Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 2020 Yılı Akaryakıt Alımı İhalesi

İhalenin AdıMuğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 2020 Yılı Akaryakıt Alımı İhalesi
İhale Kanunu4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
İhale TürüMal Alımı
İhalenin Yapılacağı İlMuğla
İhalenin Tarihi26 Aralık 2019
İhale Saati10:30
İhale iKN2019/598573
İhaleyi Yapan İdareMuğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
İhalenin İlanı :
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIRMUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

2020 Yılı Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2019/598573
1-İdarenin
a) Adresi:Orhaniye Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı No: 41 48000 MENTEŞE/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası:2524414421 - 2522124880
c) Elektronik Posta Adresi:[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
2.100.000,00 Lt Motorin (Diğer) ve 60.000,00 Lt 95 oktan Kurşunsuz Benzin
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :İdarenin bünyesinde bulunan araçlara otomatik yakıt alma sistemi ile ve sözleşmenin imzalanmasına müteakip bildirilecek olan akaryakıt tanklarına peyder pey alım yapılacaktır.
c) Teslim tarihi:1. İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 1(bir) yıldır. 2. Mobil Akaryakıt İstasyonlarının İDARE’ nin göstereceği yere kurulumu (Madde 2.4.’de belirtilen şartlarda akaryakıt verebilecek şekilde) sözleşme imzalanmasına müteakip iş başlangıç tarihine kadar gerçekleştirilecektir. 3. İDARE’ nin operasyon merkezlerinden herhangi birisinde yer değişikliği ihtiyacı hasıl olursa söz konusu noktalara kurulan Mobil Akaryakıt İstasyonlarından her biri için sözleşme süresi boyunca 1 (bir) defadan fazla olmamak kaydıyla, İDARE’ nin göstereceği yere taşınması talebini bildirdikten sonra en fazla 10 (on) gün içinde YÜKLENİCİ FİRMA tarafından taşıma işlemi gerçekleştirilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Orhaniye Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı No: 41 Menteşe/Muğla
b) Tarihi ve saati:26.12.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1-İstekli dağıtıcı ise; Ana Dağıtıcı lisansını (sözleşme süresi içinde süresi dolmayacak) teklifiyle birlikte sunacaktır . OYAS’a sahip anlaşmalı akaryakıt istasyonları idarenin araçlarına yakıt verecektir. 

2- İSTEKLİ bayi ise aşağıdaki maddelerde

belirtilen belgeleri ihale esnasında İDARE’ ye sunacaktır.

2.1- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan alacakları İstasyonlu Bayilik Lisansı.
2.2 Anlaşmış olduğu Ana Dağıtıcı ile yaptığı Bayilik Antlaşması (Sözleşme).
2.3 Anlaşmış olduğu Ana Dağıtıcı firmanın Dağıtıcı Lisansı.

2.4- Teknik Şartnamenin “2.2.11. maddesinde belirtilen 15 (onbeş) adet Operasyon Merkezinin en az 10 (on) operasyon merkezini karşılamak zorundadır. Operasyon merkezlerinin tamamında anlaşmalı akaryakıt istasyonuna sahip olduğunu gösteren Ana Dağıtıcıdan onaylı EK-B formla gösterebilir.

Yukarıda istenen sözleşme ve anlaşmaların süresi ihale sözleşme süresini kapsar şekilde olacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Orhaniye Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı No: 41 Menteşe/Muğla adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İhale Bilgileri

İhale TürüMal Alımı