Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Mal Alım İşi İhalesi

İhalenin AdıGaziantep Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Mal Alım İşi İhalesi
İhale Kanunu4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
İhale TürüMal Alımı
İhalenin Yapılacağı İlGaziantep
İhalenin Tarihi03 Kasım 2022
İhale Saati14:00
İhale iKN2022/1028305
İhaleyi Yapan İdareGaziantep Büyükşehir Belediyesi
Benzer İhalelerBenzer İhaleler İçin Tıklayınız
İhalenin İlanı :
BİSİKLET SATIN ALINACAKTIRGAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Bisiklet Mal Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2022/1028305
1-İdarenin
a) Adı :GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
b) Adresi :Şehit Yusuf Erin Cad. 27090 İncilipınar ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
c) Telefon ve faks numarası :3422111200 - 3422111252
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :Bisiklet Mal Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı :
100.000 Adet Bisiklet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :İdarenin bildireceği adrese ihtiyaç duyulan miktarda ve belirtilen günde ürünleri teslim edecektir. (26.000 Bisiklet) 2022 yılı (74.000 Bisiklet) 2023 yılı için peyderpey teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi :Alımı yapılacak olan mallar, teknik şartnameye uygun olarak 12 (On İki) ay içerisinde peyder pey teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 10 gün içinde işe başlanacaktır

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :03.11.2022 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı 1. ve 2. teklif sahibi isteklilerden, teklif ettikleri ürüne ait numuneyi ihaleden sonra Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına tutanak karşılığında teslim etmesi tebligat ile bildirilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhale Bilgileri

İhale TürüMal Alımı