İl Sağlık Müdürlüğü SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI Müdürlüğümüze bağlı Vezirköprü Devlet Hastanesi’nin Manyetik Rezonans (MR) Görüntüleme ve Raporlama Hizmeti ile Gazi Devlet Hastanesinin Bilgisayarlı Tomografi Görüntüleme ve Raporlama Hizmet’inin 36 ay süreyle Temin Hizmeti İhalesi

İhalenin Adıİl Sağlık Müdürlüğü SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI Müdürlüğümüze bağlı Vezirköprü Devlet Hastanesi’nin Manyetik Rezonans (MR) Görüntüleme ve Raporlama Hizmeti ile Gazi Devlet Hastanesinin Bilgisayarlı Tomografi Görüntüleme ve Raporlama Hizmet’inin 36 ay süreyle Temin Hizmeti İhalesi
İhale Kanunu4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
İhale TürüHizmet Alımı
İhalenin Yapılacağı İlSamsun
İhalenin Tarihi25 Ağustos 2023
İhale Saati10:00
İhale iKN2023/636467
İhaleyi Yapan İdareİl Sağlık Müdürlüğü SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
İhalenin İlanı :
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME HİZMETİ ALINACAKTIRİL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Müdürlüğümüze bağlı Vezirköprü Devlet Hastanesi’nin Manyetik Rezonans (MR) Görüntüleme ve Raporlama Hizmeti ile Gazi Devlet Hastanesinin Bilgisayarlı Tomografi Görüntüleme ve Raporlama Hizmet'inin 36 ay süreyle Temin Hizmeti hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2023/636467
1-İdarenin
a) Adı :İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi :Adalet Mah. 100 Yıl Blv. No: 232 A Blok 55060 MERKEZ İLKADIM/SAMSUN
c) Telefon ve faks numarası :3623112500 - 3623112507
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı :Müdürlüğümüze bağlı Vezirköprü Devlet Hastanesi’nin Manyetik Rezonans (MR) Görüntüleme ve Raporlama Hizmeti ile Gazi Devlet Hastanesinin Bilgisayarlı Tomografi Görüntüleme ve Raporlama Hizmet'inin 36 ay süreyle Temin Hizmeti
b) Niteliği, türü ve miktarı :
Toplam 106.019.733,60 Puan 2 Kısım Müdürlüğümüze Bağlı Vezirköprü Devlet Hastanesi'nin Manyetik Rezonans Görüntüleme ve Raporlama Hizmeti ile Gazi Devlet Hastanesi'nin Bilgisayarlı Tomografi Görüntüleme ve Raporlama Hizmet Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Vezirköprü Devlet Hastanesi , Gazi Devlet Hastanesi
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.12.2023, işin bitiş tarihi 30.11.2026
d) İşe başlama tarihi :01.12.2023

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :25.08.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :Samsun İl Sağlık Müdürlüğü 1.Kat Toplantı Salonu - Adalet Mah. 100. Yıl Bulvarı A Blok No:232 İlkadım/SAMSUN

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

- İstekliler teklif ettikleri cihazların Sağlık Bakanlığı tıbbi cihaz kayıt modülüne  Ürün Takip Sistemi (ÜTS)’ne kayıtlı olduğuna ve Sağlık Bakanlığından onaylı olduğuna dair belgeyi yeterlik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir.

- Teklif edilen cihazların yaşı, üretici veya Türkiye distribütörü ve/veya Türkiye yetkili satıcısı tarafından imal tarihi ve seri numarası belirtilen belgelerin yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilmesi gerekmektedir. Cihazın yeni üretilecek bir cihaz olması halinde bu durum ayrıca belirtilecektir.

- Teklif edilen cihazların marka ve modelini gösteren belgenin yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilmesi gerekmektedir.

-  ÜTS’den alınmış firma/bayi koduna sahip olduğunu gösterir belgeleri yeterlik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir.

- İstekliler, teklif ettikleri cihazların ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı ilgili katalog, broşür veya benzeri tanıtım materyallerini yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir.


- Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler için ÜTS sistemine kayıt/bildirim ibrazı istenmemektedir. Bu ürünler için üreticinin veya ithalatçının yönetmelikler kapsamında olmadığına dair beyanın yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilmesi yeterli olacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen
varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %15’inden, hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %9’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kapasite raporuna ait bilgiler:

- İstekliler, teklif ettikleri cihazlar için teknik şartname maddelerini tek tek ve Türkçe olarak, teknik şartnamede belirtilen şekilde ve sıraya uygun olarak cevaplandırılmış "Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi" başlıklı yazı ile yeterlilik belgesi tablosunda beyan edeceklerdir. Bu uygunluk belgesi, isteklinin antetli kağıdına yazılmış ve yüklenici firma ve yetkili satıcı firma görevlileri tarafından ortaklaşa imzalanmış ve onaylanmış olmalıdır. Ayrıca, şartname uygunluk belgesinde verilen cevaplar, yetkili satıcının vermiş olduğu orjinal teknik doküman üzerinde işaretlenerek belgelendirilecektir.

- MR ve BT cihazlarının periyodik bakımı ve onarımı, onarım için gerekli her türlü yedek parça tüm giderler yükleniciye aittir. Yüklenici, ihale aşamasında 3 (üç) yıllık her türlü (Magnetünitesi, Alıcı verici bobinler, Helyum gibi) parça dahil bakım-onarım-garanti sözleşme yapacağına dair taahhütnameyi yeterlilik belgesi tablosunda beyan edeceklerdir. Kabul aşamasında da 3 (üç) yıllık her türlü (Magnetünitesi, Alıcı verici bobinler, Helyum gibi) parça dahil bakım-onarım-garanti sözleşmesi yapacak ve söz konusu belgeleri idareye ibraz edecektir.

- İstekliler, teklif ettikleri cihazların hangi marka ve model olduğunu ayrıca hangi hastaneye hangi modeli teklif ettiklerini Yeterlilik Belgesi Tablosunda belirtmelidir.

4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
- Sağlık Bakanlığı Kalite ve Akreditasyon Başkanlığının istediği sağlıkta kalite standartlarının (SKS) görüntüleme hizmetleri başlığı altındaki maddelerin sağlanması yükleniciye aittir. Ayrıca isteklinin ISO 9001 Radyoloji Hizmeti Kalite Belgesi olmalıdır. Bu bilgileri ihale dosyasında sunacaktır. - Yüklenici hastalara ait bilgi ve görüntüleri hiçbir şekilde kullanmayacak, üçüncü şahıslara devretmeyecektir. Yüklenici, Sağlık Bakanlığı 2015/17 Sayılı Genelgesi gereği tüm bu verilerin güvenliğinden sorumlu olup, hukuki olarak yüklenicinin konu ile alakalı bu sorumluluğu taşıyabildiğini gösterir ilgili ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi ve ISO 20000:2011 Bilgi Teknolojisi Yönetim Sistemi Belgesi bulunmalıdır. Bu belgeleri ihale dosyasında sunulacaklardır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu Kurum ve/veya Özel Sektörde gerçekleştirilmiş her türlü Radyolojik Görüntüleme, Tetkik, Raporlama, Çekim, Sonuç Karşılığı Hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. Benzer iş kapsamında birden fazla işe yer verilmiş olup, bu işler ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilebileceği gibi birlikte de benzer iş olarak kabul edilebilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhale Bilgileri

İhale TürüHizmet Alımı