Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI 24 AYLIK 5 KISIM 6 KALEM BİYOKİMYA HİZMET ALIMI İHALESİ İhalesi

İhalenin AdıSakarya İl Sağlık Müdürlüğü SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI 24 AYLIK 5 KISIM 6 KALEM BİYOKİMYA HİZMET ALIMI İHALESİ İhalesi
İhale Kanunu4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
İhale TürüHizmet Alımı
İhalenin Yapılacağı İlSakarya
İhalenin Tarihi05 Haziran 2023
İhale Saati10:30
İhale iKN2023/412451
İhaleyi Yapan İdareSakarya İl Sağlık Müdürlüğü SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Benzer İhalelerBenzer İhaleler İçin Tıklayınız
İhalenin İlanı :
LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIRSAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

24 AYLIK 5 KISIM 6 KALEM BİYOKİMYA HİZMET ALIMI İHALESİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2023/412451
1-İdarenin
a) Adı:SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi:Resmi Daireler Kampüsü C Blok 54290 CAMİLİ ADAPAZARI/SAKARYA
c) Telefon ve faks numarası:2642513550 - 2642513454
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı:24 AYLIK 5 KISIM 6 KALEM BİYOKİMYA HİZMET ALIMI İHALESİ
b) Niteliği, türü ve miktarı:
24 AYLIK 5 KISIM 6 KALEM BİYOKİMYA HİZMET ALIMI İHALESİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:(1)Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, (2)Yenikent DH, (3)Geyve DH, (4)Karasu DH, (5)Akyazı DH, (6)Ferizli İlçe Devlet Hastanesi, (7)Sapanca İlçe Devlet Hastanesi, (8)Kocaali İlçe Devlet Hastanesi, (9)Kaynarca İlçe Devlet Hastanesi, (10)Pamukova DH, (11)Sadıka Sabancı DH, (12)Hendek DH, (13)Serdivan DH ve (14)Taraklı İlçe Devlet Hastanesi
ç) Süresi/teslim tarihi: İşe başlama tarihinden itibaren 24(YirmiDört) aydır
d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:05.06.2023 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):: Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Merkezi Satın Alma Birimi/Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

1-Hizmet satın alımına karar verilen tetkik ve tedavi maksadıyla kullanılan tıbbi cihazlar 15 yaşından büyük olmayacaktır. Bu cihazların yaşları, imalat tarihi ve seri numarası ile belgelendirilecektir. Hizmet alımının bir yıldan fazla süreyi aşması halinde, sözleşme süresinin bitimine kadar cihaz yaşı 15 yılı geçmeyecektir.

2- İstekliler Teklif edilen Cihazların markası, modeli, yaşı, imal tarihi ve seri numarasını belirtilen belgeler yeterlilik bilgi tablosunda beyan edilecektir fiziksel dosya istendiğinde ibraz edilecektir. Ancak cihazın yeni üretilecek bir cihaz olması halinde bu durum ayrıca belirtilecektir.

3- Teklif edilen cihaz/ekipmanların daha ayrıntılı incelenebilmesi amacıyla; ihale sonrası teknik özelliklerle ilgili bilgilerin yer aldığı dokümanlar Katalog/ broşür/ product data v.b. bilgilerin talep edilmesi halinde istekli tarafından en geç 3 gün içerisinde idareye sunulacaktır. Bu teknik özellikler Türkçe katolog/broşür/ product data vb. üzerinde işaretlenmelidir.

4-İsteklilerin tekliflerine konu cihazların teknik şartnameye uygunluğunun belirlenebilmesi amacıyla, tüm cihaz türleri için ayrı ayrı "Şartnameye Uygunluk Belgesi" başlığı altında, teknik şartnamede belirlenen tüm maddelerin karşılandığını gösterir belgeyi Yeterlik bilgileri tablosunda sunmalıdır. (ayrıca belgenin aslı talep edilecektir.) Belge içeriğinde, teknik şartnamenin tüm maddelerine cevapların bulunması ve bu cevaplarda istenilen özelliğin, Katalog/ broşür/ product data v.b gibi dokümanlar üzerinde görülebilmesinin mümkün olması halinde bu husus işaretlenerek teklif zarfında sunulacaktır. Katalog,broşür/ product data v.b.gibi dökümanlar üzerinde gösterilemeyen ama cihazın uygun olduğu maddeler için üretici firma/satış yetkili firma tarafından hazırlanmış taahhütname beyan edilen belgeler istenildiğinde eklenecektir. Teknik şartnameye uygunluk belgesinin her sayfası firma yetkilisi tarafından imza kaşe yapılacaktır.

5- İstekliler; Sağlık Bakanlığının 2022/2 sayılı genelgesi gereği, ihale tarihi itibari ile, teklif ettiği tıbbi cihazların/ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıt bildirim işlemlerini yapmış olması ve teklif edilen tıbbi cihazlar/ürünler için UBB/ÜTS'de "Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır" ibaresinin bulunması gerekmektedir. İstekliler UBB/ÜTS verilerini Yeterlik Tablosunda belirtecektir.

6- İstekliler, teklif ettiği ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma-ana bayii) olduklarına dair UBB/ÜTS kayıt ve bildirimini, imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair UBB/ÜTS verilerini Yeterlik Tablosunda belirtecektir.

7- Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünler teklif edilmişse isteklilerin "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında

"satış merkezi yetki belgesi" olmalıdır.

8- Sağlık Bakanlığının 2022/2 sayılı genelgesi gereği, teklif edilen ürün, üreticisi tarafından Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında belgelendirilmemiş ise (tıbbi cihazlar kapsamında değilse) UBB/ÜTS'ne kayıt veya bildirim işlemi aranmaz, bu durumda üreticinin veya ithalatçının Yönetmelik kapsamında olmadığına dair beyanının sunulması gerekmektedir.

9- İhaleye katılan isteklilerin imalatçı veya ithalatçı bayii olmadığı durumlarda, istekliler Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun 15.01.2019 tarih ve E.7667 sayılı Tıbbi Cihaz Hizmet Alımları konulu yazısı gereği imalatçı veya ithalatçı veya bayilik belgesi yerine hizmet alınacak cihazların envanter kayıtlarının bir nüshasını veya teklif edilen cihazların isteklinin kendi malı olması durumunda; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporunu ihale dosyasında sunabilecekler. Teklif edilen cihazların isteklinin kendi malı olmaması halinde ise bu durumu yeterlik bilgi tablosunda beyan edilecektir.

 


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %20’sinden, hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %12'sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu veya özel sağlık kurum/kuruluşlarında gerçekleştirilen test karşılğı cihaz kullanımı/kiralaması veya kit karşılığı cihaz kullanımı/kiralaması veya sonuç test karşığı cihaz kullanımı/kiralaması veya sonuc kit karşığılı cihaz kullanımı/kiralaması veya her türlü laboratuvar hizmet alımları benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhale Bilgileri

İhale TürüHizmet Alımı