Muş Özel İdaresi Muş İl özel İdaresi makine parkında bulunan çeşitli arç-iş makinelerinde kullanılmak üzere yedek parça İhalesi

İhalenin AdıMuş Özel İdaresi Muş İl özel İdaresi makine parkında bulunan çeşitli arç-iş makinelerinde kullanılmak üzere yedek parça İhalesi
İhale Kanunu4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
İhale TürüMal Alımı
İhalenin Yapılacağı İlMuş
İhalenin Tarihi16 Şubat 2023
İhale Saati11:00
İhale iKN2023/46654
İhaleyi Yapan İdareMuş Özel İdaresi
Benzer İhalelerBenzer İhaleler İçin Tıklayınız
İhalenin İlanı :
ARAÇ YEDEK PARÇASİ SATIN ALINACAKTIRMUŞ ÖZEL İDARESİ

Muş İl özel İdaresi makine parkında bulunan çeşitli arç-iş makinelerinde kullanılmak üzere yedek parça mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2023/46654
1-İdarenin
a) Adı :MUŞ ÖZEL İDARESİ
b) Adresi :15 Temmuz Milli İrade Mah.Muş Bitlis Şosesi No:41 49100 Muş Merkez 49600 MERKEZ MUŞ MERKEZ/MUŞ
c) Telefon ve faks numarası :4362121165 - 4362121792
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :Muş İl özel İdaresi makine parkında bulunan çeşitli arç-iş makinelerinde kullanılmak üzere yedek parça
b) Niteliği, türü ve miktarı :
Muş İl Özel İdaresi makine parkında bulunan çeşitli araç-iş makinelerinde kullanılmak üzere 96 Kalem Yedek Parça alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Muş İl Özel İdaresi Yedek Parça Ambarına teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi :Sözleşme imzalanmasına müteakip 10 gün içinde teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi :Sözleşme imzalanmasına müteakip 2 gün

3-İhalenin width="1%" valign="top">:
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :16.02.2023 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) Muş İl Özel İdaresi Toplantı Odası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 190 (YüzDoksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhale Bilgileri

İhale TürüMal Alımı