Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI 46 KALEM KEMOTERAPİ İLAÇ ALIMI İhalesi

İhalenin AdıSakarya İl Sağlık Müdürlüğü SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI 46 KALEM KEMOTERAPİ İLAÇ ALIMI İhalesi
İhale Kanunu4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
İhale TürüMal Alımı
İhalenin Yapılacağı İlSakarya
İhalenin Tarihi19 Aralık 2019
İhale Saati10:30
İhale iKN2019/588952
İhaleyi Yapan İdareSakarya İl Sağlık Müdürlüğü SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
İhalenin İlanı :
İLAÇ SATIN ALINACAKTIRSAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

46 KALEM KEMOTERAPİ İLAÇ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2019/588952
1-İdarenin
a) Adresi:Resmi Daireler Kampüsü C Blok 54290 CAMİLİ ADAPAZARI/SAKARYA
b) Telefon ve faks numarası:2642513550 - 2642513454
c) Elektronik Posta Adresi:[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
46 KALEM KEMOTERAPİ İLAÇ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
c) Teslim tarihi:Yüklenici, uhdesinde kalan malzemeleri sözleşmeye müteakip idarenin isteği doğrultusunda mesai saatleri (08:00-17:00 arasında) içerisinde peyderpey teslim edecektir. İdare tarafından sipariş mektubu gönderildiği (Fax veya Mail vb.) tarihten itibaren 8 (Sekiz) iş günü içerisinde malzemelerin teslimi yapılması gerekmektedir. Tahmini sipariş listesi ihale dokümanına eklenmiştir. Dokümanla birlikte yayımlanan teslimat programında idare, değişen ihtiyaç durumuna göre güncelleme yapabilir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Merkezi Satın Alma Birimi
b) Tarihi ve saati:19.12.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1-Sağlık Bakanlığı Strateji geliştirme başkanlığının 2006/80 nolu genelgesi gereği İlaç ihalelerine sadece ecza depoları ile ihaleye çıkılan ürünlerin imalatçı veya ithalatçı firmaları ihaleye girebilir.İlaç Deposu ise Sağlık Bakanlığı Tarafından verilen ilaç satmaya yetkili Sağlık Bakanlığı Ecza Deposu Ruhsatının aslı veya noter tasdikli sureti.İthalatçı ise ithal için Sağlık Bakanlığı ithal ilaç izin belgesi aslı veya noter tasdikli sureti.İmalatçı ise Sağlık Bakanlığından alınmış imalatçı belgesinin aslı veya noter tasdikli suretini vermek

zorundadır.

2-Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasından belirlenen ürünler için bu şartnamenin 7.1.ğ maddesinde belirtilen Yerli Malı Belgesine sahip olan istekliler, yerli malı fiyat avantajından yararlanmak için sunulacak olan Yerli Malı belgesinin hangi kaleme ait olduğunu belgenin üzerinde işaretleyecektir. Hangi kaleme ait olduğu belirtilmeyen yerli malı belgeleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Merkezi Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İhale Bilgileri

İhale TürüMal Alımı