İl Sağlık Müdürlüğü SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI Temizlik Malzeme Alımı İhalesi

İhalenin Adıİl Sağlık Müdürlüğü SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI Temizlik Malzeme Alımı İhalesi
İhale Kanunu4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
İhale TürüMal Alımı
İhalenin Yapılacağı İlKastamonu
İhalenin Tarihi10 Mart 2023
İhale Saati10:30
İhale iKN2023/107677
İhaleyi Yapan İdareİl Sağlık Müdürlüğü SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Benzer İhalelerBenzer İhaleler İçin Tıklayınız
İhalenin İlanı :
TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIRKASTAMONU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Temizlik Malzeme Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2023/107677
1-İdarenin
a) Adı :KASTAMONU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi :Candaroğulları Mahallesi Şehit Piyade Er Mahir Demir Sokak No:11 37100 Kastamonu Merkez/KASTAMONU
c) Telefon ve faks numarası :3662141066 - 3662143075
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :Temizlik Malzeme Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı :
99 Kısım Temizlik Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü, Araç DH, Azdavay DH, Bozkurt DH, , Cide DH, Daday DH, Devrekani DH, İnebolu DH, Taşköprü DH, Tosya DH, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Kastamonu ADSM Ambarları
ç) Süresi/teslim tarihi :Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü-Kastamonu Eğitim ve Araştırma .Hastanesi. ADSM-Araç DH.-Azdavay DH.- Bozkurt DH.-Cide DH.- Daday DH- Devrakani DH.-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi-İnebolu DH- Taşköprü DH.-Tosya DH. tarafından 31.12.2023 tarihine kadar peyder pey çekilen siparişe müteakip ürünler 10 gün içinde ilgili kurumun deposuna istenilen şekilde istif edilerek teslim edilecektir. Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 5 (beş) işgünü içerisinde peyder pey 31.12.2023 tarihine kadardır.
d) İşe başlama tarihi :Sözleşmeye müteakip

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :10.03.2023 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :KASTAMONU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İsteklilerden teklifler açıldıktan sonra ekonomik açıdan en avantajlı 1. ve 2. teklif veren firmalardan teklif ettikleri ürünlerin numuneleri ve teknik şartnamede istenen belgeler istenecektir.Talep edilen numunelerden 1.avantajlı firmaların numuneleri iade edilmeyecektir. Diğer firmaların numuneleri talepleri halinde sözleşme imzalandıktan sonra 30 gün içerisinde iade edilebilecektir. 


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhale Bilgileri

İhale TürüMal Alımı