İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPIMA İLİŞKİN HİZMET İHALELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR İLİ, BORNOVA İLÇESİNDE MUHTELİF ALANLARIN İMAR PLANINA ESAS MİKROBÖLGELEME AMAÇLI JEOLOJİK, JEOTEKNİK, JEOFİZİK ETÜTLERİ İLE LABORATUVAR ARAŞTIRMALARININ YAPILMASI VE BÜTÜNLEŞİK RAPORLARININ HAZIRLATILMASI İŞİ İhalesi

İhalenin AdıİZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPIMA İLİŞKİN HİZMET İHALELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR İLİ, BORNOVA İLÇESİNDE MUHTELİF ALANLARIN İMAR PLANINA ESAS MİKROBÖLGELEME AMAÇLI JEOLOJİK, JEOTEKNİK, JEOFİZİK ETÜTLERİ İLE LABORATUVAR ARAŞTIRMALARININ YAPILMASI VE BÜTÜNLEŞİK RAPORLARININ HAZIRLATILMASI İŞİ İhalesi
İhale Kanunu4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
İhale TürüDanışmanlık Alımı
İhalenin Yapılacağı İlİzmir
İhalenin Tarihi03 Ağustos 2022
İhale Saati10:00
İhale iKN2022/430458
İhaleyi Yapan İdareİZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPIMA İLİŞKİN HİZMET İHALELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Benzer İhalelerBenzer İhaleler İçin Tıklayınız
İhalenin İlanı :
İMAR PLANINA ESAS MİKROBÖLGELEME ETÜT İŞLERİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIRİZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İZMİR İLİ, BORNOVA İLÇESİNDE MUHTELİF ALANLARIN İMAR PLANINA ESAS MİKROBÖLGELEME AMAÇLI JEOLOJİK, JEOTEKNİK, JEOFİZİK ETÜTLERİ İLE LABORATUVAR ARAŞTIRMALARININ YAPILMASI VE BÜTÜNLEŞİK RAPORLARININ HAZIRLATILMASI İŞİ danışmanlık hizmeti işi için, yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası : 2022/430458
1-İdarenin
a) Adresi : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MİMAR SİNAN MAHALLESİ 9 EYLÜL MEYDANI NO:9/1 KÜLTÜRPARK İÇİ 3 NO’LU HOL – KONAK / İZMİR KONAK/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2322934073 – 2322934699
c) Elektronik Posta Adresi : yapimhizmetihale@izmir.bel.tr
ç) Ön yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin

a) Niteliği, türü ve miktarı :
Yaklaşık 7012 ha alanda imar planlarına esas mikrobölgeleme etüt yapılması -DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : BORNOVA/İZMİR
c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 560 takvim günüdür

3- Ön yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPIM İHALELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAPIMA İLİŞKİN HİZMET İHALELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MİMAR SİNAN MAHALLESİ 9 EYLÜL MEYDANI NO:9/1 KÜLTÜRPARK İÇİ 3 NO’LU HOL İHALE SALONU ODA NO:3065 KONAK/İZMİR
b) Tarihi ve saati : 31.05.2022 10:00

4. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1 Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, başvuru mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; yönetimdeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelere/kuruculara ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı adaylar tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu,
4.1.4 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

4.2. Mali kapasiteye ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
3.400.000 TRY (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adaylar, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Danışmanlık hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler, Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu belgelerin değerlendirilmesinde ;
a) Toplam ciro için en az 16.900.000 TRY (Türk Lirası)
b) Danışmanlık hizmet işleri ile ilgili cironun, 10.100.000 TRY (Türk Lirası) tutarı ön yeterlilik asgari şartı olarak istenir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan yeterli kabul edilir.
4.3. Teknik yeteneğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerinde son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında 16.900.000 TRY (Türk Lirası) tutarından, az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel:

İhale konusu danışmanlık hizmeti alımı işi için istenilen anahtar teknik personelin sayı ve nitelikleri aşağıda belirtilmiştir.

Personelin Pozisyonu/Kadro sayısı Meslek ve Deneyim süresi İş Kapsamında gerekli süresi Açıklama
Genel Koordinatör /1 kişi

Jeoloji Mühendisi

10 Yıl genel iş, 5 yıl benzeri iş deneyimi

İşyeri tesliminden itibaren işin süresi boyunca İş kapsamındaki tüm arazi, laboratuar ve büro işleyişinin koordinasyonundan sorumlu 
Genel Saha Sorumlusu/1 kişi

Jeoloji Mühendisi

10 Yıl genel iş, 5 yıl benzeri iş deneyimi

İşyeri tesliminden itibaren işin süresi boyunca İşyeri tesliminden itibaren jeolojik, jeoteknik ve hidrojeolojik sondaj, numune alma vb. arazi çalışmaları ve raporlama
Genel Saha Sorumlusu/1 kişi

Jeofizik Mühendisi

10 Yıl genel iş, 5 yıl benzeri iş deneyimi

İşyeri tesliminden itibaren işin süresi süresince İşyeri tesliminden itibaren jeofizik arazi çalışmaları ve raporlama

Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel aynı zamanda sözleşmenin uygulanmasında teknik personel olarak istihdam edilebilir.

Anahtar teknik personel ve teknik personelin, eğitimi diploma veya mezuniyet belgesiyle, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen toplam deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; danışmanlık hizmet işleri ile ihale konusu iş ve benzer işlere ilişkin mesleki deneyimi özgeçmiş formuyla, ilgisine göre son başvuru veya ihale tarihi itibariyle aday veya isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise, son başvuru veya ihale tarihinden bir önceki aya ait Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı ''Hizmet Bildirimi'' ile tevsik edilmesi, ilgili mevzuatı gereği kaydolabileceği bir meslek odası bulunmayan anahtar teknik personel ve teknik personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi ise hizmet çizelgesi ve/veya diploma ya da mezuniyet belgesi tevsik edilmesi zorunludur.

Anahtar teknik personel olarak bildirilen kişilerin aday veya isteklinin bünyesinde çalıştıklarına ilişkin yazılı beyan vermeleri zorunludur.

Aday veya isteklinin teknik personel olarak bildirdiği kişiler ise ihale konusu işte çalışacaklarına ilişkin yazılı beyan vermeleri zorunludur.

Anahtar teknik personel ve teknik personel olarak bildirilen kişiler, aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca başka bir gerçek veya tüzel kişi bünyesinde çalışamazlar.

Asgari yeterlik kriterleri olarak öngörülen anahtar teknik personelin ihale konusu Danışmanlık Hizmetinde deneyimli ve işin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde çalışıyor olması zorunludur.

Anahtar teknik personel ve teknik personel niteliğine sahip gerçek kişi aday veya istekliler, şahıs şirketi ortakları, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortakları, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortakları ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan ünvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarının, anahtar teknik personel ve teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

İş ortaklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın pilot ve özel ortaklara ait anahtar teknik ve teknik personelin tamamı değerlendirilir.

b) Teknik Personel:

Danışmanın istihdam edeceği teknik personeller;

SIRA

UNVAN

ADET

ADI SOYADI

İŞ TANIMI

ASGARİ NİTELİĞİ

ÇALIŞMA SÜRESİ

1

Genel Koordinatör (Jeoloji Mühendisi) (Anahtar Teknik Personel)

1  

KOORDİNATÖR

En az 10 yıl genel iş, en az 5 yıl benzer iş deneyimi

İşyeri tesliminden itibaren işin süresi boyunca

2

Genel Saha Sorumlusu(Jeoloji Mühendisi) (Anahtar Teknik Personel)

1  

SAHA SORUMLUSU

En az 10 yıl genel iş, en az 5 yıl benzer iş deneyimi

İşyeri tesliminden itibaren işin süresi boyunca

3

Genel Saha Sorumlusu(Jeofizik Mühendisi) (Anahtar Teknik Personel)

1  

SAHA SORUMLUSU

En az 10 yıl genel iş, en az 5 yıl benzer iş deneyimi

İşyeri tesliminden itibaren işin süresi boyunca

4

Saha Mühendisi(Jeoloji Mühendisi) (Teknik Personel)

10  

SAHA MÜHENDİSİ

En az 2 yıl Jeoloji Mühendisi olarak çalışmış olmak

Çalışma Programının kabulü sonrası arazi çalışmalarının başlamasından itibaren arazi çalışmaları süresince

5

Saha Mühendisi(Jeofizik Mühendisi) (Teknik Personel)

5  

SAHA MÜHENDİSİ

En az 2 yıl Jeofizik Mühendisi olarak çalışmış olmak

Çalışma Programının kabulü sonrası arazi çalışmalarının başlamasından itibaren arazi çalışmaları süresince

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

1. Jeoloji, jeofizik, jeoteknik yöntemlerden herhangi biri, birkaçı veya tamamı kullanılarak yapılan, İmar Planına esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt, 2. Mekansal Planlamaya Esas Yerleşime Uygunluk ve/veya Mikrobölgeleme etüt, rapor ve haritalarının hazırlanması işleri, 3. Her türlü zemin tehlikelerine yönelik yer mühendislik etüt, harita ve raporlarının hazırlanması işleri, 4. Yer mühendislik çalışmaları kapsamında mekanik sondaj veya diğer jeoloji ve jeofizik yöntemlerden en az birini yapmış olmak, 5. Havza bazlı hidrojeolojik etüt ve modelleme çalışmaları yapmış olmak, Yukarıda sayılan işlerden herhangi biri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından 10 aday teklif vermek üzere davet edilecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. Ön yeterlik dokümanı idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.İhale dokümanı, teklif vermek üzere ihaleye davet edilecek adaylara davet mektubu ekinde gönderilecektir.

9. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPIM İHALELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAPIMA İLİŞKİN HİZMET İHALELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MİMAR SİNAN MAHALLESİ 9 EYLÜL MEYDANI NO:9/1 KÜLTÜRPARK İÇİ 3 NO’LU HOL ODA NO:3063 KONAK/İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
11. Diğer hususlar:

İhale Bilgileri

İhale TürüDanışmanlık Alımı