MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM MAL ALIMI İŞİ İhalesi

İhalenin AdıMERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM MAL ALIMI İŞİ İhalesi
İhale Kanunu4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
İhale TürüMal Alımı
İhalenin Yapılacağı İlMersin
İhalenin Tarihi31 Mayıs 2023
İhale Saati10:30
İhale iKN2023/427191
İhaleyi Yapan İdareMERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İhalenin İlanı :
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIRMERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM MAL ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2023/427191
1-İdarenin
a) Adı :MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi :Çankaya Mahallesi Silifke Caddesi No:55 AKDENİZ/MERSİN
c) Telefon ve faks numarası :3243370841 - 3243360277
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM MAL ALIMI İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı :
37 Kalem Kişisel Koruyucu Donanım Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :MESKİ Teknik Hizmetler Yerleşkesi ambarına teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi :İşe başlandıktan sonra 60 takvim günü içinde teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi :Sözleşme imzalanmasını müteakip 10 gün içerisinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :31.05.2023 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Teknik Hizmetler Toplantı Salonu Portakal Mah.Akbelen Cad. Mezarlık Karşısı TOROSLAR/MERSİN

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına
ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu veya Özel sektörde, tek sözleşmeye bağlı olarak düzenlenmiş (6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu mevzuatınca verilmesi gereken) Kişisel Koruyucu Donanım ve ekipman satışı yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhale Bilgileri

İhale TürüMal Alımı