MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHTELİF ÇAPLARDA FİTTİNGS MALZEMELERİ MAL ALIM İŞİ İhalesi

İhalenin AdıMERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHTELİF ÇAPLARDA FİTTİNGS MALZEMELERİ MAL ALIM İŞİ İhalesi
İhale Kanunu4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
İhale TürüMal Alımı
İhalenin Yapılacağı İlMersin
İhalenin Tarihi02 Haziran 2023
İhale Saati10:30
İhale iKN2023/387933
İhaleyi Yapan İdareMERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İhalenin İlanı :
FİTTİNGS MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIRMERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MUHTELİF ÇAPLARDA FİTTİNGS MALZEMELERİ MAL ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2023/387933
1-İdarenin
a) Adı :MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi :Çankaya Mahallesi Silifke Caddesi No:55 AKDENİZ/MERSİN
c) Telefon ve faks numarası :3243370841 - 3243360277
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :MUHTELİF ÇAPLARDA FİTTİNGS MALZEMELERİ MAL ALIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı :
Toplam 539 Kalem Muhtelif Çaplarda Fittings Malzemeleri Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :MESKİ Merkez veya İlçe Depoları
ç) Süresi/teslim tarihi :Teslimatlar İdarenin talebi doğrultusunda 8 aylık süre içerisinde gerçekleştirilecektir.
d) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 takvim günü içerisinde

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :02.06.2023 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Teknik Hizmetler Toplantı Salonu Portakal Mah.Akbelen Cad. Mezarlık Karşısı Toroslar/MERSİN

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosuna ait bilgiler,
b) Mal satışları ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu bilgilerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu bilgilere ilişkin tutarların, toplam ciro için, isteklinin teklif edeceği bedelin % 25 inden, mal satışları ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağladığını gösteren bilgileri belirten isteklinin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir.
Bu kriterleri önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini ilişkin bilgileri sunabilirler.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya
yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

• İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
• İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

• İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

• İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi

• İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
İstekliler, imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edeceklerdir.

4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

SFERO KOLYE

Kullanılan boya, İçme suyu uygunluk (WRAS, DWGW, NFS vb.)  Belgesine sahip olmalıdır. Teklif ile birlikte sunulacaktır.

HDPE EK PARÇA

HDPE Ek parçalar için İçmesuyu uygunluk belgesi (WRAS ,DWGW, NFS vb.), Üretici laboratuvarına ait akreditasyon belgesi , TS  EN 12201-3' +A1 belgesi Teklif ile birlikte sunulacaktır.

GALVANİZ  EK PARÇA

Galvanizli temper dökme demir ek parçaların üretiminde kullanılacak olan malzeme TS   11 EN 10242 ‘ye uygun olacaktır. Teklif ile birlikte sunulacaktır.

PPRC GRUBU

PPRC malzemeler TS EN ISO 15874-2, TS EN 15874-3  Belgeleri Teklif ile birlikte sunulacaktır.

KAPLİN MALZEMELER

Kaplin tüm malzemeler TSEK veya TS ISO 17885 belgeli olmalı Teklif ile birlikte sunulacaktır.

KOLAY TAMİR TAKIMI 

TSE-K 547, CE BELGESİ, İçmesuyu uygunluk belgesi (WRAS, DWGW, NFS vb.) Teklif ile birlikte sunulacaktır.

BORU TAMİR MANŞONU (KAPLİN)  

CE BELGESİ, İçmesuyu uygunluk belgesi (WRAS ,DWGW, NFS vb.) belgesi Teklif ile birlikte sunulacaktır.

PVC BORU EK PARÇA

PVC içme suyu kayar  manşon TS EN ISO 1452-3 belgesi Teklif ile birlikte sunulacaktır.

PVC BORU EK PARÇA CONTASI

Contalar  TS EN 681-1 belgesi ve  kullanılan kauçuk için (WRAS ,DWGW, NFS vb.)  belgesi Teklif ile birlikte sunulacaktır.

PE SÜRGÜLÜ VANA

Pe sürgülü vanalar (Polietilenden Mamül) TS 12201-4 Belgesine sahip olmalıdır. Teklif ile birlikte sunulacaktır.

YANGIN HİDRANTI

Yangın hidrantları TS EN 14384 belgesi Teklif ile birlikte sunulacaktır.

 

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İstekliler ihale tarih ve saatinden önce MESKİ Teknik Hizmetler Birimi Portakal Mah. 203 Cad. No:202 Toroslar /MERSİN adresinde bulunan MERKEZ DEPO'da bulunan ve Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki 22,30,32,45,49,55,59,76,97,157,193,258,353,373, 392,439,536 ve 539  sıra numaralı kalemler için numuneleri görecek olup Numune Görme Tutanağı teklif ile beyan edilecek ve sunulacaktır.

İstekliler teklif verecekleri Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki 20,74,80,210,305,355,384,387,419,460,498,501,525,533 ve 538 sıra numaralı ürünler için 1'er adet numuneyi  ihale tarihinden sonra İdare tarafından tekliflerin değerlendirilmesi, beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune işlemlerine ilişkin ürün örneklerinin verilmesi aşamasında İdarenin talebine istinaden MESKİ Teknik Hizmetler Birimi Portakal Mah. 203 Cad. No:202 Toroslar /MERSİN adresinde bulunan MERKEZ DEPOYA eksiksiz bir şekilde teslim edecek ve teslim edildiğine dair İhale Komisyonu uzman üyeleri tarafından tanzim edilmiş olan numune teslim tutanağını ihale sonrası İdarece istenilecek beyan edilen bilgileri tevsik eden belgeler ile birlikte sunacaklardır.

Numune teslim tutanağını beyan evrakları ile birlikte sunmayan ve yukarıda belirtilen fiyat teklif cetveli sıra numarası ürünler dışında farklı numune teslim eden istekliler değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilecektir.  

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Her türlü içmesuyu ek parçaları malzemelerinin tek sözleşme altında birlikte temini işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhale Bilgileri

İhale TürüMal Alımı