Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ Roll Ekmek Alımı İhalesi

İhalenin AdıSağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ Roll Ekmek Alımı İhalesi
İhale Kanunu4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
İhale TürüMal Alımı
İhalenin Yapılacağı İlAnkara
İhalenin Tarihi03 Kasım 2022
İhale Saati14:00
İhale iKN2022/1030649
İhaleyi Yapan İdareSağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Benzer İhalelerBenzer İhaleler İçin Tıklayınız
İhalenin İlanı :
GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIRSAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Roll Ekmek Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2022/1030649
1-İdarenin
a) Adı :SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi :TEKNIKOKULLAR BANDIRMA SOK 00 06500 BEŞEVLER YENİMAHALLE/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası :3122022701 - 3122120284
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :Roll Ekmek Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı :
1.800,000 Adet 50 gr'lık Roll Ekmek
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Başkanlığımıza bağlı 10 Adet Yemekhane Mutfağına Gölbaşı Kampüsü dahil) teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi :Başkanlığımıza bağlı 10 Adet Yemekhane Mutfağına (Gölbaşı kampüsü dahil) teslim edilecektir. Başkanlığımıza bağlı 10 Adet Yemekhane Mutfağı ve Gölbaşı kampüsü dâhil 03 Ocak 2022 Tarihinde başlayacak olup, 31.12,2022 Tarihinde sona erecektir. İdare yüklenici firmaya siparişler yazılı olarak bildirilecek. Ekmek siparişlerini teslim etmeden önce muayene kabul komisyonuna sunacaktır. Ayrıca uygun görülmeyen ekmekleri iadesi yapılacaktır. Teknik şartnamede belirtilen özellikteki ekmeklerin teslimini kendi personelleri ve araçları ile en geç saat 09:00'a kadar yemekhanelere teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi :02/01/2023 tarihinde başlayacak olup, 31/12/2023 tarihinde sona erecek

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :03.11.2022 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :G.Ü Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı 2. kat Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin
kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

1. İhaleye istekli olarak katılacak firmalar. İhale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış olan,   istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesinin aslını veya noter  onaylı suretini teklif ekinde sunacaktır.


2.İhaleye istekli olarak katılacak firmalar. İhale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış olan,  Üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlen Kapasite Raporunun aslını veya noter onaylı suretini teklif ekinde sunacaktır.


3. İhaleye  istekli olarak  katılacak  firmalar. İhale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış olan,  T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilen,  İşletme Kayıt Belgesi  veya   Gıda Sicil Belgesi (Sertifikası) yada  teklif edilen ürünlere ilişkin düzenlenen Gıda Üretim Sertifikası/Gıda Üretim İzin Belgesinden birinin aslını veya  noter onaylı suretini  teklif  ekinde sunacaktır


4.İhaleye istekli  olarak katılacak  firmalar. İhale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış olan, İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, aslını veya noter onaylı suretini teklif ekinde sunacaktır.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
1) 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunu kapsamındaki ürünler için Gıda İşletme Belgesi / onay belgesi olmalıdır. 2) Ürünün ISO 22000 Kalite Belgesi ve/veya ürünün akredite bir kurumdan onaylı HACCP Belgesi olmalıdır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhale Bilgileri

İhale TürüMal Alımı