KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Lise Medeniyet Akademileri ve Bilgehanelerde Kullanılacak Spor Salonu Aletleri Masa Oyunları, Spor Malzemeleri ve Okçuluk Malzemeleri Temini İhalesi

İhalenin AdıKONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Lise Medeniyet Akademileri ve Bilgehanelerde Kullanılacak Spor Salonu Aletleri Masa Oyunları, Spor Malzemeleri ve Okçuluk Malzemeleri Temini İhalesi
İhale Kanunu4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
İhale TürüMal Alımı
İhalenin Yapılacağı İlKonya
İhalenin Tarihi06 Mart 2023
İhale Saati10:00
İhale iKN2023/107982
İhaleyi Yapan İdareKONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Benzer İhalelerBenzer İhaleler İçin Tıklayınız
İhalenin İlanı :
SPOR SALONU ALETLERİ MASA OYUNLARI, SPOR MALZEMELERİ VE OKÇULUK MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIRKONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Lise Medeniyet Akademileri ve Bilgehanelerde Kullanılacak Spor Salonu Aletleri Masa Oyunları, Spor Malzemeleri ve Okçuluk Malzemeleri Temini mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2023/107982
1-İdarenin
a) Adı :KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi :Çimenlik Mah. Aslanlı Kışla Cd. No:8 (Mevlana Kültür Merkezi) Karatay/KONYA
c) Telefon ve faks numarası :444 55 42 - 0 332 211 15 76
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :Lise Medeniyet Akademileri ve Bilgehanelerde Kullanılacak Spor Salonu Aletleri Masa Oyunları, Spor Malzemeleri ve Okçuluk Malzemeleri Temini
b) Niteliği, türü ve miktarı :
Başta 5 adet koşu bandı olmak üzere toplam 65 kalemden oluşan spor alet ve malzemeleri ile okçuluk malzemesi temini
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Konya'ya Bağlı Selçuklu, Meram, Karatay, Ilgın, Ladik, Sarayönü, Kadınhanı ve Seydişehir İlçelerinde Bulunan Bilgehaneler ile Selçuklu, Meram, Karatay, Seydişehir, Ereğli ve Akşehir İlçelerinde Bulunan Lise Medeniyet Akademileri
ç) Süresi/teslim tarihi :Sözleşmeye müteakip (izleyen) 10 (on) takvim günü içerisinde işe başlanacaktır. İşin süresi 30 (otuz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi :Sözleşmeye müteakip (izleyen) 10 takvim günü içerisinde

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : class="idareBilgi">06.03.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yerleşkesinde Bulunan İhale Salonu (Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cd. No:64 Zemin Kat Selçuklu/KONYA)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhale Bilgileri

İhale TürüMal Alımı