Muğla Yatırım İzleme Ve Koordınasyon Başkanlığı Hurda karşılığı yıkım ve enkazın kaldırılması işi yaptırılacaktır

İhalenin AdıMuğla Yatırım İzleme Ve Koordınasyon Başkanlığı Hurda karşılığı yıkım ve enkazın kaldırılması işi yaptırılacaktır
İhale Kanunu2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
İhale TürüSatış ve Trampa
İhalenin Yapılacağı İlMuğla
İhalenin Tarihi
İhale Saati02:00
İhale iKNILN01541190
İhaleyi Yapan İdareMuğla Yatırım İzleme Ve Koordınasyon Başkanlığı
Benzer İhalelerBenzer İhaleler İçin Tıklayınız
İhalenin İlanı :

table { border:1px solid #B96F00; margin-top:10px; margin-bottom:10px; background-color:white; }
td { border:1px solid #B96F00; font-size: 12pt; padding:1 3 1 5; }

Muğla İli Marmaris İlçesi İçmeler Mahallesinde Bulunan Her Katı 425 m² Olan, Toplamda: 1275 m²  İnşaat Alanına sahip 3 Katlı Kamil Acarer İnayet Coşkun İlköğretim Okulu Eski Binasının Hurda Karşılığı Yıkılması işi  

MUĞLA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45 İnci Maddesi Gereğince Açık Teklif (Açık Arttırma) Usulü ile İhale edilecek olup, teklifler sadece Muğla Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Evrak Kayıt Bürosuna Teslim Edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
 
1-İdarenin
a) Adı : MUĞLA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI
b) Adresi : Menteşe Kaymakamlığı Hükümet Konağı Orhaniye Mah. Birlik Sok. No:48 Kat:3 Menteşe/MUĞLA
c) Telefon ve faks numarası : 2522129210 – 2522146162
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınacağı yer.                                       : İhale ile ilgili şartnameler ve diğer evraklar, mesai saatleri içerisinde Muğla Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Yatırım İzleme Müdürlüğünden 300,00 TL bedelle temin edilebilir. İhaleye Teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dökümanını satın almaları okumaları ve imzalamaları zorunludur.
2-İhale konusu yıkım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Muğla İli Marmaris İlçesi İçmeler Mahallesinde Bulunan Her Katı 425 m² Olan, Toplamda 1275 m²  İnşaat Alanına sahip 3 Katlı Kamil Acarer İnayet Coşkun İlköğretim Okulu Eski Binasının Hurda Karşılığı Yıkılması ve enkazının kaldırılması İşidir Ayrıntılı bilgiye ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Muğla İli Marmaris İlçesi İçmeler Mah.
c) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günüdür.
ç) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhaleye son teklif verme tarih ve saati : 08.02.2022 Salı Günü Saat: 12:00
b) İhale Başlama Saati
c) İhale komisyonunun toplantı yeri
: 08/02/2022 Salı Günü Saat: 14:00
Muğla Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Toplantı Salonunda Yapılacaktır.
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü(Açık Arttırma) ile yapılacaktır.
4.2.Tahmin edilen muhammen bedel  63.842,66 TL dir.
4.3.İhale bedelinden yasal oranda damga vergisi, diğer vergiler tahsil edilecektir.
4.4.İhaleye katılacak olanların 300,00 TL şartname ücretini (Muğla Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın T.C. Ziraat Bankası Muğla Şubesindeki (İBAN NO): TR13 0001 0002 0168 9060 5450 02, Hesap No: 689060545002) Nolu Hesabına yatırmaları zorunludur. Makbuz karşılığı  Satın aldıkları şartnamelerin her sayfasını kaşe veya isim ve soy isim yazarak imzalı bir şekilde ihale dosyasına koyacaklardır.
5. İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki belgeler ile ihale gün ve saatinde ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunmaları gerekmektedir
a) 2022 yılı içerisinde alınmış adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre ikametgâh belgesi,
b) Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Adli Sicil Kayıt Belgesi
c)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
ç) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
d) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
e) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve vekâletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b) bendinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge,
f) Vekâleten ihaleye katılması halinde,  istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza Beyannamesi veya sirküleri,
g) İş bitirme Belgesi, (Muhammen bedelin % 80 sinden az olmamak kaydıyla yıkımla ilgili kamuya yaptığı taşınmaz yıkımı konusunda iş bitirme belgesi veya İnşaat Mühendisliği Diploması sunmak zorundadır.
ğ) İstekliler bu İhaleye ortak girişim olarak teklif veremezler
h) Geçici teminat bedeli muhammen bedelin %3’üdür.Muhemmen Bedel ise 63.842,66 TL dir. Geçici Teminata İlişkin Belge (Muğla Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın T.C. Ziraat Bankası Muğla Şubesindeki (İBAN NO): TR13 0001 0002 0168 9060 5450 02, Hesap No: 689060545002) hesaba işin adı belirtilerek yatırıldığını gösteren Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve daha önce ilgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubu,
ı)  En az 5 (beş) yıllık İnşaat Mühendisi veya Mimar bulundurmayı içeren  taahhütname.
6.  Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır.
7.  Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
8.Söz konusu Taşınmazın Yıkılmasından öncesi Statik Fenni Mesul ve Yıkım Müteahhidinin Evrakları ile İlgili Belediyeye başvurarak Yıkım Ruhsatı alması zorunludur. Yıkım Ruhsatı alımında çıkacak her türlü harç vb. giderler yükleniciye aittir.
9.   Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.  İdare 2886 Sayılı Kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  
2886 sayılı yasanın 17.ve 18. Maddeleri gereği İLANEN DUYURULUR.

.ilan-baslik {
text-align:center;
font-size:16pt !important;
column-span:all;
font-weight:bold;
}

İhale Bilgileri

İhale TürüSatış ve Trampa