Muş Valiliği İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIĞI MUŞ VALİLİĞİ 2023 YILI YEMEK HİZMET ALIMI İhalesi

İhalenin AdıMuş Valiliği İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIĞI MUŞ VALİLİĞİ 2023 YILI YEMEK HİZMET ALIMI İhalesi
İhale Kanunu4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
İhale TürüHizmet Alımı
İhalenin Yapılacağı İlMuş
İhalenin Tarihi03 Mart 2023
İhale Saati15:00
İhale iKN2023/104865
İhaleyi Yapan İdareMuş Valiliği İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIĞI
Benzer İhalelerBenzer İhaleler İçin Tıklayınız
İhalenin İlanı :
YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIRMUŞ VALİLİĞİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIĞI

MUŞ VALİLİĞİ 2023 YILI YEMEK HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2023/104865
1-İdarenin
a) Adı :MUŞ VALİLİĞİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIĞI
b) Adresi :HÜRRİYET MAH. İSTASYON 1 49100 ATATÜRK BULVARI MUŞ MERKEZ/MUŞ
c) Telefon ve faks numarası :4362121255 - 4362121255
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı :MUŞ VALİLİĞİ 2023 YILI YEMEK HİZMET ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı :
Muş Valiliği Yemekhanesinde 2023 yılı 180 iş günü 24.120 adet 1 öğün 4 Çeşit Yemeğin Pişirilerek Servis Edilmesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Muş Valiliği Yemekhanesi Mutfağı ve Yemek Salonları
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 15.03.2023, işin bitiş tarihi 31.12.2023
d) İşe başlama tarihi :15.03.2023

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :03.03.2023 - 15:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :Muş Valiliği Toplantı Salonu - İstasyon Cad. Hükümet Konağı Hizmet Binası Zemin Kat İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İşletme Kayıt Belgesini Teklifi İle Sunmalıdır. 


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir
yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosuna ilişkin bilgileri belirtmeyenler, iki önceki yıla ait belgelerdeki bilgileri sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgelerine ilişkin bilgileri ile üç önceki yıla ilişkin belgelerindeki bilgileri sunabilirler.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamuya veya Özel Sektöre Verilen Her Türlü Yemek Hazırlama, Pişirme ve Servis Hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Malzemeli Yemek/0,79
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Olası sel, afet, salgın hastalık ve Valilik yemekhanesinin kullanılamayacağı mücbir sebeplerin varlığı halinde yüklenicinin talebi, idarenin de onayı ile istekli/yüklenici yemek hizmetini yemekhane mutfağı dışında kesintisiz sunacaktır. Personel Çalıştırmaya dayalı olmayan bu hizmet alımında Yüklenici işçilerinin ücretlerinde herhangi bir gecikmeye mahal vermeyecek şekilde takip eden ayın ilk haftasında ücretlerini ödemek zorundadır. İşçilerin kıdem, ihbar sgk tazminatlarında tüm sorumluluk yükleniciye ait olup sözleşme teklif tutarına dahildir. İdarelerden herhangi bir hak talep edilmeyecektir.

İhale Bilgileri

İhale TürüHizmet Alımı