FATSA BELEDİYESİ Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Koruge Boru (Alt Yapı) Mal Alım İşi İhalesi

İhalenin AdıFATSA BELEDİYESİ Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Koruge Boru (Alt Yapı) Mal Alım İşi İhalesi
İhale Kanunu4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
İhale TürüMal Alımı
İhalenin Yapılacağı İlOrdu
İhalenin Tarihi04 Temmuz 2024
İhale Saati10:30
İhale iKN2024/755031
İhaleyi Yapan İdareFATSA BELEDİYESİ Kırsal Hizmetler Müdürlüğü
İhalenin İlanı :
KORUGE BORU SATIN ALINACAKTIRFATSA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Koruge Boru (Alt Yapı) Mal Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2024/755031
1-İdarenin
a) Adı :FATSA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Ata Caddesi No:3/5 52400 FATSA/ORDU
c) Telefon ve faks numarası :4524236300 - 4524239992
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :Koruge Boru (Alt Yapı) Mal Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı :
Koruge Boru (Alt Yapı) Mal Alım İşi (Teklif Birim Fiyatlı - 5 Kalem Koruge Boru Alınacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Koruge Borular işe başlama talimatından sonra idarenin göstereceği depo sahasına teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi :İdare sözleşme imzalandıktan sonra gerek görmesi durumunda talep ettiği malzeme miktarı ile ilgili teslim programı hazırlayacak ve bu programı malzeme talebinden en az bir (1) gün önce yüklenici firmaya yazılı faks , mail veya sözlü olarak bildirecektir.
d) İşe başlama tarihi :Sözleşmeye müteakip (izleyen) 10 gün

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :04.07.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:Fatsa Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimi

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhale Bilgileri

İhale TürüMal Alımı