Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Rize Merkez İlçe Özel Eğitim Taşıma Hizmet Alım İşi İhalesi

İhalenin AdıRize İl Milli Eğitim Müdürlüğü- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Rize Merkez İlçe Özel Eğitim Taşıma Hizmet Alım İşi İhalesi
İhale Kanunu4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
İhale TürüHizmet Alımı
İhalenin Yapılacağı İlRize
İhalenin Tarihi28 Ağustos 2023
İhale Saati10:00
İhale iKN2023/712809
İhaleyi Yapan İdareRize İl Milli Eğitim Müdürlüğü- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Benzer İhalelerBenzer İhaleler İçin Tıklayınız
İhalenin İlanı :
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIRRİZE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Rize Merkez İlçe Özel Eğitim Taşıma Hizmet Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2023/712809
1-İdarenin
a) Adı:RİZE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi:EMINETTIN MAH. VALILIK BINASI HASTAHANELER CAD. 351 53100 RİZE MERKEZ/RİZE
c) Telefon ve faks numarası:4642805300 - 4642805316
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı:2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Rize Merkez İlçe Özel Eğitim Taşıma Hizmet Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı:
Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği kapsamında Rize İlinde bulunan öğrenci velilerin taşıma merkezi okul/kurum/sınıflara 42 araç ve 42 rehber personel ile 180 iş günü taşınması hizmet alım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:-Atatürk Ortaokulu, Boğaz Ortaokulu, İstiklal İlkokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Denizciler İlkokulu, Doğuşçay İlkokulu, Elmalı İlkokulu, Muradiye İlkokulu, Fatih Ortaokulu, Çaykur Ortaokulu, Vakıflar İlkokul, Fatma-Nuri Erkan Bilim Sanat Merkezi Anaokulu, Hüseyin Yardımcı İlkokulu, Kendirli Şehit Azım Özdemir Ortaokulu, Ömer Halaç İşitme Engelliler İlkokulu/Ortaokulu/Lise, Reşadiye Zihni Derin Ortaokulu, Çay İlkokulu, Rize Özel Eğitim Meslek Okulu, Şevket Yardımcı İlkokulu, Taşlıdere Gazi İlkokulu, Gündoğdu 29 Ekim İlkokulu/Ortaokulu, Zehra Usta Özel Eğitim Uygulama Okulu Ve Zehra Usta Özel Eğitim Uygulama Okulu
ç) Süresi/teslim tarihi: İşe başlama tarihi 11.09.2023, işin bitiş tarihi 14.06.2024
d) İşe başlama tarihi:11.09.2023

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:28.08.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Müdürlüğümüz Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel
kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu ve/veya özel sektörde yapılmış her türlü öğrenci ve personel taşıma işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

 


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

1- Rehber Personel değişiminde , Rehber Personelin işi bıraktığına dair dilekçesi olmadan hiç bir şekilde işlem Yapılmayacaktır. Bu durumda çalışma iş kanunu geçerlidir. 2 -Fiyat Farkı Açıklamaları Fiyat farkının negatif (-) çıkması durumunda hesaplanan fiyat farkı hakedişten kesilecektir. 3- Rehber Personele yapılan ödemeden geri alınması durumunda Brüt Asgari Ücretin ilkinde 3 katı ikincisinde 5 katı 3'üncüsünde İdare Yüklenicinin Sözleşmesini tek taraflı feshedecektir.

İhale Bilgileri

İhale TürüHizmet Alımı