Etlik-Zübeyde Hanım Kadın Hast.Eğtim Araştırma Hastanesi SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI Hastanemiz ihtiyacı Olan 25 Kalem 23 Kısım Malzeme Alımı İhalesi

İhalenin AdıEtlik-Zübeyde Hanım Kadın Hast.Eğtim Araştırma Hastanesi SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI Hastanemiz ihtiyacı Olan 25 Kalem 23 Kısım Malzeme Alımı İhalesi
İhale Kanunu4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
İhale TürüMal Alımı
İhalenin Yapılacağı İlAnkara
İhalenin Tarihi25 Nisan 2023
İhale Saati10:00
İhale iKN2023/280017
İhaleyi Yapan İdareEtlik-Zübeyde Hanım Kadın Hast.Eğtim Araştırma Hastanesi SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
İhalenin İlanı :
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIRETLİK-ZÜBEYDE HANIM KADIN HAST.EĞTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Hastanemiz ihtiyacı Olan 25 Kalem 23 Kısım Malzeme Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2023/280017
1-İdarenin
a) Adı :ETLİK-ZÜBEYDE HANIM KADIN HAST.EĞTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Yeni Etlik Caddesi No:55 06010 Etlik KEÇİÖREN/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası :3125674000 - 3123238191
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :Hastanemiz ihtiyacı Olan 25 Kalem 23 Kısım Malzeme Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı :
Hastanemiz ihtiyacı Olan 25 Kalem 23 Kısım Tıbbi Sarf Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Depoları
ç) Süresi/teslim tarihi :Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deposu. Sözleşmenin imzalanmasını müteakip yükleniciye yapılacak yazılı tebligata ile başlar. Ancak Kan Gazı Cihazın için 30 (Otuz) gün içerisinde Hastanemizce gösterilen yere kurulumu yapılarak çalışır vaziyette teslim edecektir. Ünitemizce ihtiyaç hasıl oldukça peyder pey verilecek yazılı siparişe müteakip Kan Gazı Cihazı kitlerini 24 saat içerisinde teslim edilecektir. Ancak 31.12.2023 tarihi itibarı ile ilgili malzemeler teslim edilmiş olacak ve iş sona erecektir.
d) İşe başlama tarihi :Sözleşme imzalandıktan sonra siparişin yükleniciye tebliği ile başlar.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :25.04.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma İhale Birimi

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Ulusal Bilgi Bankası`na (TİTUBB) VEYA UTS (ULUSAL TAKİP SİSTEMİ) kayıtlı olması ve tıbbi cihazların TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanıp T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş olması gerekmektedir. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımlandığını gösterir TİTUBB kayıtlarını (T.C. Sağlık Bakanlığının ilgili web sitesinden alınan kayıt belgeleri) teklif ettikleri ürün/ürünlere ait TİTUBB kayıtları ile birlikte sunacaklardır. Teklif verilen kalem size’li ya da fr.’li ise UBB barkot numaralarını liste halinde sunmaları gerekmektedir. Bu belgeleri sunmayan veya T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TITUBB) kayıtlı olmayan isteklilerin teklif ettiği ürünleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

2) Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olan ürünler için; Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğini, Vücut dışında kullanılan (invitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmelikleri kapsamı dışında olan malzemeler için üreticinin/ithalatçının teklif edilen malzemenin Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olduğuna dair yazılı beyanını verecektir.

3)İstekliler, teklif edeceği ürünlerin UBB belgelerinin üzerine ürün sıra numaralarını yazacaklardır.

   İstekliler, yukarıda yer alan belgelerle ilgili bilgileri Yeterlik Bilgileri Tablosunun, Diğer Belgeler bölümüne beyan edeceklerdir.

   İhale sonrasında “Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulması Talebine İlişkin Bildirim Tebligatı”na müteakip idareye ilgili evraklar teslim edilecektir.

4) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi.

   İstekliler, varsa Yerli Malı Belgesine ilişkin bilgileri Yeterlik Bilgileri Tablosunun, Mesleki Ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler – Yerli Malı Belgesi-İdari Şartnamenin 35.3.1. Maddesi bölümüne beyan edeceklerdir.

   İhale sonrasında “Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulması Talebine İlişkin Bildirim Tebligatı”na müteakip idareye Yerli Malı

Belgesi teslim edilecektir.

5) Sağlık Bakanlığı 2022/2 Genelgesi Gereği “Satış Merkezi Yetki Belgesi”.

   İstekli firmalar "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında Elektronik İhale dosyasında Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi'ne ait bilgilerini Yeterlik Bilgileri Tablosu 7.1.ı. bölümüne Belge Adı ve Düzenleyen Kurum/Kuruluş Belgenin Tarihi, Sayısı ve Geçerlik Tarihi bölümlerine beyan edecek olup ihale sonrasında Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulması Talebine İlişkin Bildirim tebligatına müteakip idareye ilgili evrak 


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

 İlgili Kalemler için Tıbbi Cihaz Satış Belgesi

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

 İlgili kalem Cihazları için Cihazın haftalık ve aylık bakımları yapılacaktır.Arıza durumunda telefon ile haber verildikten 24 saat içinde sorun firma tarafından giderilecektir.Sorun 24 saat içinde giderilemeyecekse, sorun giderilene kadar aynı özelliklere haiz başka bir cihaz monte edilecektir.Cihaz firmaya ait olduğundan bu maddedeki işlemlerle ilgili herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.Kullanım süresi boyunca aynı arızayı 3 (üç) kez tekrar ederse cihaz teknik şartnamedeki özellikleri taşıyan yeni cihazla değiştirilecek ücret talep edilmeyecektir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Teklif veren firmalar teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar “……… marka ………model………cihazı ve kiti teklifimizin şartnameye uygunluk belgesi” başlığı adı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır.Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartnamenin ilgili maddesi işaretlenmiş olacaktır.Bu cevaplar orijinal doküman ile karşılaştırıldığında her hangi bir farklılık bulunur ise ilgili istekli ihale dışı bırakılacaktır. Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenen teknik özellikleri sağlamayan isteklilerin teklifleri red edilecektir.

2.İstekliler, teklif etmiş oldukları cihaz ve kitlere ait ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı orijinal katalog veya prospektüs ibraz edeceklerdir. Gerek görülmesi halinde demostrasyon , numune istenecek ve teknik şartnameye göre İdaremizce belirlenecek tarih ve saatte değerlendirme yapılacaktır.

3.İstekliler teklif etmiş oldukları cihazlar ve kitlerin menşeyleri hakkında bilgilerin yer aldığı belge ibraz edeceklerdir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhale Bilgileri

İhale TürüMal Alımı