İSTAÇ İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. NİTRİL İŞ ELDİVENİ MAL ALIM İŞİ İhalesi

İhalenin AdıİSTAÇ İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. NİTRİL İŞ ELDİVENİ MAL ALIM İŞİ İhalesi
İhale Kanunu4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
İhale TürüMal Alımı
İhalenin Yapılacağı İlİstanbul
İhalenin Tarihi04 Temmuz 2024
İhale Saati11:00
İhale iKN2024/678607
İhaleyi Yapan İdareİSTAÇ İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş.
İhalenin İlanı :
NİTRİL İŞ ELDİVENİ SATIN ALINACAKTIRİSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SAN. VE TİC. A.Ş.

NİTRİL İŞ ELDİVENİ MAL ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2024/678607
1-İdarenin
a) Adı :İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SAN. VE TİC. A.Ş.
b) Adresi :Paşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:74 Şişli 34379 . ŞİŞLİ/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası :2123682600 - 2122317614
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :NİTRİL İŞ ELDİVENİ MAL ALIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı :
228 Bin Çift Köpük Nitril Tam Korumalı Eldiven
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Genel Müdürlük merkez (Paşa mahallesi piyalepaşa bulvarı no:74 İSG birimi)
ç) Süresi/teslim tarihi :Ürünlerin teslimatı Teknik Şartnamede belirtilen özelliklerde yapılacaktır. Ürünlerin teslimatları işe başlama tarihinden itibaren 60 takvim günü içerisinde peyderpey veya ihtiyaç olması halinde tamamı teslim edilecektir. İhaleden sonra, teslim edilen her bir ürün kalemi sondaj usulüne göre muayene kabul komisyonu tarafından ayrı ayrı gözle kontrol edilecektir. Kontrol sonucun şartnamede belirtilen şartlara uymayan ürünler tedarikçiye iade edilir. İdare şartnemede özellikle belirtilmesine gerek duyulmayan kusurları tespit etmesi durumunda ürünlerin tamamını reddeder. Ürünlerin orjinal almadığının anlaşılması halinde idare tarafından tedarikçiye hiçbir bedel ödenmez. Muayene sonucunda uygun çıkmayan mallar, idarenin deposundan 2 takvim günü içinde iade alınmalıdır. İdare, düzeltilmesi mümkün hatalı ürünlerin telafisi için 10 gün ek süre vererek hataların giderilmesini ister. İade ürünlerin zamanında alınmaması teslim süresini uzatmaz.
d) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 3 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin width="220" valign="top" style="text-align:left">a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:04.07.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli / İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhale Bilgileri

İhale TürüMal Alımı