Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DİJİTAL ENTEGRE İLERİ DÜZEY CERRAHİ SİSTEM DEMİRBAŞ MALZEME (Ameliyathane Revizyonu 3 Etap) İhalesi

İhalenin AdıSağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DİJİTAL ENTEGRE İLERİ DÜZEY CERRAHİ SİSTEM DEMİRBAŞ MALZEME (Ameliyathane Revizyonu 3 Etap) İhalesi
İhale Kanunu4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
İhale TürüMal Alımı
İhalenin Yapılacağı İlEdirne
İhalenin Tarihi07 Kasım 2022
İhale Saati14:00
İhale iKN2022/992320
İhaleyi Yapan İdareSağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Benzer İhalelerBenzer İhaleler İçin Tıklayınız
İhalenin İlanı :
TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIRSAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DİJİTAL ENTEGRE İLERİ DÜZEY CERRAHİ SİSTEM DEMİRBAŞ MALZEME (Ameliyathane Revizyonu 3 Etap) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2022/992320
1-İdarenin
a) Adresi: BALKAN YERLESKESI 1 EDİRNE MERKEZ/EDİRNE
b) Telefon ve faks numarası:2842352729 - 2842353889
c) Elektronik Posta Adresi:donersermaye@trakya.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
DİJİTAL ENTEGRE İLERİ DÜZEY CERRAHİ SİSTEM DEMİRBAŞ MALZEME (Ameliyathane Revizyonu 3 Etap)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim Yeri :Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi Ameliyathanesi
c) Teslim tarihi:T.Ü. Hastanesi Ayniyat Saymanlığı gözetiminde ilgili birime sözleşmenin imzalandığı tarihten sonra idare tarafından yükleniciye sistemin kurulacağı alan yer teslimi yapılır, Yer teslimi yapılmasını ardından ürün 150 takvim günü içerisinde kesin kabulu yapılmış şekilde teslim edilecektir. İdareden kaynaklı sebeplerden dolayı yer teslimi veya sistemin kurulum süresi uzatılabilir. Alımı yapılan DİJİTAL ENTEGRE İLERİ DÜZEY CERRAHİ SİSTEM DEMİRBAŞ MALZEME alımı garanti süresine sahip bir ürün olup sözleşme kapsamında verilecek teminat mektubunun süresi en az ürün teslimi +25 ay olarak hesaplanarak verilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:T.Ü. Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi İhale Birimi Balkan Yerleşkesi / EDİRNE
b) Tarihi ve saati:07.11.2022 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1.İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin tamamının   UTS kaydının olduğunu,  işlemlerinin tamamlandığının ve UTS kodunu gösteren belgeleri ihale teklif dosyasında sunmak zorundadırlar. 

2. İstekliler teklif ettikleri ürünlerle ilgili  (ithalatçı veya imalatçı olmaları durumuda dahil) satış yapmaya yetkili olduklarını gösterir UTS kayıtlarını ihale teklif zarfında sunmalıdırlar.(İsteklilerin bayilik başvuru ekranı çıktıları kabul edilmeyecek olup bayilik kayıtlarının tamamlandığını gösterir belgeleri sunmakla yükümlüdürler.)

3. Teklif veren istekliler yukarıda yazılı şartları kabul etmiş sayılır. İhale sonrasında veya daha sonrasında evraklarında hata, UTS kayıtlarında sorun tespit edilmesi(ihale tarihi itibari ile kayıtlarının olmaması, bayilik onayının bulunmaması, sgk onayının yapılmamış olması vb.) durumunda oluşabilecek her türlü maddi zarar(sgk kesintisi vb.) yüklenici sorumluluğunda olup  zararın tamamını karşılamakla yükümlüdür. 

İstekliler sistemi oluşturan tüm bileşenlerin (uts kaydı olan bileşenlerin) uts kodlarını exel formatında usb bellek içerisinde ihale teklif zarfında ihale komisyonuna sunmak zorundadırlar. Uts kapsam dışı olan bileşenlerin uts kapsam dışı olduğunu bu tabloda belirteceklerdir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke
mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

-İsteklilerce teklif edilen ürünün bileşenlerinin UTS kapsamında olanların tamamı için UTS kayıt belgeleri, uts numaralarını gösterir tablo, ürün katalogları ve teknik şartnameye cevapları(teknik şartnameye cevaplar katalog üzerinde işaretlenerek belirtilmelidir.), Odaların 3 boyutlu çizimleri ihale teklif zarfında usb bellek içerisinde elektronik olarak ihale komisyonuna sunulmalıdır. Belirtilen elektronik bilgi ve belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

-İdare ihale sonrası teklif değerlendirmesi aşamasında isteklilerden teklif edilen ürünün sunumunu isteyecektir. İdarenin belirlediği gün, saat ve yerde tüm yükümlülükler istekliye ait olarak sunum gerçekleştirilir. Sunum için idare sistemi oluşturan bileşenlerin belirli bir kısmının demosunu isteyebilir ve yüklenici bunları sunmakla yükümlüdür.;(sunum için en az 3 iş günü öncesinde tebliğ yapılacaktır.) Sunumun zamanında yapılmaması veya eksik yapılması veya gerekli bilgilerin veya gerekli sistem bileşenlerinin ihale komisyon üyelerine sunulmaması halinde ilgilinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Teklif veren istekliler bu şartları kabul etmiş sayılır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Bu ihalede benzer iş olarak kamu kurum ve kuruluşlarına veya özel sektöre gerçekleştirilmiş olan "Dijital Entegre İleri Düzey Cerrahi Sistem Demirbaş Malzeme " veya Ameliyathane Sistemi mal alımı" benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.Ü. Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi İhale Birimi Balkan Yerleşkesi / EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhale Bilgileri

İhale TürüMal Alımı