İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü MEVCUT KATODİK KORUMA SİSTEMİNİN REVİZYONU, UZAKTAN İZLENİLMESİ VE KONTOL EDİLMESİ İŞLERİ İhalesi

İhalenin Adıİstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü MEVCUT KATODİK KORUMA SİSTEMİNİN REVİZYONU, UZAKTAN İZLENİLMESİ VE KONTOL EDİLMESİ İŞLERİ İhalesi
İhale Kanunu4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
İhale TürüYapım İşi
İhalenin Yapılacağı İlİstanbul
İhalenin Tarihi13 Eylül 2022
İhale Saati14:00
İhale iKN2022/746723
İhaleyi Yapan İdareİstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Benzer İhalelerBenzer İhaleler İçin Tıklayınız
İhalenin İlanı :
SU TÜKETİM İZLEME VE YÖNETİM SİSTEMLERİ YAPTIRILACAKTIRİSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MEVCUT KATODİK KORUMA SİSTEMİNİN REVİZYONU, UZAKTAN İZLENİLMESİ VE KONTOL EDİLMESİ İŞLERİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2022/746723
1-İdarenin
a) Adı :İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi :Güzeltepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi No:7 34060 NURTEPE EYÜPSULTAN/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası :2123011553 - 2123016061
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı :MEVCUT KATODİK KORUMA SİSTEMİNİN REVİZYONU, UZAKTAN İZLENİLMESİ VE KONTOL EDİLMESİ İŞLERİ
b) Niteliği, türü ve miktarı :
İçme suyu çelik isale hatları üzerine kurulu olan “Mevcut Katodik Koruma Sisteminin Revizyonu, Uzaktan İzlenilmesi Ve Kontrol Edilmesi İşleri” kapsamında; Kesilmiş olan Derin Kuyu Anot kuyularının yeniden açılması, etüt ve projelendirilmesi, etkin ve verimli işletme için bu tesislerin uzaktan izlenilmesi ...
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :İSTANBUL Anadolu Yakası İlçeleri-Avrupa Yakası İlçeleri, Melen isale hattı (Sakarya ili Karasu ilçesi, Kocaeli-Kandıra, İstanbul), Istrancalar İsale hattı (Kırklareli- Kıyıköy, Tekirdağ-Kazandere, İstanbul)
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 900 (DokuzYüz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :13.09.2022 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :İSKİ Genel Müdürlük A-Blok Hizmet Binası Üst Zemin Kat (UZ-07 Nolu İhale Odası) - Güzeltepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi No:7 PK: 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’de yer alan D/IV  veya E-II grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Elektrik Mühendisliği veya Elektrik - Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Makine Mühendisliği veya Metalürji Mühendisliği veya Kimya Mühendisliği veya Jeoloji Mühendisliği veya Mekatronik Mühendisliği bölümlerinin diplomaları benzer işe denk sayılacaktır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
table.tbl {width:100%;} table.tbl tr td, table.tbl tr th {padding:4px 8px;border: 1px solid black;border-collapse: collapse;word-wrap: break-word;word-break: break-all;}Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır.
Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı
Unsur Puanı
Etüt ve Proje 1,8% 3% 2
Trafo/Redresör (T/R) Ünitesi Ve Panosu Temini, Montajı 22% 35% 6
Derin Kuyu Anod Yatağının Açılması Ve Yerinde Montajı 8% 25% 3
Dolgu Malzemesi (Metalürjik Kok Tozu) Temini Ve Montajı 4,5% 6,5% 2
Havalandırma Borusu Temini Ve Yerine Montajı 0,5% 1,55% 1
Fw/St 1,6/50 Tipi Titanyum Tüp Anod Temini Ve Yerine Montajı 6% 10% 3
Yüksek Potansiyelli Magnezyum Anod Temini Ve Yerine Montajı 0,7% 1,55% 2
Sabit Tip Referans Elektrot Temini Ve Yerine Montajı 1,5% 2% 1
Bakır Topraklama Çubuğu/Levhası Ve Montajı 0,1% 0,25% 1
1x16mm2EPR/CSPE Kablo Temini Ve Yerine Montajı 4,8% 6,5% 3
1x10mm2NYY Kablo Temini Ve Yerine Montajı 0,5% 1,5% 2
1x25mm2NYY Kablo Temini Ve Yerine Montajı 1,2% 2,4% 2
4x16mm20.6-1kV NYFGBY Kablo Temini Ve Yerine Montajı 0,58% 1,5% 2
T/R Ünitesi Koruma Kafesi Temini Ve Yerine Montajı 3,7% 5,2% 2
Ölçü Kutusu Temini Ve Yerine Montajı 1,2% 1,8% 1
Enterferans Ölçüm İstasyonu Temini Ve Yerine Montajı 0,5% 2% 1
Haberleşebilir Akıllı Ölçüm Cihazının Temini, Yerine Montajı Ve Haberleştirilmesi 5% 10% 3
GSM Modem Temini Ve Yerine Montajı 0,8% 1,8% 2
PLC Ünitesi Temini Ve Yerine Montajı 1% 2,5% 2
Enerji Temini Ve Abonelikler 0,6% 1,2% 1
RTU Temini ve Montajı 0,15% 0,27% 3
Katodik Koruma Sistemi Verilerinin Spectrum Power5 SCADA Sistemine Entegrasyonu 0,8% 1,55% 3
Yedek Parça Temini 4,5% 7% 2
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.


7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

18 Mart 2017 tarih ve 30011 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nce ihale edilecek olan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğine göre (A) Alt Yapı İşleri Grubundaki Yapım İhalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan “N” katsayısı “1,00” olarak belirlenmiştir.

İhale Bilgileri

İhale TürüYapım İşi