı Tomografİ) Görünteleme Tetkik Çekim Hizmeti, MR(Manyetik Rezonans) Görüntüleme Tetkik Çekim Hizmeti Alımı ve MR(Manyetik Rezonans) Tetkik Raporlama Hizmeti Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Adana Çukurova Devlet Hastanesi
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 36(OtuzAltı) aydır
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 90 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :24.04.2023 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :Adana Çukurova Devlet Hastanesi Satınalma Birimi

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosuna ilişkin bilgileri belirtmeyenler, iki önceki yıla ait belgelerdeki bilgileri sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgelerine ilişkin bilgileri ile üç önceki yıla ilişkin belgelerindeki bilgileri sunabilirler.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %15’inden, hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %9’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli
yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 15 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
table.tbl {width:100%;} table.tbl tr td, table.tbl tr th {padding:4px 8px;border: 1px solid black;border-collapse: collapse;word-wrap: break-word;word-break: break-all;}Tüm Kısımlar
Belge Adı Açıklama
Cihaz Bilgileri İstekliler Teklif edilen Cihazların markası, modeli, yaşı, imal tarihi ve seri numarasını belirtilen belgeler yeterlilik bilgileri tablosunda belirtilecektir. Ancak cihazın yeni üretilecek bir cihaz olması halinde bu durum ayrıca belirtilecektir.
Teknik Şartnameye Uygunluk Beyanı İsteklilerin tekliflerine konu cihazların teknik şartnameye uygunluğunun belirlenebilmesi amacıyla, tüm cihaz türleri için ayrı ayrı "Şartnameye Uygunluk Belgesi" başlığı altında, teknik şartnamede belirlenen tüm maddelerin karşılandığını gösterir belgeyi sunacağına dair beyanı Yeterlilik Bilgileri Tablosunda belirtecektir. Belge içeriğinde, teknik şartnamenin tüm maddelerine cevapların bulunması ve bu cevaplarda istenilen özellik, Katalog/broşür/product data v.b dokümanlarda gösterilmelidir.
Döküman/Katalog/Broşür/Product Data v.b Kullanılacak cihazlara ait teknik özelliklerle ilgili bilgilerin yer aldığı dokümanlar Katalog/ broşür/ product data v.b. sunulacağına dair beyanı Yeterlilik Bilgileri Tablosunda belirtilecektir. Bu teknik özellikler Türkçe katolog/broşür/ product data vb. üzerinde işaretlenmelidir.
Cihaza ve firmaya ait ÜTS/UBB Kaydına dair belgeler İstekliler; teklif ettiği tıbbi cihazların/ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıt bildirim işlemlerini yapmış olması ve teklif edilen tıbbi cihazlar/ürünler için UBB/ÜTS'de "Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır" ibaresinin bulunması gerekmektedir. İstekli Firmanında ihale tarihi itibariyle ÜTS kaydı olması zorunludur. Cihazın ve Firmanın ÜTS kaydına dair Beyanı Yeterlilik bilgileri tablosunda belirtilecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu veya özel kurum/kuruluşlarda gerçekleştirilen her türlü Tıbbi Görüntüleme Hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhale Bilgileri

İhale TürüHizmet Alımı