Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI KATI VE SIVI YAKACAK; SOBALIK ODUN VE FUEL-OİL-4 KALYAK ALIM İŞİ İhalesi

İhalenin AdıMardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI KATI VE SIVI YAKACAK; SOBALIK ODUN VE FUEL-OİL-4 KALYAK ALIM İŞİ İhalesi
İhale Kanunu4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
İhale TürüMal Alımı
İhalenin Yapılacağı İlMardin
İhalenin Tarihi04 Temmuz 2024
İhale Saati10:00
İhale iKN2024/730829
İhaleyi Yapan İdareMardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
İhalenin İlanı :
KATI VE SIVI YAKACAK SATIN ALINACAKTIRMARDİN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

KATI VE SIVI YAKACAK; SOBALIK ODUN VE FUEL-OİL-4 KALYAK ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2024/730829
1-İdarenin
a) Adı :MARDİN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi :Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yenişehir Mahallesi 34. Sokak No: 9 47100 ARTUKLU/MARDİN
c) Telefon ve faks numarası :4822121258 - 4822121236
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :KATI VE SIVI YAKACAK; SOBALIK ODUN VE FUEL-OİL-4 KALYAK ALIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı :
1. Kısım Meşe Odunu : 577 Ton 2. Kısım Meşe Odunu: 893 Ton 3. Kısım FuelOil : 100.000 Kg
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Teknik Şartname ekinde bulunan Dağıtım Listelerinde belirtilen Okul/Kurumlar
ç) Süresi/teslim tarihi :Kırılmış meşe odunu için teslim süresi 75 (yetmişbeş) takvim günü, Sıvı yakacak fueloil (Kal-Yak) için 200 (ikiyüz ) takvimi günü
d) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı günün ertesi günü

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :04.07.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :Mardin il Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Katı Yakıt Satış İzin Belgesi
Petrol Bayiliği/Dağıtıcılığı Lisans
Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

1. ve 2. Kısımlar için Kamu ve özel sektöre gerçekleştirilen her türlü katı yakacak (odun)  alım işi kabul edilecektir.

3. Kısım için Kamu ve özel sektöre gerçekleştirilen her türlü sıvı yakacak  alım işi kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhale Bilgileri

İhale TürüMal Alımı