İ.Ü.C. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA 33 KALEM TIBBİ MALZEME TEMİNİ İhalesi

İhalenin Adıİ.Ü.C. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA 33 KALEM TIBBİ MALZEME TEMİNİ İhalesi
İhale Kanunu4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
İhale TürüMal Alımı
İhalenin Yapılacağı İlİstanbul
İhalenin Tarihi04 Temmuz 2024
İhale Saati10:30
İhale iKN2024/700122
İhaleyi Yapan İdareİ.Ü.C. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
İhalenin İlanı :
TIBBİ MALZEME SATIN ALINACAKTIRİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ- CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ/CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

33 KALEM TIBBİ MALZEME TEMİNİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2024/700122
1-İdarenin
a) Adı :İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ- CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ/CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ
b) Adresi :İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörlüğü/Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 34080 CERRAHPAŞA - FATİH/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası :2124143000 - 2124143010
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :33 KALEM TIBBİ MALZEME TEMİNİ
b) Niteliği, türü ve miktarı :
33 KALEM TIBBİ MALZEME TEMİNİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği Taşınır Mal Süreç Yöneticiliği Tıbbi Malzeme Deposu
ç) Süresi/teslim tarihi :Sözleşmenin imzalanmasını müteakip malzemelerin tamamı 30.06.2025 tarihine kadar ilgili Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin talebi üzerine belirli aralıklarla istenilen sürede teslim edilecektir. Malzeme ve sarfların teslimi İdarenin belirlediği sıklıkta partiler halinde yapılacak. Teslimat siparişi takiben en geç 10 gün içinde yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarihten itibaren başlar

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :04.07.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörlüğü/ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği Gider İdaresi Süreç Yöneticiliği H Blok Prefabrik Bina 2. Kat İhale Salonu Fatih/İstanbul

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
SUT KODLARI
T.C. Sağlık
Bakanlığı'nın "Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi
-Tıbbi Cihaz durumu, tedarikçi / Bayi belgelerinin yer aldığı çıktıları,
-Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında teklif ettikleri ürünlerin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığına dair belgeyi,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin ANJİOGRAFİK RADİAL ARTER GİRİŞİMİ İÇİN KOL BANDI, MANİFOLD KİT kısımlarında %7(yedi ), İNTRADUSER ANJİOGRAFİK STANDART 5F, İNTRADUSER ANJİOGRAFİK STANDART 6F, İNTRODUSER ANJİOGRAFİK STANDART 7F, İNTRODUSER ANJİOGRAFİK STANDART 9F, İNTRADUSER ANJİOGRAFİK STANDART 10F, İNTRODUSER ANJİOGRAFİK RADYAL ARTER İĞNELİ, GUİDE-WİRE 0.038 INCH J UÇLU, 150 CM, KILAVUZ TEL 0.035" STANDART J UÇLU, KILAVUZ TEL, 032"-038", HİDROFİLİK, 260-300CM, KILAVUZ TEL, 032"-038", STANDART, KILAVUZ TEL, 032"-038", HİDROFİLİK, KILAVUZ TEL 0.032" STANDART J UÇLU, Y-KONNEKTÖR, İNFLATÖR BALON ŞİŞİRME AMAÇLI DEFLATÖR, KATETER ANJİYOGRAFİ ÖRGÜLÜ YUMUŞAK UÇLU, SWAN-GANZ KATETERİ İNTRODUCER İLE BİRLİKTE 7F, GUIDING KATETER, KATETER TRANSEPTAL İĞNE, PTCA KILAVUZ TEL, 0,014" 150-190 CM HİDROFİLİK, PTCA KILAVUZ TELLER 0.014" 150-190 CM ARASI HİDROFİLİK ORTA ESNEK EKSTRA DESTEK, ANJİOPLASTİ PTCA BALON, PTCA BALON KATETER NONCOMPLEAT, BASINÇ ÖLÇER KILAVUZ TEL KORONER HEMODİNAMİ ÇALIŞMA, OCT GÖRÜNTÜLEME KATETERİ, KATETER İNTRAVASKÜLER ULTRASON IVUS KORONER, ELEKTROD GEÇİCİ BALONLU, PTCA BALONU İLAÇ SALINIMLI, KATETER BALON PERİFERİK ANJİYOPLASTİ SKORLAMA KATETERİ, ROTABİLATÖR VE KATATERİ, BAĞLANTI HORTUMU OPAK MADDE İÇİN BASINCA DAYANIKLI 1200PSI 71-80 CM ARASI MF, KORONER KANALLAMA KATETERİ kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhale Bilgileri

İhale TürüMal Alımı