İl Sağlık Müdürlüğü SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI 33 Aylık Manyetik Rezonans (MR) Görüntüleme ve Raporlama İhalesi

İhalenin Adıİl Sağlık Müdürlüğü SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI 33 Aylık Manyetik Rezonans (MR) Görüntüleme ve Raporlama İhalesi
İhale Kanunu4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
İhale TürüHizmet Alımı
İhalenin Yapılacağı İlTrabzon
İhalenin Tarihi03 Ekim 2023
İhale Saati15:30
İhale iKN2023/895553
İhaleyi Yapan İdareİl Sağlık Müdürlüğü SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
İhalenin İlanı :
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME HİZMETİ ALINACAKTIRİL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

33 Aylık Manyetik Rezonans (MR) Görüntüleme ve Raporlama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2023/895553
1-İdarenin
a) Adı :İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi :Gülbaharhatun Mah İnönü Cad.Ahmet Can Bali Sok. No:15 61040 TRABZON MERKEZ/TRABZON
c) Telefon ve faks numarası :4624106113 - 4622341120
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı :33 Aylık Manyetik Rezonans (MR) Görüntüleme ve Raporlama
b) Niteliği, türü ve miktarı :
33 Ay Süreli Manyetik Rezonans (MR) Görüntüleme ve Raporlama Hizmet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi ve Vakfıkebir Devlet Hastanesi
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.12.2023, işin bitiş tarihi 31.08.2026
d) İşe başlama tarihi :01.12.2023

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :03.10.2023 - 15:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %15’inden, hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %9’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %
25
oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
table.tbl {width:100%;} table.tbl tr td, table.tbl tr th {padding:4px 8px;border: 1px solid black;border-collapse: collapse;word-wrap: break-word;word-break: break-all;}Tüm Kısımlar
Belge Adı Açıklama
ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ (ÜTS) BARKOD NUMARASI İsteklilerin teklif ettikleri cihazlar Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ye kayıtlı ve Sağlık Bakanlığından onaylı olacaktır. Teklif edilen tıbbi cihazların ÜTS kayıt numaraları yeterlilik bilgileri tablosunda belirtilecektir.
İSTEKLİ FİRMA ÜTS KAYIT BİLGİLERİ İsteklilerin İhale tarihi itibariyle, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında teklif ettikleri tüm ürün veya cihazlar ile firma kayıtları Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı olması zorundadır. İstekliler ÜTS kayıt numaralarını yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilecektir.
BAYİLİK BİLGİLERİ İsteklilerin İhale tarihi itibariyle Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamındaki Teklif ettiği Ürünün bayisi ise Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve kendisine tedarikçi(üretici/ithalatçı) firma tarafından verilen bayi tanımlayıcı numaraları yeterlilik bilgileri tablosunda beyan etmek zorundadır. İstekli, Tedarikçi ise, ÜTS kayıtlı tedarikçi numaralarını yeterlilik bilgileri tablosunda beyan etmek zorundadır
YERLİ MALI BELGESİ Yerli malı teklif eden istekliler; ilgili kurum tarafından düzenlenen yerli malı belgelerini (Belge tarih ve sayısı) Yeterlilik Bilgileri Tablosunda Beyan Edeceklerdir.
Satış Merkezi Yetki Belgesi İstekli Firma Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımları"konulu 2022/2 Genelgeye istinaden Satış Merkezi Yetki Belgesini (Belge tarih ve sayısı) Yeterlilik Bilgileri Tablosunda Beyan Edeceklerdir.
Teknik Şartnameye Uyguluk Belgesi İstekliler teklif verecekleri cihazların teknik şartnameye göre her bir cihaz için sıra numarasına göre ayrı ayrı "........ Marka, ........ Model Cihazı teklifimizin Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi şeklinde hazırlayacak ,Yeterlilik Bilgileri Tablosunda Beyan Edeceklerdir.
Teknik Döküman Belgeleri Teklif edilen cihazlarla ilgili tüm teknik doküman,katalogların aslı veya noter onaylı örnekleri, Türkçe dışında bir dil ile hazırlanmış ise Yeminli Tercümanca tercüme edilecektir. Teknik şartnamede belirtilen yeterlilik kriterlerine ait bilgi ve belgelere ait ayırt edici bilgiler beyan edilecektir. İstekliler kendilerine bildirilen tarih ve saate kadar ilgili bilgileri içeren dökümanları belge, cd ve veya dijital ortamda kurumumuza sunmak zorundadır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu Kurum/Kuruluşları ve/veya  özel sağlık kurum/kuruluşlarında gerçekleştirilmiş her türlü görüntüleme hizmetleri işi benzer iş olarak kabul edilecektir


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhale Bilgileri

İhale TürüHizmet Alımı