HV.RD.MVZ.K.-Ç.KALE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI IP TABANLI ÇEVRE GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ (MONTAJLI) ALIMI İhalesi

İhalenin AdıHV.RD.MVZ.K.-Ç.KALE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI IP TABANLI ÇEVRE GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ (MONTAJLI) ALIMI İhalesi
İhale Kanunu4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
İhale TürüMal Alımı
İhalenin Yapılacağı İlÇanakkale
İhalenin Tarihi04 Temmuz 2024
İhale Saati10:00
İhale iKN2024/699971
İhaleyi Yapan İdareHV.RD.MVZ.K.-Ç.KALE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
İhalenin İlanı :
ÇEVRE GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIRHV.RD.MVZ.K.-Ç.KALE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

IP TABANLI ÇEVRE GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ (MONTAJLI) ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2024/699971
1-İdarenin
a) Adı :HV.RD.MVZ.K.-Ç.KALE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
b) Adresi :HAVA RADAR MEVZI KOMUTANLIGI 17100 MERKEZ ÇANAKKALE MERKEZ/ÇANAKKALE
c) Telefon ve faks numarası :2862171049 - 2862174844
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :IP TABANLI ÇEVRE GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ (MONTAJLI) ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı :
16 Kalem IP Tabanlı Çevre Güvenlik Kamera Sistemi Malzemesi (Montaj Dahil)Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Hava Radar Mevzi Komutanlığı ÇANAKKALE
ç) Süresi/teslim tarihi :Alımı yapılacak olan malzemeler, sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. Montaj yapılacak malzemelerin montajı için ayrıca teslim süresi verilmeyecek olup, teslim süresi içerisinde montaj işlemleri de tamamlanacaktır.
d) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :04.07.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :Çanakkale Boğaz Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı - ÇANAKKALE

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Güvenlik sistemlerinde Kullanılan Cihazlara İlişkin hizmet Yeterlilik Belgesi (TS 12540) (Yüklenici ve/veya üretici ve/veya yetkili servis ve/veya ithalatçıya ait.)
/>4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Yurt içinde veya yurt dışında Ağ Altyapısı, Güvenlik Sistemleri, Elektronik Sistem veya Bilgi teknolojileri konularında iş deneyimini gösteren belgeler ayrı ayrı benzer nitelikteki iş olarak kabul edilecektir. 


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhale Bilgileri

İhale TürüMal Alımı