DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) Ordu-Giresun Havalimanı Müdürlüğü 2023-2024 YILLARI İÇİN 1000000 Sm³ DOĞALGAZ İhalesi

İhalenin AdıDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) Ordu-Giresun Havalimanı Müdürlüğü 2023-2024 YILLARI İÇİN 1000000 Sm³ DOĞALGAZ İhalesi
İhale Kanunu4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
İhale TürüMal Alımı
İhalenin Yapılacağı İlOrdu
İhalenin Tarihi13 Eylül 2022
İhale Saati10:00
İhale iKN2022/791446
İhaleyi Yapan İdareDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) Ordu-Giresun Havalimanı Müdürlüğü
Benzer İhalelerBenzer İhaleler İçin Tıklayınız
İhalenin İlanı :
DOĞALGAZ SATIN ALINACAKTIRDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) ORDU-GİRESUN HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ

2023-2024 YILLARI İÇİN 1000000 Sm³ DOĞALGAZ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2022/791446
1-İdarenin
a) Adı :DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) ORDU-GİRESUN HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi :Hoşköy Mahallesi Ordu Cad. 28/52 52010 GÜLYALI/ORDU
c) Telefon ve faks numarası :4522262852 - 4522262835
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :2023-2024 YILLARI İÇİN 1000000 Sm³ DOĞALGAZ
b) Niteliği, türü ve miktarı :
1.000.000 Sm³
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :DHMİ ORDU GİRESUN HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ TESİSİ
ç) Süresi/teslim tarihi :Sözleşme imzalanmasına müteakip, 01.01.2023-31.12.2024 tarihleri arasında ihtiyaca binaen peyderpey alım yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi :01.01.2023

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :13.09.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :DHMİ ORDU GİRESUN HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İhaleye katılacak olan isteklilerin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan (EPDK) alınmış; LNG satışı için Doğalgaz(LNG) İletim Lisansının ve Toptan Satış Lisansının, Doğalgaz(CNG) satışı için Sıkıştırılmış Doğalgaz (CNG) lisansının aslını veya noter onaylı suretini sözleşme aşamasında idareye ibraz edeceklerdir. Doğalgaz(LNG) satışı için Yüklenici’nin İletim Lisansının bulunmaması durumunda, iletim

lisansı olan bir firma ile sözleşme yapabilir. Bu durumda Yüklenici, firmayla yaptığı sözleşmenin ve söz konusu firmanın İletim lisansının noter onaylı suretini sözleşme aşamasında idareye ibraz edecektir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu veya özel sektörde tek sözleşmeye dayalı her türlü LNG/CNG satış işi benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhale Bilgileri

İhale TürüMal Alımı