KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(KIYEM) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 2 (İki) Adet Acil Müdahale Römorkörü Alımı İşi İhalesi

İhalenin AdıKIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(KIYEM) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 2 (İki) Adet Acil Müdahale Römorkörü Alımı İşi İhalesi
İhale Kanunu4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
İhale TürüMal Alımı
İhalenin Yapılacağı İlİstanbul
İhalenin Tarihi13 Eylül 2022
İhale Saati11:00
İhale iKN2022/801340
İhaleyi Yapan İdareKIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(KIYEM) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Benzer İhalelerBenzer İhaleler İçin Tıklayınız
İhalenin İlanı :
RÖMORKÖR SATIN ALINACAKTIRKIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(KIYEM) DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2 (İki) Adet Acil Müdahale Römorkörü Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2022/801340
1-İdarenin
a) Adresi:Beylerbeyi Mahallesi Abdullah Ağa Caddesi No:16/A 34676 Beylerbeyi Üsküdar/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası:02165314000/5358 - 02163349196
c) Elektronik Posta Adresi:info@kiyiemniyeti.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Teknik Şartnamede belirtilen özellikler doğrultusunda 2 (İki) Adet Acil Müdahale Römorkörü Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :Römorkörlerin imal edildiği tersanenin bulunduğu liman hudutları içerisinde teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi:İşe başlama tarihinden itibaren; 420 (Dört Yüz Yirmi) Takvim Günüdür. 1- Birinci Acil Müdahale Römorkörü 360 (Üç Yüz Altmış) takvim gününde teslim edilecektir. 2- İkinci Acil Müdahale Römorkörü 420 (Dört Yüz Yirmi) takvim gününde teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Beylerbeyi Mahallesi Abdullahağa Caddesi No:16/A Beylerbeyi/Üsküdar/İstanbul
b) Tarihi ve saati:13.09.2022 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekliler tekliflerinde GSVP (Gemi Sanayi Veri Tabanı Programına) kayıtlı Tersane/ Tekne İmal Yeri (Güncel tersane, Tekne imal ve Çekek yeri yönetmeliğine uygun kapsam içi tesis) sahibi olduğuna dair belgeyi veya belgeleri, Tersane/Tekne imal yeri tahsis belgesinin aslını veya aslı noter tarafından onaylanmış suretini veya aslı İdarece görülmüştür şerhi taşıyan suretlerini teklifleri ile birlikte İdareye sunacaklardır. İş ortaklığında, bu yeterliliğin her ortak tarafından sağlanması esastır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
/>
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge, teknolojik ürün deneyim belgesi veya üretim kapasite raporunu sunacaktır.
Üretim kapasite raporu düzenlemesi :

İstekliler; üretim kapasite raporu vermesi halinde sözleşme süresi içerisinde 2 Adet en az 28 metre boyunda çelik sacdan  motorlu römorkör imal edilebileceğine dair %100 üretim kapasite miktarını gösteren kapasite raporunu teklif ekinde sunacaktır.

İstekliler ihale ilan tarihinden önce en az 5 adet 45 ton çeki gücünde römorkör imalatı işi yapmış olduğunu belgelendirerek teklif ekinde sunacaktır.


4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

7.5.6.1. İstekliler tarafından Römorkörde kullanılması planlanan;

Ana makineler,
Yardımcı makineler (Dizel jeneratör, Pompalar, Seperatörler),
ASD Sevk Sistemi,

Çeki Vinçleri,
Boya,
Kaplama (tavan ve duvar panelleri),

Box cooler Sistemi,

Teleskopik Kreyn,
Kapılar,
Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemi,
Seyir ve haberleşme sistemleri,
Irgat, çeki kancası ve zincir,

Pis su arıtma sistemi,

Harici yangın söndürme sistemi,

Projektör

cihaz ve sistemlerine ait; imalatçı firma, marka, model ve teknik özelliklerini belirtmek suretiyle broşür ve teknik dokümanları ile birlikte en fazla 3 (üç) seçenekli olarak teklif ekinde tablo olarak sunulacaktır.

7.5.6.2. İstekliler; Teknik Şartnamenin 178. maddesi uyarınca teklif edilen Römorköre ait Genel Yerleştirme planını teklif ekinde sunacaktır.

7.5.6.3. İstekliler; teklif edilen Römorköre ait Makine Dairesi ön yerleştirme resmini teklif ekinde sunacaktır.

7.5.6.4.Eğer İstekliler dizayn konusunda bir firma ile çalışacak ise çalışacağı firmayla yapmış olduğu ön sözleşmeyi teklif ekinde İdareye sunacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu kuruluşları veya özel sektöre çelik sacdan motorlu römorkör imalatı yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Beylerbeyi Mahallesi Abdullahağa Caddesi No:16/A Beylerbeyi/Üsküdar/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhale Bilgileri

İhale TürüMal Alımı