Malazgirt Köylere Hizmet Götürme Birliği Hurda karşılığında binaların yıkımı ve molozların atılması işi yaptırılacaktır

İhalenin AdıMalazgirt Köylere Hizmet Götürme Birliği Hurda karşılığında binaların yıkımı ve molozların atılması işi yaptırılacaktır
İhale Kanunu2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
İhale TürüSatış ve Trampa
İhalenin Yapılacağı İlMuş
İhalenin Tarihi
İhale Saati02:00
İhale iKNILN01738803
İhaleyi Yapan İdareMalazgirt Köylere Hizmet Götürme Birliği
Benzer İhalelerBenzer İhaleler İçin Tıklayınız
İhalenin İlanı :
table { border:1px solid #B96F00; margin-top:10px; margin-bottom:10px; background-color:white; } td { border:1px solid #B96F00; font-size: 12pt; padding:1 3 1 5; } table { border:1px solid #B96F00; margin-top:10px; margin-bottom:10px; background-color:white; } td { border:1px solid #B96F00; font-size: 12pt; padding:1 3 1 5; }
T.C.
MALAZGİRT KAYMAKAMLIĞI
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ 
ATIL DURUMDAKİ MALZEMELERİN SATIŞI ile HURDASI KARŞILIĞI
BİNA YIKIMI VE MOLOZUNUN TAŞINMASI İŞİ
 
Birliğimize ait ihtiyaç fazlası, hurda ve atıl durumdaki aşağıdaki tabloda belirtilen çeşitli malzemelerin satışı ve Malazgirt Danışmengazi ilkokuluna ait atıl durumdaki binanın hurdası karşılığı yıkımı işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi Açık İhale Usulüne göre Açık Arttırma yöntemi ile sıra numarasına göre ihale edilecektir.
 2-) İdarenin:
      2.1-Adresi: Danışmentgazi Mah. Şehit Kaymakam Muhammed Fatih SAFİTÜRK Cad. No: 38 Hükümet Konağı Binası Kat:2 Malazgirt / MUŞ
      2.2-Telefon ve faks Numarası: 0436 511 24 00 – 0 436 511 23 15
 3-) İhale Konusu İş:
      3.1-Niteliği, Türü ve Miktarı:
Hurdası Karşılığı Yıkımı Yapılacak ve Molozu Taşınacak Bina
S.N. İLİ İLÇESİ MAHALLE/BELDE/KÖY/ ADA-PARSEL Okul Adı Açıklama Kat Sayısı Bina/Yapı Taban Alanı Şartname Bedeli
 (TL)
Geçici Teminat Bedeli %3
(TL)
1 Muş Malazgirt Danışmentgazi Mahallesi
388 Ada 77 Parsel
Danışmentgazi İlk Okulu Okul Binası Zemin + 1 Kat 292 m2 1.000,00 5.402,40
Satışı Yapılacak Atıl Durumdaki İhtiyaç Fazlası Malzemeler
S.N. Malzemenin Cinsi Bulunduğu Yer Tahmini Miktarı Birim Muhammen Bedel 
(TL)
Şartname Bedeli
 (TL)
Geçici Teminat Bedeli %3
(TL)
Birim Fiyat Toplam Tutar
2 Kuru Akü Hurdası
(UPS Aküsü 12V 55 AH)
Hükümet Konağı Malzeme Deposu 900 Kg 11,75 10.575,00 100,00 317,25
3 Su Tankı (Hurda Durumda 25 m3) Malazgirt Zafer Anıtı Alanı 1 Adet 14.000,00 14.000,00 100,00 420,00
4 Hurda Durumda Çeşitli Demir, Alüminyum ve Galvaniz Malzeme 
(Pencere Çerçevesi, Havalandırma Kanalları, Demir Hurdası)
Hükümet Konağı Malzeme Deposu 3.000 Kg 14,60        43.800,00 150,00 1.314,00
5 Galvaniz Tel Örgü
(1,5 Yükseklikli Çeşitli Göz Açıklığı ve Tel Kalınlıklarında)
Hükümet Konağı Malzeme Deposu 16.170 Kg 11,67 188.703,90 250,00 5.661,12
4-) İhalenin:
       4.1- Yapıldığı Yer: Danışmentgazi Mah. Şehit Kaymakam Muhammed Fatih SAFİTÜRK Cad. No: 38 Hükümet Konağı Binası Kat:2 Kaymakamlık Toplantı Salonu Malazgirt / MUŞ
       4.2- Başlangıç Tarih ve Saati: 05.12.2022 Pazartesi günü saat
14.00
5-) İhaleye Katılma Şartları ve İstenen Belgeler Kriterler:
  1. Tebligat için adres beyanı
  2. Başvuru dilekçesi, başvuru sahibi dilekçede hangi ihaleye gireceğini belirtecektir. (Örneği idare tarafından şartname ekinde verilecektir.)
  3. Gerçek kişi şahıs firması olanlar veya herhangi bir firması olmayan şahıslar Nüfus Cüzdanı örneği ve ikametgâh belgesi sunacaktır.
  4. Gerçek kişi firması olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve /veya sanayi odasına veya ilgili Meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
  5. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve /veya sanayi odasından, ilk ilan ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
  6. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
  7. Tüzel Kişi olması halinde; Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak kişinin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterden onaylı yetki belgesi.
  8. Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
  9. İhaleye Vekâleten katılıyor ise noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi.
  10. Geçici Teminat Mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzu.
  11. İhale Şartnamesi satın alındığına dair idareden alınmış form veya doküman bedelinin yatırıldığına dair banka makbuzu.
  12. Yıkımı yapılacak binanın ve satılacak malzemelerin yerinde görülüp incelendiğine dair yazılı taahhütname. (Örneği idare tarafından şartname ekinde verilecektir.)
6-) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. Maddesinde yazılı kimseler gerek doğrudan gerekse bilvasıta ihaleye giremezler. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenler üzerinde ihale kalmış olsa dahi ihale bozulur. Geçici Teminat irat kaydedilir. 62. Madde tatbik edilir.
7-) İhaleler için nakit olarak yatırılacak doküman bedeli ve geçici teminat T.C Ziraat Bankası Malazgirt şubesindeki TR 1000 0100 0440 2928 5923 5001 nolu hesaba yatırılacaktır.
8-) Her bir ihale için ayrı ayrı doküman bedeli yatırılacak ve geçici teminat verilecektir.
9-) İhaleler sıra numarasına göre yapılacak olup, ihalelere girecek olanlar evraklarını en geç 05.12.2022 tarihi Pazartesi günü 13.30’a kadar idareye teslim etmek zorundadır. Bu saatten sonra hiçbir ihale için başvuru alınmayacaktır.
10-) 1 sıra numaralı yıkım ihalesine gerçek şahıs firması ve tüzel kişiliği olan firmaların dışında şahıslar katılamayacaktır.
11-) 1 sıra numaralı İhale uhdesinde kalan istekli firma, kesinleşen ihale kararının kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde ihale bedelini idarenin Ziraat Bankası TR 1000 0100 0440 2928 5923 5001 IBAN numaralı hesabına nakit olarak yatıracak ve anahtar teslim götürü bedel sözleşme imzalayacak ve ihale bedeli üzerinden hesaplanacak ‰9,48 (bindedokuzvirgülkırksekiz) oranında sözleşme pul bedeli ile (‰5,69) (bindebeşvirgülaltmışdokuz) oranında karar pul bedelini sözleşme imzalanmadan önce peşin olarak Vergi Dairesine yatıracaktır.
12-) 2-3-4-5 sıra numaralı ihaleler uhdesinde kalan istekli firmalar veya şahıslar kesinleşen ihale kararının kendilerine tebliğ edilmesinden itibaren en geç 15 gün içinde malzemeleri tartarak teslim alacak ve tespit edilen miktara göre teklif ettikleri birim fiyat bedel üzerinden hesaplanacak toplam ihale bedellerini İdarenin Ziraat Bankası TR 1000 0100 0440 2928 5923 5001 IBAN numaralı hesabına nakit olarak yatıracaktır. Aksi durumda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 57. Maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda işlem yapılacaktır.
13-) İhalelere ait şartname Malazgirt Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Hükümet Konağı Kat:2 adresinde görülebilir ve belirlenen şartname bedeli karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların ihale şartnamesini satın almaları zorunludur.
14-) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                                                                                               table { border:1px solid #B96F00; margin-top:10px; margin-bottom:10px; background-color:white; } td { border:1px solid #B96F00; font-size: 12pt; padding:1 3 1 5; }
.ilan-baslik { text-align:center; font-size:16pt !important; column-span:all; font-weight:bold; } .ilan-baslik { text-align:center; font-size:16pt !important; column-span:all; font-weight:bold; } .ilan-baslik { text-align:center; font-size:16pt !important; column-span:all; font-weight:bold; } .ilan-baslik { text-align:center; font-size:16pt !important; column-span:all; font-weight:bold; }

İhale Bilgileri

İhale TürüSatış ve Trampa