Gerede Sulh Hukuk Mahkemesi Bolu Gerede’de üzerinde yapı olan arsa mahkeme kararı ile satılacak

İhalenin AdıGerede Sulh Hukuk Mahkemesi Bolu Gerede’de üzerinde yapı olan arsa mahkeme kararı ile satılacak
İhale Kanunu2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
İhale TürüSatış ve Trampa
İhalenin Yapılacağı İlBolu
İhalenin Tarihi11 Nisan 2023
İhale Saati10:05
İhale iKNILN01774773
İhaleyi Yapan İdareGerede Sulh Hukuk Mahkemesi
İhalenin İlanı :
T.C.
GEREDE
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2022/20 SATIŞ
TAŞINMAZIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI
 
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli özellikleri: 1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bolu İli Gerede İlçesi Seviller Mah. Sakarya Caddesi üzerinde bulunan imarın 303 ada 4 parselini teşkil eden, 364,34m2 arsa üzerinde bulunan, Belediyenin vermiş olduğu imar durumuna göre ayrık nizam 4 kat, ön bahçe mesafesi sıfır, yan doğu ve arka bahçesi 3 m.Batı cephesi bitişik zemin saha emsali % 240 şartlarına uygun inşaat yapılabilir durumda, konut ve Ticaret sahasnda, kadastral yola cephesi bulunmakta, her türlü belediye hizmetlerinden yararlanan, Hükümet konağı ve Adliye binasının güneyinde, Devlet Hastanesi, Kapalı pazar yeri, ve çarşı merkezine yakın ve merkezi konumda olan, üzerinde ekonomik ömrünü tamamlamak üzere olan iki katlı bir ev bulunmakta olup, Ev: Parselde bulunan ev yaklaşık 50-60 yıllık ahşap yapı tarzında inşaa edilmiş iki katlı eski bir yapıdır. Ahşap taşıyıcı direk ve kirişlerin arasında tuğla dolgu yapılmıştır. Evin ahşap dört örtü olarak yapılmış çatısının üstüne kiremit örtülmüştür. Bina dış cephesi kısmen sıvalıdır. Evin pencere doğramaları ahşap doğrama, taban alanı takriben 75 m2 olan bahçeli ahşap ev ve ahır nitelikli taşınmaz açık artırma suretiyle ihale edilecektir.
Adresi : Seviller Mah. Sakarya Cad Gerede / BOLU
Yüzölçümü : 364,34 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu: Ayrık nizam 4 kat, ön bahçe mesafesi sıfır, yan doğu ve arka bahçesi 3 m.Batı cephesi bitişikzemin saha emsali% 240 şartlarına uygun inşaat yapılabilir durumda,
Kıymeti : 2.436.144,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler:
- Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/04/2023 - 10:05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/04/2023 - 10:05
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/05/2023 - 10:05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/05/2023 - 10:05
Satış şartları: 1- Birinci ve ikinci arttırma belirtilen gün ve saatler aralığında açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalı’nda (esatis.uyap.gov.tr) yapılacaktır. Bu artırmada Elektronik Satış Portalı’nda verilecek tekliflerin malın muhammen kıymetinin yüzde ellisi ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara ilave olarak paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartı ile ihale olunur.
2- Artırmaya katılabilmek için, mahcuzun muhammen kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutardaki nakit teminatın en geç artırma süresinin bitiminden önceki gün saat 23.30’a kadar satışı yapan icra dairesinin banka hesabına Elektronik Satış Portalı üzerinden yatırılması, gösterilecek teminatın, teminat mektubu olması hâlinde, artırmaya katılacaklar veya ilgili banka tarafından, en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışa konu mahcuzun muhammen kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka
teminat mektubunun, satışı yapan icra dairesine elden veya sistem alt yapısı oluşturulduğu takdirde elektronik olarak tevdi edilmesi zorunludur.
3- Temsilci vasıtasıyla artırmaya katılacak kişilerin, temsilcileriyle birlikte en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai saati bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmeleri gerekmektedir. Ancak noterlerin, resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dâhilinde ve usulüne göre verdikleri vekâletnameyi veya belgeyi bulunduran temsilcinin icra dairesine müracaatları yeterli olup bu şekilde ihaleye katılacakların teminat miktarını başvuru anında icra dairesi hesabına yatırmaları veya teminat mektubunu icra dairesine tevdi etmeleri zorunludur.
4- Hisseli satışın mümkün olduğu hâllerde açık artırma konusu malı belirli paylarla satın almak isteyen müşterek alıcıların, en geç artırma süresinin sona ermesinden önceki mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat ederek hisse oranlarını ve artırmada adlarına pey sürecek hissedarı veya temsilciyi bildirmeleri gerekmektedir. Ancak noterlerin, resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dâhilinde ve usulüne göre verdikleri vekâletnameyi veya belgeyi bulunduran hissedarın veya temsilcinin icra dairesine müracaatları yeterli olup bu şekilde ihaleye katılacakların teminat miktarını başvuru anında icra dairesi hesabına yatırmaları veya teminat mektubunu icra dairesine tevdi etmeleri zorunludur.
5- Satış talep ederek artırmaya katılmak isteyen alacaklıdan ve ortaklığın satış suretiyle giderilmesinde artırmaya katılmak isteyen pay sahibinin, en geç artırma süresinin sona ermesinden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmeleri hâlinde alacak veya ortaklık payının teminatı karşıladığı miktar kadar kendilerinden teminat alınmaz, alacağın veya ortaklık payının teminata yeterli gelmemesi hâlinde eksik kısmın başvuru anında icra dairesi hesabına yatırılması veya teminat mektubunun icra dairesine tevdi edilmesi zorunludur.
6-Varsa ipotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbitesiyle on beş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerekmektedir. Aksi hâlde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacak ve bu hususlar irtifak hakkı sahipleri için de geçerli olacaktır.
7- İhale alıcısının, satış bedelinin tamamını ihalenin gerçekleştiğine ilişkin tutanağın Elektronik Satış Portalı’nda ilan edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde icra dairesi hesabına ödemesi gerekmektedir.
8- İhale alıcısının en yüksek teklifi verip de süresi içinde ihale bedelini yatırmaması hâlinde, alınan teminat iade edilmeyip öncelikle satış masraflarından düşülmek üzere alacaklarına mahsuben hak sahiplerine ödenecektir.
9- Asgari ihale bedelinin teklif edilmemesi nedeniyle ihalenin yapılamaması veya en yüksek teklif verenin ihale bedelini yatırmaması sebebiyle ihalenin iptal edildiği hallerde, ikinci artırma ilk açık artırmadaki şartlar çerçevesinde tekrar yapılacaktır.
10- Satışa katılanlar bütün ekleriyle birlikte şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılırlar.
11- Malın tescil ve teslim işlemleri ihalenin kesinleşmesi üzerine yapılacaktır.
12-KDV, damga vergisi, tapu harç ve teslim masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (İcra ve İflâs Kanununun 206 ncı maddesinin birinci fıkrası ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki hükümleri mahfuzdur.) (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İhale Bilgileri

İhale TürüSatış ve Trampa