Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI 38 KALEM DİYALİZ SARF ALIMI İhalesi

İhalenin AdıSakarya İl Sağlık Müdürlüğü SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI 38 KALEM DİYALİZ SARF ALIMI İhalesi
İhale Kanunu4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
İhale TürüMal Alımı
İhalenin Yapılacağı İlSakarya
İhalenin Tarihi20 Aralık 2019
İhale Saati10:30
İhale iKN2019/589142
İhaleyi Yapan İdareSakarya İl Sağlık Müdürlüğü SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
İhalenin İlanı :
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIRSAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

38 KALEM DİYALİZ SARF ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2019/589142
1-İdarenin
a) Adresi:Resmi Daireler Kampüsü C Blok 54290 CAMİLİ ADAPAZARI/SAKARYA
b) Telefon ve faks numarası:2642513550 - 2642513454
c) Elektronik Posta Adresi:[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
38 KALEM DİYALİZ SARF ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri :SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, AKYAZI EVLET HASTANESİ, GEYVE DEVLET HASTANESİ, HENDEK DEVLET HASTANESİ, KARASU DEVLET HASTANESİ, KOCAALİ İLÇE DEVLET HASTANESİ, TOYOTASA ACİL YARDIM HASTANESİ VE YENİKENT DEVLET HASTANESİ
c) Teslim tarihi:Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 8 iş günü içerisinde mesai saatlerinde peyder pey teslim edilecektir.Yüklenici, uhdesinde kalan malzemeleri sözleşmeye müteakip İş bu sözleşmeye konu mal alımının teknik şartnamesinin ekinde bulunan dağılım listesine göre teslimat yapılacaktır. Dokümanla birlikte yayımlanan teslimat programında idare, değişen ihtiyaç durumuna göre güncelleme yapabilir. Bu durumdan dolayı yüklenici her hangi bir ücret talebinde bulunmayacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:15 Temmuz Camili Mahallesi, Resmi Daireler Yerleşkesi C Blok Adapazarı/Sakarya
b) Tarihi ve saati:20.12.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1-Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin satın alımlarında teklif zarfında;

a-İhaleye teklif veren isteklinin TİTUBB veya ÜTS kayıtları olmalıdır.

b-İhaleye teklif veren istekli teklif ettiği ürünün imalatçısı veya ithalatçısı(tedarikçi firma) değilse ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TİTUBB veya ÜTS kayıtları olmalıdır.

c-Alımı yapılacak ürünlerin TİTUBB veya ÜTS de Tedarikçi firma altında Sağlık Bakanlığı Tarafından kayıtları olmalıdır.

d-Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünler teklif edilmişse isteklilerin "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında "satış merkezi yetki belgesi" olmalıdır.

2-Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışında olan ürünlerin satın alımlarında teklif zarfında;

a-Tıbbi Cihaz kapsamında olmayan ürünler için TİTUBB veya ÜTS kayıtları aranmayacaktır.

b-Teklif edilen ürünün

Üreticisinin/İthalatçısının Yönetmelikler kapsamında olmadığı ile ilgili yazılı beyanı olmalıdır.

3- Yerli Malı Belgesine sahip olan istekliler, yerli malı fiyat avantajından yararlanmak için sunulacak olan Yerli Malı belgesinin hangi kaleme ait olduğunu belgenin üzerinde işaretleyecektir. Hangi kaleme ait olduğu belirtilmeyen yerli malı belgeleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1) İş bu şartnameye konu Tıbbi Sarf alımı ihalesinde, ihale öncesi numune istenmeyecektir. Ancak ihaleden sonra idaremiz tarafından hazırlanacak olan 1.,  2. ve 3.  avantajlı mukayese tablosu isteklilere EKAP üzerinden yapılacak olan tebligata müteakip, istekliler tarafından en geç 4 iş günü içerisinde numuneler Müdürlüğümüze gönderilecektir.  (numunelere mukayese cetvelinde belirtilen 1. 2. veya 3. avantajlı etiketi vurulması gerekmektedir.) Ayrıca verilen süre içerisinde numunelerini idaremize teslim etmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Ayrıca değerlendirme amacıyla kullanılan numeneler geri iade edilmeyecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 15 Temmuz Camili Mahallesi, Resmi Daireler Yerleşkesi C Blok Adapazarı/Sakarya adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İhale Bilgileri

İhale TürüMal Alımı