İl Sağlık Müdürlüğü SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI 2023 YILI TEMİZLİK SARF MALZEMESİ TOPLU ALIMI İhalesi

İhalenin Adıİl Sağlık Müdürlüğü SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI 2023 YILI TEMİZLİK SARF MALZEMESİ TOPLU ALIMI İhalesi
İhale Kanunu4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
İhale TürüMal Alımı
İhalenin Yapılacağı İlManisa
İhalenin Tarihi27 Aralık 2022
İhale Saati11:00
İhale iKN2022/1271822
İhaleyi Yapan İdareİl Sağlık Müdürlüğü SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Benzer İhalelerBenzer İhaleler İçin Tıklayınız
İhalenin İlanı :
TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIRİL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2023 YILI TEMİZLİK SARF MALZEMESİ TOPLU ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2022/1271822
1-İdarenin
a) Adı :İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi :Akmescit Mahallesi İzmir Caddesi No: 291 Yunusemre/MANİSA 45010 YUNUSEMRE/MANİSA
c) Telefon ve faks numarası :2362504112-13 - 2362504112
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :2023 YILI TEMİZLİK SARF MALZEMESİ TOPLU ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı :
2023 YILI 193 KALEM TEMİZLİK SARF MALZEMESİ TOPLU ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Birimlerine , Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi, Manisa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Turgutlu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Salihli Devlet Hastanesi, Salihli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Alaşehir Devlet Hastanesi, Sarıgöl Devlet Hastanesi, Kula Devlet Hastanesi, Demirci Devlet Hastanesi, Gördes Devlet Hastanesi, Selendi Devlet Hastanesi, Akhisar Devlet Hastanesi, Akhisar ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Kırkağaç Devlet Hastanesi, Soma Devlet Hastanesi, Saruhanlı Devlet Hastanesi, Manisa Soma Ağız ve Diş Sağlığı ile Turgutlu Devlet Hastanesi , Manisa Şehir Hastanesi
ç) Süresi/teslim tarihi :Malın/İşin teslim süresi 12 Aydır. Sağlık tesisinin talebi doğrultusunda peyderpey teslimat yapılacaktır. Sağlık tesisinin yazılı talebine ( faks, e-posta , iadeli taahhütlü ve kep adresiyle) istinaden 15 (onbeş) takvim günü içerisinde sevk irsaliyesi veya fatura ile birlikte yerine yerleştirme şeklinde teslimat yapılacaktır. Kargo ile gönderilen malzemeler kabul edilmeyecektir. (Acil durumlarda Sağlık Tesisinin uygunluk vermesi halinde kargo ile teslimat yapılabilecektir
d) İşe başlama tarihi :İşe başlama tarihi 01.01.2023- İş bitirme tarihi 31.12.2023'dır

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :27.12.2022 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu (Akmescid Mh. İzmir Cd. No:291 Yunusemre-MANİSA)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat
bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:

a-İstekliler İhale sıra numarasını,  malzeme adını, markasını, ambalaj şeklini, miktarını vb. bilgileri içeren listeyi ihale sonrası istenilen bilgi ve belgeler ile ihale dosyasında sunacaklardır.

b-Yerli Malı Belgesi sunacak olan istekliler, İlgili belgenin ihale listesinde yer alan hangi kalemleri kapsadığını ilgi belge ekinde teklif sırasına göre  liste olarak beyan edeyeceklerdir.  Bu liste ürün  sırano-adı- yerli malı belge numarası şeklinde hazırlanacaktır. Liste ekine teklif sırası ile  yerli malı belgeleri  konulacak belgelerin üzerine hangi kaleme ait olduğu belirtilecektir.  Ayrıca, birim fiyat teklif mektubunda yerli malı fiyat avantajından yararlanılmak istendiğine dair ilgili ibare ile birlikte yerli malı belgesinin hangi kalem/kalemleri kapsadığının belirtilmesi gerekmektedir.  Bu şekilde sunulmayan belge sunmayan  isteklilerin ilgili kalemlerinde yerli malı uygulaması yapılmayacaktır. Söz konusu Yerli Malı beyanın ihale sonrası istenilen bilgi ve belgeler ile ihale dosyasında sunacaklardır.

 

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş olan her türlü Temizlik Malzemesi Alımı,Tıbbi Sarf Malzeme Alımı benzer iş olarak kabul edilecektir. 


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 200 (İkiYüz) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhale Bilgileri

İhale TürüMal Alımı