Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI SADIKA SABANCI DEVLET HASTANESİ 36 AYLIK MR (MANYETİK REZONANS) RAPORSUZ GÖRÜNTÜLEME HİZMET ALIMI İhalesi

İhalenin AdıSakarya İl Sağlık Müdürlüğü SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI SADIKA SABANCI DEVLET HASTANESİ 36 AYLIK MR (MANYETİK REZONANS) RAPORSUZ GÖRÜNTÜLEME HİZMET ALIMI İhalesi
İhale Kanunu4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
İhale TürüHizmet Alımı
İhalenin Yapılacağı İlSakarya
İhalenin Tarihi07 Mayıs 2024
İhale Saati11:00
İhale iKN2024/473056
İhaleyi Yapan İdareSakarya İl Sağlık Müdürlüğü SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
İhalenin İlanı :
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME HİZMETİ ALINACAKTIRSAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

SADIKA SABANCI DEVLET HASTANESİ 36 AYLIK MR (MANYETİK REZONANS) RAPORSUZ GÖRÜNTÜLEME HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2024/473056
1-İdarenin
a) Adı :SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi :Resmi Daireler Kampüsü C Blok 54290 CAMİLİ ADAPAZARI/SAKARYA
c) Telefon ve faks numarası :2642513550 - 2642513454
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı :SADIKA SABANCI DEVLET HASTANESİ 36 AYLIK MR (MANYETİK REZONANS) RAPORSUZ GÖRÜNTÜLEME HİZMET ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı :
40.000.000 Puan
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 36(OtuzAltı) aydır
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 30 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :07.05.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Merkezi Satınalma Birimi/Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
.kisimlar td { word-wrap: break-word; word-break: break-all}
Belge Adı Açıklama Ortak Girişimlerde
UBB/UTS Belgesi İstekliler; Sağlık Bakanlığının 2022/2 sayılı genelgesi gereği, ihale tarihi itibari ile teklif ettiği tıbbi cihazların/ürünlerin UBB/ÜTS numaralarını bilgileri Yeterlik Tablosunda belirtecektir. Tabloda belirtilmemesi halinde istekli teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir.
Yaş Taahhütnamesi Teklif edilecek tıbbi cihazlar sözleşme süresi sonu itibarıyla 15 (On Beş) yaşından büyük olmayacaktır. Bu cihazların yaşları, imalat tarihi ve seri numarası veya yeni üretilecek cihaz olması halinde “Sıfır Cihaz veya Yeni Üretilecek Cihaz Teklif Edilmiştir.” ibaresinin yeterlilik bilgileri tablosunda yazılması gerekmektedir. Bu bilgilerden her hangi birinin eksik yazılması halinde isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir.
Cihaz Marka ve Modeli Teklif edilen cihazların marka ve modelini gösteren belgenin yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilmesi gerekmektedir. Tek ortağın sunması yeterlidir.
Satış Merkezi Yetki Belgesi Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünler teklif edilmişse isteklilerin "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında "satış merkezi yetki belgesi" ne ait tarih, sayı, belge düzenleyen kurum bilgileri yeterlik bilgileri tablosunda yazılmalıdır. Bu bilgilerin eksik yazılması halinde isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
/>4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %15’inden, hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %9’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Bu ihalede benzer iş olarak, her türlü kamu veya özel sektörden alınma Tıbbi Görüntüleme veya Radyolojik Görüntüleme hizmet işleri iş deneyim belgeleri olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhale Bilgileri

İhale TürüHizmet Alımı