Sinop İl Emniyet Müdürlüğü İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kaloriferlik Kömür İhalesi

İhalenin AdıSinop İl Emniyet Müdürlüğü İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kaloriferlik Kömür İhalesi
İhale Kanunu4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
İhale TürüMal Alımı
İhalenin Yapılacağı İlSinop
İhalenin Tarihi01 Haziran 2023
İhale Saati10:30
İhale iKN2023/437829
İhaleyi Yapan İdareSinop İl Emniyet Müdürlüğü İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İhalenin İlanı :
KATI YAKIT (KÖMÜR) SATIN ALINACAKTIRSİNOP İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kaloriferlik Kömür mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2023/437829
1-İdarenin
a) Adı :SİNOP İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi :Gelincik Mah. Fatih Cad. No :95 57000 Merkez/SİNOP
c) Telefon ve faks numarası :3682611770 - 3682614681
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :Kaloriferlik Kömür
b) Niteliği, türü ve miktarı :
278 Ton Kaloriferlik Kömür
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Ayancık, Boyabat, Dikmen, Durağan, Erfelek, Gerze, Saraydüzü ve Türkeli İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği hizmet binaları ve eklentileri
ç) Süresi/teslim tarihi :25 (yirmibeş) gün içerisinde Teknik Şartnamenin 4. maddesinde belirtildiği üzere ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği hizmet binalarına teslimi yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) iş günü

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :01.06.2023 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası 4. Kat 401 Nolu Oda

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu
malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1- Katı Yakıt Satıcı Belgesi veya 

Katı Yakıt Satıcı belgesi almamış olanlar;

a- İthalatçı için, İthalatçı Kayıt Belgesi (ithalatçı firma tarafında onaylı fotokopisi)

b- Üretici için, Uygunluk İzin Belgesi (üretici tarafından onaylı fotokopisi)

c- Satıcılar içinde herhangi bir ilden alınmış Katı Yakıt Satıcı Belgesi (satıcı tarafından onaylı fotokopisi)

d- Ayrıca İthalatçı ve Üreticiler için ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınmış Katı Yakıt Satış İzin Belgesi

   2- TSE Türk Standartları Uygunluk Belgesi / TSEK Kalite Uygunluk Belgesi


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhale Bilgileri

İhale TürüMal Alımı