Düzce İl Özel İdaresi KONURALP PİRİNCİ ÜRETİM GELİŞTİRME KOMPLEKSİPROJESİ ÇELTİK ÇEKTİRME VE İŞLEME HATTI, ÇELTİK KURUTMA MAKİNESİ VE BAKLİYAT PAKETLEME MAKİNESİ ALIM İŞİ İhalesi

İhalenin AdıDüzce İl Özel İdaresi KONURALP PİRİNCİ ÜRETİM GELİŞTİRME KOMPLEKSİPROJESİ ÇELTİK ÇEKTİRME VE İŞLEME HATTI, ÇELTİK KURUTMA MAKİNESİ VE BAKLİYAT PAKETLEME MAKİNESİ ALIM İŞİ İhalesi
İhale Kanunu4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
İhale TürüMal Alımı
İhalenin Yapılacağı İlDüzce
İhalenin Tarihi13 Eylül 2022
İhale Saati10:00
İhale iKN2022/801407
İhaleyi Yapan İdareDüzce İl Özel İdaresi
Benzer İhalelerBenzer İhaleler İçin Tıklayınız
İhalenin İlanı :
MAKİNE SATIN ALINACAKTIRDÜZCE İL ÖZEL İDARESİ

KONURALP PİRİNCİ ÜRETİM GELİŞTİRME KOMPLEKSİPROJESİ ÇELTİK ÇEKTİRME VE İŞLEME HATTI, ÇELTİK KURUTMA MAKİNESİ VE BAKLİYAT PAKETLEME MAKİNESİ ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2022/801407
1-İdarenin
a) Adı :DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ
b) Adresi :Fevzi Çakmak Mah. Eski Bolu Cd. Kalıcı İşyerleri C Blok Kat:2 81010 DÜZCE MERKEZ/DÜZCE
c) Telefon ve faks numarası :3805146963 - 3805243982
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :KONURALP PİRİNCİ ÜRETİM GELİŞTİRME KOMPLEKSİPROJESİ ÇELTİK ÇEKTİRME VE İŞLEME HATTI, ÇELTİK KURUTMA MAKİNESİ VE BAKLİYAT PAKETLEME MAKİNESİ ALIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı :
KONURALP PİRİNCİ ÜRETİM GELİŞTİRME KOMPLEKSİPROJESİ ÇELTİK ÇEKTİRME VE İŞLEME HATTI, ÇELTİK KURUTMA MAKİNESİ VE BAKLİYAT PAKETLEME MAKİNESİ ALIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Düzce Merkezinde idarenin uygun gördüğü yer.
ç) Süresi/teslim tarihi :Sözleşme İmzalandıktan sonra başlayacak ve toplam 240 takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi :Sözleşme İmzalandıktan sonra başlayacak ve toplam 240 takvim günüdür.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :13.09.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :Düzce İl Özel İdaresi Encümen Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
style="width:100%;overflow:auto;height:auto" class="divIlanOver">

Ekipman ve Malzemeler TSE,EN, ISO veya C satandartlarına uygun olacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Yüklenici Ekipman ve Malzemelerin tümüne en az 1 yıl garanti sürelerini verecektir.  Garanti süresi içinde garanti için gerekli yedek parça nakliye montaj işlemlerini bedelsiz yapacaktır. Ekipman ve Malzemelerde meydana gelen arıza onarım süresi 10 günden fazla olmayacaktır. 10 Günden fazla olacak olursa yüklenici firma garantiden yeni bir makine ile işyerindeki çalışmanın devamını sağlayacaktır. Ekipman ve Malzemelerin Garanti süreleri Düzce Çeltik Kurutma, Çektirme ve İşleme Merkezinekurulumu ve sistemin devreye alınması ile başlayacaktır.

4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

Ekipman ve Malzemeler TSE, EN, ISO veya C standartlarına uygun olacaktır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhale Bilgileri

İhale TürüMal Alımı