İl Sağlık Müdürlüğü SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI İZMİR ŞEHİR HASTANESİ 131 KISIM MUHTELİF CERRAHİ ALET ALIMI İhalesi

İhalenin Adıİl Sağlık Müdürlüğü SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI İZMİR ŞEHİR HASTANESİ 131 KISIM MUHTELİF CERRAHİ ALET ALIMI İhalesi
İhale Kanunu4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
İhale TürüMal Alımı
İhalenin Yapılacağı İlİzmir
İhalenin Tarihi29 Şubat 2024
İhale Saati10:30
İhale iKN2024/87861
İhaleyi Yapan İdareİl Sağlık Müdürlüğü SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
İhalenin İlanı :
CERRAHİ ALET SATIN ALINACAKTIRİL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

İZMİR ŞEHİR HASTANESİ 131 KISIM MUHTELİF CERRAHİ ALET ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2024/87861
1-İdarenin
a) Adı :İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi :İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Sümer Mah. 451 Sok. No: 2 K:3 35260 KONAK KONAK/İZMİR
c) Telefon ve faks numarası :4443501 - 2324847486
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :İZMİR ŞEHİR HASTANESİ 131 KISIM MUHTELİF CERRAHİ ALET ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı :
131 KISIM
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :İZMİR ŞEHİR HASTANESİ - LAKA MAH., 35040 BAYRAKLI/İZMİR
ç) Süresi/teslim tarihi :Sözleşme imzalanmasına müteakip 75 (YETMİŞ BEŞ) gün içerisinde en fazla 3 parti şeklinde idareden randevu alınarak teslimat yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi :Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :29.02.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI - İhale Salonu - Sümer Mah. 451 Sok. No: 2 Konak /İZMİR

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1) Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Genelgesi gereği aday veya isteklilerin, ÜTS’de firma kaydı aranacaktır. Ayrıca ÜTS üzerinde yapılan ürün sorgulamalarında ürün durumu “Kayıtlı” veya “Sistemde Tekil Ürün Var” şeklinde olan ürünler haricindekilerin alımı yapılmayacaktır. Yeterlilik bilgi tablosunda beyan edilmelidir.

2) Yerli malı tekif eden istekliler, bu avantajdan yararlanabilmek için,  Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğine bağlı ilgili Oda / Borsalar tarafından “Yerli Malı Belgesi” ile belgelendirilmesi  ve bu belgenin yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilmesi zorunludur. Ayrıca, ihale dokümanı içerisinde bulunan teklif listesi tablosunda (excell) yerli malı belge no'sunun belirtilmesi gerekmektedir.

3) Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında, aday ve isteklinin “Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği” kapsamında “Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi” aranacaktır.Yeterlilik bilgi tablosunda beyan edilmelidir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
style="width:100%;overflow:auto;height:auto" class="divIlanOver">

1- Teklif edilen ürünler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olan ürünler için; Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin  veya cihazların satın alımlarında aday veya isteklilerin ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kayıt veya bildirimi aranması zorunludur. Aday veya isteklinin, teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda ürünün tedarikçi firmasının bayi olduğuna dair ÜTS (Ürün Takip Sistemi)  kayıt ve bildirimi aranacaktır. Alımı yapılacak ürünlerin ÜTS (Ürün Takip Sistemi)   tedarikçi firma altında Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt veya bildirim işlemi tamamlanmış olması şartı aranacaktır. Ürünlere ait ÜTS (Ürün Takip Sistemi)  çıktılarının sunulması gerekmektedir. ÜTS (Ürün Takip Sistemi) çıktıları ilgili kısma ait klasör içerisinde set ve kalem numarası belirtilerek PDF formatında CD veya USB ortamında sunulacaktır. 

2-Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olmayan ürünler için ;Tıbbi cihaz Yönetmelikleri uyarınca, herhangi bir ürünün veya cihazın Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olup olmadığına, üretim veya kullanım amacı çerçevesinde üreticiler karar vereceğinden teklif edilen ürünün ÜTS kapsamı dışında olduğunun iddia edilmesi halinde üretici veya ithalatçı tarafından düzenlenmiş Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmadığına dair beyan esas alınacağından söz konusu beyanın yeterlilik bilgileri tablosunda belirtilmesi zorunludur.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
  1. İstekliler teklif verilen kısımlar için teknik şartnamede belirtilen sayı ve evsafta numuneyi ihaleden sonra idare tarafından talep edilmesine müteakip belirtilen süre içerisinde Satınalma birimine hazırlayacakları imzalı TESLİM TUTANAĞI karşılığında teslim etmek zorundadır. Birden fazla kısım için tek numune teslim edilmeyecek olup, her kısım için ayrı ayrı sunulacaktır. Set içerisinde bulunması gereken numunelerin eksik veya yanlış numune olması halinde ilgili kısım değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Numuneler ile birlikte;

  1. İstekliler teklif ettikleri ürünlerin bulunduğu tüm orijinal dijital kataloglarını veya katalogda olmayan aletler için üretici firma, kod, boyut ve biçim bilgilerini içerir orijinal broşürlerini PDF FORMATINDA CD veya USB HALİNDE vereceklerdir. Fiziksel katalog kabul edilmeyecektir. Bu CD' lerde üretici firma ismi, ürünlerin boyut bilgileri, kod numaraları, ürünlerin fotoğrafları veya net bir şekilde tanımlayıcı resimleri mutlaka bulunacaktır. Teklif edilen her malzeme CD veya USB ORTAMINDA arama yapıldığında görülebilecektir. CD' de veya USB' de olmayan aletler için “üretimde”, “özel üretim”, “sipariş üzerine” ve benzeri ibareler kabul edilmeyecektir. Katalogda komisyon tarafından değerlendirmeye alınacak bilgiler; üretici firmanın ismi, ürünün kod numarası, boyut bilgileri ve şeklidir. Üretici firmanın ismi değişmeyeceğinden ve diğer bilgiler de herhangi bir lisana tabi olmayacağından, kataloğun Türkçe olması gerekmemektedir. 
  2. İstekliler teklif edilen ürünlerin Marka,Model, ÜTS ve Fiyat bilgilerini içeren EXCEL tablosunu tekliflerine uygun olarak doldurarak KATALOG CD’ sinin veya USB' sinin içerisinde sunacaklardır. Ayrıca EXCEL tablosunun çıktısını imzalı ve kaşeli olarak BEYAN EDİLEN BELGELER İLE BİRLİKTE SUNULACAKTIR.
  3. Teknik şartnamede belirtilen diğer bilgi ve belgeler ihale komisyonunun talep etmesi halinde ihale komisyonuna belirtilen süre içerinde  teslim edecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhale Bilgileri

İhale TürüMal Alımı