KAYSERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş Eğitim Merkezi , Erciyes Kamp Merkezi Yemekhaneleri ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi Sporcuları için 2022 yılı Kuru Gıda ve Yaş Sebze-Meyve Alım İşi İhalesi

İhalenin AdıKAYSERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş Eğitim Merkezi , Erciyes Kamp Merkezi Yemekhaneleri ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi Sporcuları için 2022 yılı Kuru Gıda ve Yaş Sebze-Meyve Alım İşi İhalesi
İhale Kanunu4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
İhale TürüMal Alımı
İhalenin Yapılacağı İlKayseri
İhalenin Tarihi16 Şubat 2022
İhale Saati10:00
İhale iKN2022/23819
İhaleyi Yapan İdareKAYSERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
Benzer İhalelerBenzer İhaleler İçin Tıklayınız
İhalenin İlanı :
GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIRKAYSERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş Eğitim Merkezi , Erciyes Kamp Merkezi Yemekhaneleri ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi Sporcuları için 2022 yılı Kuru Gıda ve Yaş Sebze-Meyve Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2022/23819
1-İdarenin
a) Adı : KAYSERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Esentepe Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı 201 38080 MELİKGAZİ/KAYSERİ
c) Telefon ve faks numarası : 3523324430 – 3523324343
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş Eğitim Merkezi , Erciyes Kamp Merkezi Yemekhaneleri ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi Sporcuları için 2022 yılı Kuru Gıda ve Yaş Sebze-Meyve Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı :
İl Müdürlüğümüze bağlı Güreş Eğitim Merkezi ,Erciyes Kamp Eğitim Merkezi yemekhaneleri ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi sporcu beslenmesi için sabah, öğle, akşam ve ara öğünlerde kullanılmak üzere 303 kalem gıda alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kayseri İli, Melikgazi İlçesi Güreş Eğitim Merkezi ve Erciyes Kamp Eğitim Merkezi
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip 31.12.2022 tarihine kadardır ; İdarenin ihtiyacına, gıda maddelerinin mevsim durumuna ve faaliyetlerin organizasyonuna göre, İdarenin yükleniciden talep ettiği miktarlarda teslimat yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanması ile başlar.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.02.2022 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Destek Hizmetleri Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İş hacmini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosuna ait bilgiler,
b) Mal satışları ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu bilgilerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu bilgilere ilişkin tutarların, toplam ciro için, isteklinin teklif edeceği bedelin % 25 inden, mal satışları ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağladığını gösteren bilgileri belirten isteklinin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir.
Bu kriterleri önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini ilişkin bilgileri sunabilirler.
Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosuna ilişkin bilgileri sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosununa ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tablolarına ilişkin bilgiler sunulabilir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

KAMU VEYA ÖZEL SEKTÖRDE BİR SÖZLEŞME DAHİLİNDE YAPILAN HER TÜRLÜ GIDA ÜRÜNLERİ ALIM VE SATIMI İŞ DENEYİM BELGESİ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhale Bilgileri

İhale TürüMal Alımı