Sivas İl Emniyet Müdürlüğü HEK araç ve hurda malzemelerin 2022 model araçlar ile mübadelesi yapılacak

İhalenin AdıSivas İl Emniyet Müdürlüğü HEK araç ve hurda malzemelerin 2022 model araçlar ile mübadelesi yapılacak
İhale Kanunu2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
İhale TürüSatış ve Trampa
İhalenin Yapılacağı İlSivas
İhalenin Tarihi
İhale Saati02:00
İhale iKNILN01695723
İhaleyi Yapan İdareSivas İl Emniyet Müdürlüğü
İhalenin İlanı :

table { border:1px solid #B96F00; margin-top:10px; margin-bottom:10px; background-color:white; } td { border:1px solid #B96F00; font-size: 12pt; padding:1 3 1 5; }

SİVAS İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
MÜBADELE İLANI

Ekonomik ömrünü doldurmuş Hek durumunda olan 27 (yirmi yedi) adet değişik cins ve modelde taşıt, (40.000) kg. demir hurda, (1.556) kg. alüminyum hurda (plaka ve diğer malzemeler), (3.620) kg. pirinç hurda (boş kovan), (56) kg. bakır hurda (motor sargı teli-kablo), 25.000 kg. ahşap hurda (çatı malzemesi, masa, dolap vs.), 1 adet akaryakıt pompasının (benzin ve motorin 3’lü) 4645 Sayılı Kanunun 4. maddesi uyarınca çıkarılan 22.10.2008 tarih ve 27032 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca karşılığında (8) adet 2022 model Renault Yeni Express Combi Joy 1,5 Blue DCİ 95 BG (opak beyaz renk) taşıt, (1) adet 2022 model Fiat Ducato 16+1 Delux Minibüs (opak beyaz renk) taşıt, (1) adet 2022 model Skoda SuperB 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4 (siyah renk) taşıt ( Taşıtlar 4458 Sayılı Gümrük Kanununun 167/3 maddesi kapsamında Gümrük Muafiyeti ile ÖTV’siz ve KDV’siz şekilde temin edilecektir) ve idari şartnamede belirtilen pey miktarı kadar A4 Fotokopi kağıdı ile mübadele edilecektir.

1-İdarenin

a) Adı

:

SİVAS İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

SEHIT MEHMET FETHI AKYÜZ CADDESI 58070 - SİVAS MERKEZ / SİVAS

c) Telefon ve faks numarası

:

3462151100-6930
3462151122

c) Elektronik posta adresi

:

2-Mübadele konusu malın

a)İhalenin adı, Niteliği, türü ve miktarı

:

Mübadele ile ilgili şartnamede marka ve modeli belirtilen Ekonomik ömrünü doldurmuş Hek durumunda olan 27 (yirmi yedi) adet değişik cins ve modelde taşıt, 40.000 kg. demir hurda, 1.556 kg. alüminyum hurda (plaka ve diğer malzemeler), 3.620 kg. pirinç hurda (boş kovan), 56 kg. bakır hurda (motor sargı teli-kablo), 25.000 kg. ahşap hurdanın (çatı malzemesi, masa, dolap vs.), 1 adet akaryakıt pompasının (benzin ve motorin 3’lü) mübadelesi yapılacaktır.

Tahmin Edilen Bedeller

:

Bu mübadelede verilecek malın tahmini bedeli 3.719.321,00-TL(Üç Milyon Yedi Yüz On Dokuz Bin Üç Yüz Yirmi Bir Türk Lirası), alınacak malın tahmini bedeli 3.728.009,00-TL(Üç Milyon Yedi Yüz Yirmi Sekiz Bin Dokuz Türk Lirası ) olarak belirlenmiştir.

3- Verilecek Hizmetin Yeri, Nevi, Süresi ve Özellikleri

a) Teslim etme ve Teslim alma yeri

:

1)-Mübadelede teklif edilen taşıtlar ve A4 Fotokopi kağıtları Sehıt Mehmet Fethı Akyüz Caddesı 58070 - Sivas Merkez / Sivas
Adresinde bulunan Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğüne teslim edilecektir.
2)-Mübadelede verilecek 27 (yirmi yedi) adet değişik cins ve modelde taşıt, 40.000 kg. demir hurda, 1.556 kg. alüminyum hurda (plaka ve diğer malzemeler), 3.620 kg. pirinç hurda (boş kovan), 56 kg. bakır hurda (motor sargı teli-kablo), 25.000 kg. ahşap hurdanın (çatı malzemesi, masa, dolap vs.), 1 adet akaryakıt pompası (benzin ve motorin 3’lü) Sehıt Mehmet Fethı Akyüz Caddesı 58070 - Sivas Merkez / Sivas Adresinde bulunan Sivas İl Emniyet Müdürlüğü içerisindeki hurdalıktan teslim edilecektir.

b) Teslim etme tarihi

:

Mübadele karşılığı alınacak olan taşıtlar ve A4 Fotokopi kağıdı, mübadele kararının Tebliğinden itibaren (30) takvim günü içinde teslim edilecektir.

c) Teslim alma tarihi

:

Mübadelesi yapılan taşıtlar, mübadele karşılığı olan taşıtlar ve A4 Fotokopi kâğıdının teslim edildiği günü izleyen (15) takvim günü içerisinde yüklenici tarafından bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur.

4-Mübadelenin

a) Yapılacağı yer

:

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Muzaffer ÇETİN Konferans Salonunda

b) Tarihi ve saati

:

21.10.2022 Cuma günü Saat : 14:00

5- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:
Açık teklif vermek suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;

a) Mübadele şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun Teklif Mektubu
b) Mübadelede verilecek mala ait tahmini bedelin %3 ünden az olmamak üzere geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
c) Tüzel kişiler için; ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;

1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,
2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alınacak adli sicil belgesi,      

e) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir belge,
f) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri,
g) Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belgeyi (Nüfus cüzdanı, ehliyet veya benzeri) ibraz edeceklerdir.

6- Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
7- Mübadele dokümanı Sivas İl Emniyet Müdürlüğü- Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliğinde görülebilir ve Sivas Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne ödenecek 200,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Teklifler, 21.10.2022 günü Saat : 14:00’a kadar kapalı zarf içerisinde Sivas İl Emniyet Müdürlüğü- Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliğine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Mübadelesi yapılacak olan malzemelerin tamamına teklif verilecek olup, kısmi teklif verilmeyecektir.
9- Mübadele işlemi; Kapalı zarfta verilen yazılı tekliflerin alınmasının ardından, zarfların alınış sırasına göre isteklilerin pey tekliflerini açık arttırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.
10- Sözleşme yapılacaktır. Ancak sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.
11- Mübadelesi yapılacak olan malzemeler mübadele dosyasını satın aldıktan sonra ve ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:00 ile 16:00 saatleri arasında Sivas İl Emniyet Müdürlüğü  içerisinde bulunan hurdalık alanında görülebilir.
12-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) günden az olmayacaktır.
13- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
14- Mübadele karşılığında alınacak olan yeni araçlar 4458 Sayılı Gümrük Kanununun 167/3 maddesi kapsamında Gümrük Muafiyeti ile ( ÖTV’siz ve KDV’siz şekilde) temin edilecektir.


MÜBADELE KARŞILIĞINDA VERİLECEK MALIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

nowrap="nowrap">

YOK

S.N

PLAKASI

CİNSİ

MARKASI

MODEL

DURUMU

MOTOR
GÜCÜ

MOTOR
HACMİ

HASAR
DURUMU

TAHMİNİ BEDEL

1

58 A 0019

Binek(Otomobil)

Renault Megane II 1.6

2005

FAAL

115 BG

1598 CM3

YOK

115.000,00

2

58 A 0277

Binek(Otomobil)

Toyota Corolla 1.6 Terra

2002

FAAL

81 BG

1598 CM3

YOK

112.500,00

3

58 A 0329

Binek(Otomobil)

Hyundai Accent Era 1.6  SELECT

2009

FAAL

83 KW

1599 CM3

YOK

125.000,00

4

58 A 0384

Binek(Otomobil)

Fiat Linea 1.6 Multıjet Active Plus

2011

FAAL

77 KW

1598 CM3

130.000,00

5

58 A 0368

Binek(Otomobil)

Renault Megane II 1.6 16 V

2009

FAAL

82 KW

1598 CM3

YOK

128.750,00

6

58 A 0348

Binek(Otomobil)

Hyundai Accent Era 1.4 Start

2009

FAAL

71.3 KW

1399 CM3

YOK

113.750,00

7

58 A 0353

Binek(Otomobil)

Renault Megane II 1.6 16V

2009

FAAL

82 KW

1598 CM3

YOK

141.250,00

8

58 A 0105

Binek(Otomobil)

R.Clio Symbol l.4 AC 16V

2007

FAAL

98 BG

1398 CM3

YOK

105.000,00

9

58 A 0327

Binek(Otomobil)

Renault Megane 1.6

2007

FAAL

82.4 KW

1598 CM3

YOK

120.000,00

10

58 A 0305

Binek(Otomobil)

Hyundai Accent Era 1.4 Start

2008

FAAL

71 KW

1399 CM3

YOK

103.750,00

11

58 A 0116

Binek (otomobil)

Hyundai Accent Era 1.6  SELECT

2008

FAAL

82 BG

1599 CM3

YOK

91.250,00

12

58 A 0369

Binek (otomobil)

Renault Megane II 1.6 16 V Authentique

2009

FAAL

82 KW

1598 CM3

YOK

135.000,00

13

58 A 0334

Binek (otomobil)

Renault Clio Symbol 1.4 16V

2008

FAAL

98 KW

1390 CM3

YOK

111.250,00

14

58 A 0328

Binek (otomobil)

Hyundai Accent Era 1.6 CVVT SELECT

2009

FAAL

83 KW

1599 CM3

YOK

123.750,00

15

58 A 0072

Binek (otomobil)

Toyota Corolla 1.6 Terra

2006

FAAL

100 BG

1598 CM3

YOK

122.500,00

16

58 A 0012

Binek (otomobil)

Renault Megane 1.6 16V

2004

FAAL

115 BG

1598 CM3

YOK

113.750,00

17

58 A 0035

Panel (Combi)

Ford T. Connect

2013

FAAL

66 KW

1753 CM3

YOK

122.500,00

18

58 A 0311

Panel (Combi)

Ford Transit Connect 

2008

FAAL

55 KW

1753 CM3

YOK

100.000,00

19

58 A 0396

Panel (Combi)

Ford Transit Connect 

2011

FAAL

66 KW

1753 CM3

YOK

115.000,00

20

58 A 0410

Panel (Combi)

Ford Transit Connect

2012

FAAL

66 KW

1753 CM3

YOK

114.250,00

21

58 A 0393

Panel (Combi)

Ford Transit Connect

2011

FAAL

66 KW

1753 CM3

YOK

114.500,00

22

58 A 0378

Panel (Combi)

Ford Transit Connect

2010

FAAL

66 KW

1753 CM3

YOK

105.000,00

23

58 A 0352

Panel (Combi)

Fiat Doblo Cargo Combi 1.9 M.Jet

2009

FAAL

77.4 KW

1910 CM3

YOK

110.000,00

24

58 A 0413

Panel (Combi)

Ford Transit Connect 

2012

FAAL

66 KW

1753 CM3

YOK

109.500,00

25

58 A 0395

Panel (Combi)

Ford Transit Connect 

2011

FAAL

66 KW

1753 CM3

YOK

110.000,00

26

58 A 0340

Otobüs (27-40 k)

Temsa Prestij Süperdeluxe

2009

FAAL

-

3908 CM3

YOK

200.000,00

27

58 A 0392

Minibüs (10-17 k)

Peugeot Boxer C.Van  17 kişi

2011

FAAL

88 KW

2198 CM3

YOK

140.000,00

28

40.000 Kg Demir Hurda

157.000,00

29

1.556 Kg Alüminyum Hurda (plaka ve diğer malzemeler)

38.511,00

30

3.620 Kg. Pirinç Hurda (boş kovan)

253.400,00

31

56 Kg. Bakır Hurda (motor sargı teli-kablo)

6.160,00

32

1 Adet Akaryakıt Pompası ( benzin ve motorin 3’lü) 

6.000,00

33

25.000 Kg. Ahşap Hurda (çatı malzemesi,masa, dolap vs.)

25.000,00

.ilan-baslik { text-align:center; font-size:16pt !important; column-span:all; font-weight:bold; }

İhale Bilgileri

İhale TürüSatış ve Trampa