KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2022 yılı Temizlik Malzemeleri Alım İşi İhalesi

İhalenin AdıKÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2022 yılı Temizlik Malzemeleri Alım İşi İhalesi
İhale Kanunu4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
İhale TürüMal Alımı
İhalenin Yapılacağı İlİstanbul
İhalenin Tarihi07 Mart 2022
İhale Saati09:00
İhale iKN2022/75101
İhaleyi Yapan İdareKÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Benzer İhalelerBenzer İhaleler İçin Tıklayınız
İhalenin İlanı :
TEMİZLİK MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIRKÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2022 yılı Temizlik Malzemeleri Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2022/75101
1-İdarenin
a) Adresi:HALKALI MERKEZ MAH. TURGUT ÖZAL BULVARI NO :10 34620 HALKALI KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası:2124444360 - 2124110789
c) Elektronik Posta Adresi:destektakip@kucukcekmece.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
101 (YüzBir) kalem 2022 yılı Temizlik Malzemeleri Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :Halkalı Merkez Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:10 Küçükçekmece Belediyesi -3. katta bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğü deposuna tek seferde teslim edilecektir.
c) Teslim tarihleri:. İdarenin işe başlama talimatı üzerine Yüklenici 30 (otuz) gün içerisinde ihale konusu malları tek bir seferde ve orijinal ambalajlarında madde 10.1.1. de belirtilen İdarenin deposuna teslim edecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No:10 Belediye Encumen Toplantı Salonu 1. Kat.
b) Tarihi ve saati:07.03.2022 - 09:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri
tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

İsteklilerin yetkili satıcı veya imalatçı olduğunu gösterir belgelerden aşağıdaki (a) veya (b) seçeneklerden herhangi birini sunmaları zorunludur.

a) Yetkili satıcı ise istekli adına düzenlenmiş yetkili satıcı belgesi

b) İmalatçı ise istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi veya üyesi olduğu meslek odası tarafından adına düzenlenen kapasite raporu veya kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi sunulacaktır.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki tüm iş kalemlerine ait 1'er adet/ takım/rulo/paket/kutu/litre/bidon/kilogram/koli numuneyi Tutanak ile ihale saatinden önce koli/koliler halinde İdareye tutanak ile teslim edecektir. Tutanağın  1 nüshasını ihale teklif zarfında sunacaktır.

Not: Numune üzerine 1- İsteklinin Adı Soyadı veya Ticari Ünvanı 2- İKN 3- İşin adı 4-İdarenin adı 5- Birim Fiyat Teklif Cetveli sıra numarası yazılacak ve istekli tarafından kaşe imza edilecektir.

Gerek duyulması halinde İdareye teslim edilen numunelerin teknik şartnameye uygunluğunun kontrol edilmesi için tüm masrafları istekliye ait olmak üzere İdare tarafından bağımsız laboratuvarlara tahlile gönderilen laboratuvar sonuçlarına ve teknik şartname kriterlerine göre uygun olmayan ürünleri sunan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Her türlü temizlik malzemesi alım işi benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No:10 K.Çekmece Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhale Bilgileri

İhale TürüMal Alımı