EYÜPSULTAN BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemiz Aşevinde Kullanılmak Üzere Gıda İhalesi

İhalenin AdıEYÜPSULTAN BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemiz Aşevinde Kullanılmak Üzere Gıda İhalesi
İhale Kanunu4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
İhale TürüMal Alımı
İhalenin Yapılacağı İlİstanbul
İhalenin Tarihi20 Aralık 2019
İhale Saati10:30
İhale iKN2019/597925
İhaleyi Yapan İdareEYÜPSULTAN BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhalenin İlanı :
GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIREYÜPSULTAN BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Belediyemiz Aşevinde Kullanılmak Üzere Gıda alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2019/597925
1-İdarenin
a) Adresi:Nişanca Mah. Eyüp Sultan Bulvarı No:72 34050 EYÜPSULTAN/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası:2124443000 - 2126122000
c) Elektronik Posta Adresi:[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
182 Kalem Muhtelif Gıda Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :Eyüpsultan Belediye Başkanlığı Aşevi, Alibeyköy Mh. Güzelyayla Cd. No:2 Eyüpsultan/İstanbul
c) Teslim tarihi:İşe başlanmasına müteakip, her ayın 1'i ile 30'u arasında, idarece ürünlerin mevsim durumuna göre yükleniciye bildirilmiş ihtiyacı kadar teslimat yapılacaktır

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Nişanca Mah. Eyüp Sultan Bulvarı No : 72
b) Tarihi ve saati:20.12.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler ihale günü Teknik Şartnamede belirtilen nitelikleri taşıyan ( Birinci Kısım İçin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 15, 16, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 86, 92, 101, 103. kalemlerdeki ürünleri; ikinci Kısım İçin  6, 8, 15. kalemlerdeki ürünleri; Üçüncü Kısım İçin 1, 3, 4, 5, 7, 11, 12. kalemlerdeki ürünleri; Dördüncü Kısım İçin 19. kalemdeki Ürünü; Beşinci kısım İçin 1, 2, 3. kalemlerdeki) ürünlerin numunelerini Komisyona sunacaktır. Numuneler koli içinde olup, kolinin üstüne firmanın ünvanı, adresi, ihalenin adı, tarih ve saati, ihale kayıt numarası yazılacaktır. Numuneler teklif edilen ürünlerin özelliklerinin tümünü kapsayacak şekilde olmak kaydıyla küçük gramajlı olarak sunulabilir. İhale Komisyon Kararı tebliğ edildigi tarihten itibaren  30 gün içerisinde iade alınmayan numune kolileri idareden talep edilmeyecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Birinci kısım Gıda Malzemeleri ve Dondurulmuş Gıda alımı için bu kısım kalemlerinden biri, birkaçı veya tamamına ait satış işleri;

İkinci kısım Kırmızı ve Beyaz Et ve Ürünleri Alımı için bu kısım kalemlerinden biri, birkaçı veya tamamına ait satış işleri;

Üçüncü kısım Süt ve Ürünleri Alımı için bu kısım kalemlerinden biri, birkaçı veya tamamına ait satış işleri;

Dördüncü kısım Sebze ve Meyve Alımı için bu kısım kalemlerinden biri, birkaçı veya tamamına ait satış işleri;

Beşinci kısım Ekmek Alımı için bu kısım kalemlerinden biri, birkaçı veya tamamına ait satış işleri;


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Eyüpsultan Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İhale Bilgileri

İhale TürüMal Alımı