SOMA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DEĞİRMEN KAFE MOBİLYA MALZEMELERİ MONTAJ DAHİL MAL ALIMI İhalesi

İhalenin AdıSOMA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DEĞİRMEN KAFE MOBİLYA MALZEMELERİ MONTAJ DAHİL MAL ALIMI İhalesi
İhale Kanunu4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
İhale TürüMal Alımı
İhalenin Yapılacağı İlManisa
İhalenin Tarihi25 Nisan 2023
İhale Saati10:30
İhale iKN2023/295854
İhaleyi Yapan İdareSOMA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhalenin İlanı :
MOBİLYA MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIRSOMA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

DEĞİRMEN KAFE MOBİLYA MALZEMELERİ MONTAJ DAHİL MAL ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2023/295854
1-İdarenin
a) Adı :SOMA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi :KURTULUŞ MAHALLESİ CENGİZ TOPEL MEYDANI NO:8 45500 SOMA/MANİSA
c) Telefon ve faks numarası :2366132416 - 2366137070
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :DEĞİRMEN KAFE MOBİLYA MALZEMELERİ MONTAJ DAHİL MAL ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı :
32 KALEM MOBİLYA MALZEMELERİ (MONTAJ DAHİL) ALIMI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :İNÖNÜ MAHALLESİ GAZİ OSMAN PAŞA CADDESİ NO:152 SOMA/MANİSA
ç) Süresi/teslim tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren işe başlanacaktır

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :25.04.2023 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :Soma Belediyesi Destek
Hizmetleri Müdürlüğü Kurtuluş Mahallesi Cengiz Topel Meydanı No:8 Kat:4 Soma/MANİSA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhale Bilgileri

İhale TürüMal Alımı