SALİHLİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ASFALT YAPIMINDA KULLANILMAK ÜZERE MALZEME ALIMI İhalesi

İhalenin AdıSALİHLİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ASFALT YAPIMINDA KULLANILMAK ÜZERE MALZEME ALIMI İhalesi
İhale Kanunu4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
İhale TürüMal Alımı
İhalenin Yapılacağı İlManisa
İhalenin Tarihi26 Nisan 2023
İhale Saati10:30
İhale iKN2023/280814
İhaleyi Yapan İdareSALİHLİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Benzer İhalelerBenzer İhaleler İçin Tıklayınız
İhalenin İlanı :
ASFALT YAPIMINDA KULLANILMAK ÜZERE MALZEME SATIN ALINACAKTIRSALİHLİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ASFALT YAPIMINDA KULLANILMAK ÜZERE MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2023/280814
1-İdarenin
a) Adı:SALİHLİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:ATATÜRK MAH. KURUDERE CAD. 1 45300 SALİHLİ/MANİSA
c) Telefon ve faks numarası:2367132640 - 2367155081
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı:ASFALT YAPIMINDA KULLANILMAK ÜZERE MALZEME ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı:
0 NUMARA MICIR (0-5MM)15.000 TON,1 NUMARA MICIR (5-15MM) 10.000 TON ,2 NUMARA MICIR (15-25MM) 5.000 TON TEMİNİ VE NAKLİYESİ SATHİ KAPLAMA ASFALT YAPIMINDA KULLANILMAK ÜZERE 19-25 mm 10.000 TON KIRMA MICIR (Yıkanmış), 13-19 mm 4.000 TON KIRMA MICIR (Yıkanmış) TEMİNİ VE NAKLİYESİ, 7.000 TON PMT MALZEMESİ 0-15 mm,18.000 TON PMT MALZEMESİ 0-25mm,5.000 TON PMT MALZEMESİ 0-38 mm,5.000 TON PMT MALZEMESİ 0-63mm TEMİNİ VE NAKLİYESİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:SALİHLİ BELEDİYESİ ASFALT ŞANTİYESİ
ç) Süresi/teslim tarihi:Sözleşmenin imzalanması ile işe başlanacak olup; İdare'nin ihtiyacına göre sözleşme süresi 180 takvim günü içinde Salihli Belediyesi Asfalt Şantiyesine mesai saatleri içinde malzemelerin tamamı teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşme imzalandıktan sonra başlayacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:26.04.2023 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):SALİHLİ BELEDİYESİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında
beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
table.tbl {width:100%;} table.tbl tr td, table.tbl tr th {padding:4px 8px;border: 1px solid black;border-collapse: collapse;word-wrap: break-word;word-break: break-all;}Tüm Kısımlar
Belge AdıAçıklama
Agrega Analiz RaporuMıcır Teknik Şartname Madde-2(d),Plent-miks Temel Malzemesi Teknik Şartname Madde-15'de, Yıkanmış Kırma Mıcır Malzemesi Teknik Şartname Madde-4'de istenen belge.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhale Bilgileri

İhale TürüMal Alımı