İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) Ödemiş Teknik Şube Müdürlüğü Sorumluluk Alanında Muhtelif İçmesuyu Şebekesi Yapımı İhalesi

İhalenin Adıİzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) Ödemiş Teknik Şube Müdürlüğü Sorumluluk Alanında Muhtelif İçmesuyu Şebekesi Yapımı İhalesi
İhale Kanunu4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
İhale TürüYapım İşi
İhalenin Yapılacağı İlİzmir
İhalenin Tarihi29 Şubat 2024
İhale Saati10:30
İhale iKN2024/4691
İhaleyi Yapan İdareİzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU)
İhalenin İlanı :
İÇME-KULLANMA SUYU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIRİZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İZSU)

Ödemiş Teknik Şube Müdürlüğü Sorumluluk Alanında Muhtelif İçmesuyu Şebekesi Yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2024/4691
1-İdarenin
a) Adı :İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İZSU)
b) Adresi :Cumhuriyet Bulvari No:16 35250 KONAK/İZMİR
c) Telefon ve faks numarası :2322932000 - 2322932831
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı :Ödemiş Teknik Şube Müdürlüğü Sorumluluk Alanında Muhtelif İçmesuyu Şebekesi Yapımı
b) Niteliği, türü ve miktarı :
Muhtelif çaplarda 139.399,00 m içmesuyu boru temini ve döşenmesi (Yüklenici malı boru ile), Muhtelif çaplarda 36.106,40 m içmesuyu branşman bağlantısı yapımı (Yüklenici malı boru ile)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :İzmir İli, Ödemiş, Kiraz ve Beydağ İlçeleri
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 730 (YediYüzOtuz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :29.02.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :İzsu Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No:16 Kat:3 Toplantı Salonu Konak/İZMİR

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 75 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11/06/2011 tarihli ve 27967 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan Kamu İhale Kurumu'na ait "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'nin" eki, yapım işlerinde benzer iş grupları listesinin "(A) Altyapı ilşleri " başlığı altında yer alan "A III. grup: Boru ve İletim Hattı İşleri" veya "A IV. grup: İçme Kullanma Suyu ve Kanalizasyon İşleri" başlığı altındaki işler benzer işlerdir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisi veya Çevre Mühendisi


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
table.tbl {width:100%;} table.tbl tr td, table.tbl tr th {padding:4px 8px;border: 1px solid black;border-collapse: collapse;word-wrap: break-word;word-break: break-all;}Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile
çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı
Unsur Puanı
İçmesuyu ana boru hendek kazısı yapılması (Nakliyeler dahildir) 5,862% 8,793% 3,664
İçmesuyu hatlarında gömlekleme dolgusu yapılması (Nakliyeler dahildir) 8,216% 12,323% 5,135
Geri dolgu [granülometrik dolgu malzemesi ile] yapılması (Nakliyeler dahildir) 14,882% 22,324% 9,301
Her türlü sanat yapılarının (kaptaj, maslak hat vana odası, vana odası, vantuz odası, tahliye odası, bölge sayaç odası, toplama odası, basınç kırıcı vana odası, çekvalf vana odası vb) yapılması (Nakliyeler dahildir) 0,095% 0,143% 0,059
Mevcut bordür vb. yeniden döşenmesi (Nakliyeler dahildir) 0,042% 0,063% 0,026
Mevcut kilit parke taş vb. sökülmesi (Nakliyeler dahildir) 3,457% 5,186% 2,161
Mevcut beton veya asfalt yol kaplaması kesilmesi 1,147% 1,721% 0,717
Mevcut bordür vb. sökülmesi (Nakliyeler dahildir) 0,007% 0,011% 0,005
Mevcut beton veya asfalt yol kaplaması kırılması ve sökülmesi (Nakliyeler dahildir) 0,25% 0,375% 0,156
Mevcut kilit parke, taş vb. yeniden döşenmesi (Nakliyeler dahildir) 8,775% 13,162% 5,484
Her çeşit kaplamalı zeminde ve her çaptaki HDPE ana borudan Ø 32-50-63 mm HDPE branşman bağlantısı yapılması (4m için) (Nakliyeler dahildir) 10,832% 16,248% 6,77
Her çeşit kaplamasız zeminde ve her çaptaki HDPE ana borudan Ø 32-50-63 mm HDPE branşman bağlantısı yapılması (4m için) (Nakliyeler dahildir) 10,191% 15,287% 6,37
Ø 63 mm HDPE (16 atü) boru temini ve döşenmesi 0,654% 0,98% 0,409
Ø 75 mm HDPE (10 atü) boru temini ve döşenmesi (Nakliyeler dahildir) 6,644% 9,965% 4,152
Ø 75 mm HDPE (16 atü) boru temini ve döşenmesi 1,137% 1,706% 0,711
Ø 110 mm HDPE (10 atü) boru temini ve döşenmesi (Nakliyeler dahildir) 2,235% 3,353% 1,397
Ø 110 mm HDPE (16 atü) boru temini ve döşenmesi 3,614% 5,42% 2,258
Ø 160 mm HDPE (10 atü) boru temini ve döşenmesi (Nakliyeler dahildir) 1,96% 2,94% 1,225
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

02.02.2019 tarih ve 30674 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce ihale edilecek olan yapım işleri benzer iş grupları tebliğine göre (A) Altyapı İşleri grubundaki yapım ihalelerinde Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1" olarak belirlenmiştir.

İhale Bilgileri

İhale TürüYapım İşi