İl Sağlık Müdürlüğü SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI 2023-2024 Yılları 18 Aylık Şeker Stribi Alımı İhalesi

İhalenin Adıİl Sağlık Müdürlüğü SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI 2023-2024 Yılları 18 Aylık Şeker Stribi Alımı İhalesi
İhale Kanunu4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
İhale TürüMal Alımı
İhalenin Yapılacağı İlManisa
İhalenin Tarihi25 Nisan 2023
İhale Saati10:30
İhale iKN2023/288359
İhaleyi Yapan İdareİl Sağlık Müdürlüğü SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Benzer İhalelerBenzer İhaleler İçin Tıklayınız
İhalenin İlanı :
ŞEKER STRİBİ SATIN ALINACAKTIRİL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2023-2024 Yılları 18 Aylık Şeker Stribi Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2023/288359
1-İdarenin
a) Adı:İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi:Akmescit Mahallesi İzmir Caddesi No: 291 Yunusemre/MANİSA 45010 YUNUSEMRE/MANİSA
c) Telefon ve faks numarası:2362504112-13 - 2362504112
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı:2023-2024 Yılları 18 Aylık Şeker Stribi Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı:
2023-2024 YILLARI 18 AYLIK ŞEKER STRİBİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:MANİSA MERKEZ EFENDİ DEVLET HASTANESİ, AKHİSAR MUSTAFA KİRAZOĞLU DEVLET HASTANESİ, MANİSA SALİHLİ DEVLET HASTANESİ, MANİSA TURGUTLU DEVLET HASTANESİ, MANİSA KULA DEVLET HASTANESİ, MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, MANİSA ALAŞEHİR DEVLET HASTANESİ, MANİSA SARUHANLI DEVLET HASTANESİ, MANİSA KIRKAĞAÇ DEVLET HASTANESİ, MANİSA SELENDİ DEVLET HASTANESİ, MANİSA GÖRDES DEVLET HASTANESİ, MANİSA RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ, MANİSA DEMİRCİ DEVLET HASTANESİ, MANİSA SARIGÖL DEVLET HASTANESİ, MANİSA SOMA DEVLET HASTANESİ
ç) Süresi/teslim tarihi:01.07.2023 tarihinde işe başlanacak olup Malın/İşin teslim süresi 18 Aydır. Sözleşmenin süresi 31.12.2024 tarihine kadar tamamlanması gerekir. Sağlık tesisinin talebi doğrultusunda teknik şartnamede belirtilen tarihlerde peyderpey teslimat yapılacaktır. Sağlık tesisinin yazılı talebine ( faks, e-posta , iadeli taahhütlü ve kep adresiyle) istinaden 15 (onbeş) takvim günü içerisinde sevk irsaliyesi veya fatura ile birlikte yerine yerleştirme şeklinde teslimat yapılacaktır. Kargo ile gönderilen malzemeler kabul edilmeyecektir. (Acil durumlarda Sağlık Tesisinin uygunluk vermesi halinde kargo ile teslimat yapılabilecektir.)
d) İşe başlama tarihi:01.07.2023

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:25.04.2023 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Akmescit Mah. İzmir Cad.No:291 Yunusemre/ Manisa

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 11.01.2017 tarih ve E.01-32 sayılı yazı ile yayınlanan 2017/1 Sayılı Genelgenin 2.3. sayılı maddesi gereği "satış merkezi yetki belgesi" sunulması zorunludur.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6
Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:

1- Teklif edilen ürünler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olan ürünler için; Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin  veya cihazların satın alımlarında aday veya isteklilerin ÜTS ve/veya TİTUBB'a kayıt veya bildirimi aranması zorunludur. Aday veya isteklinin, teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarik firma) olmadığı durumlarda ürünün tedarikçi firmasının bayi olduğuna dair ÜTS ve/veya TİTUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Alımı yapılacak ürünlerin ÜTS ve/veya TİTUBB 'da tedarikçi firma altında Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt veya bildirim işlemi tamamlanmış olması şartı aranacaktır.  

2- İstekliler teklif etmiş oldukları her bir kalem için  UBB listesi düzenleyecek ,  Düzenlenen  listenin ekine sırası  ile UBB çıktısı ve  Bayi Bilgi Formu eklenerek teklif sıra numarasına göre  numaralandırılmış bir şekilde  hangi kaleme ait olduğu belirtilerek , ihale sonrası istenilen bilgi ve belgeler ile birlikte gönderilecektir. EKSİKLİĞİ HALİNDE TEKLİF İLGİLİ KALEMLERDE  DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

3- Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olmayan ürünler için ;Tıbbi cihaz Yönetmelikleri uyarınca, herhangi bir ürünün veya cihazın Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olup olmadığına, üretim veya kullanım amacı çerçevesinde üreticiler karar vereceğinden teklif edilen ürünün TİTUBB kapsamı dışında olduğunun iddia edilmesi halinde üretici veya ithalatçı tarafından düzenlenmiş Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmadığına dair beyan esas alınacağından söz konusu beyanın ihale sonrası istenilen bilgi ve belgeler ile birlikte sunulması gerekmektedir.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu yada özel Sektörde yapılan her türlü Tıbbi Sarf  Malzemesi  Alımı


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhale Bilgileri

İhale TürüMal Alımı